คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลคะแนนการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สภานิสิต สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกตั้ง เลือกตั้ง62

สภานิสิตฯมศว จี้กกต. เผยข้อมูลผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างละเอียด

สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยข้อมูลผลคะแนนการเลือกตั้งของผู้สมัครทุกพรรคในแต่ละเขตอย่างละเอียด สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอเรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื้อความในแถลงการณ์ระบุว่า … ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาซึ่งได้แล้วเสร็จภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น แต่การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ยังคงถูกตั้งข้อสงสัยจากประชาชนถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น…

Home / NEWS / สภานิสิตฯมศว จี้กกต. เผยข้อมูลผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างละเอียด

สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยข้อมูลผลคะแนนการเลือกตั้งของผู้สมัครทุกพรรคในแต่ละเขตอย่างละเอียด

สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอเรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เนื้อความในแถลงการณ์ระบุว่า …

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาซึ่งได้แล้วเสร็จภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น แต่การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ยังคงถูกตั้งข้อสงสัยจากประชาชนถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น อาทิ

การพบชื่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนรายชื่อ การพิจารณาให้เป็นบัตรดี-บัตรเสียของกรรมการประจำหน่วย บัตรเกินจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงการพิจารณาบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ทั้งหมด จำนวน 1,542 ใบ ให้เป็นบัตรที่ไม่สามารถนำมานับคะแนนได้ เนื่องจากความล่าช้าในกระบวนการขนส่งบัตรเลือกตั้ง และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งยังไม่ได้รับการอธิบายต่อสังคมอย่างโปร่งใสก่อให้เกิดความเคลือบแคลงแก่ประชาชนต่อผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น

สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย ที่ส่งทอดเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศไปสู่ผู้แทนที่จะใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนในทางนิติบัญญัติและทางบริหารจึงมีความกังวลในเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสก่อให้เกิดความเคลือบแคลงทั้งในกระบวนการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ผลคะแนนการเลือกตั้ง และความไม่ชัดเจนของข้อสรุปทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน

ในนามของสภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยข้อมูลผลคะแนนการเลือกตั้งของผู้สมัครทุกพรรคในแต่ละเขตอย่างละเอียด รวมถึงชี้แจงข้อเท็จจริงถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน และแสดงความรับผิดชอบอื่น ๆ อันสมควรตามข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร ภายใต้เจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เพื่อเป็นการจรรโลงประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงถาวรสืบไป

ด้วยความเคารพต่อสิทธิของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 31 มีนาคม 2562