GAT-PAT o-net ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ สทศ.

สทศ. เปิดให้น้องๆ ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET GAT PAT

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้เปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รวมถึงการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา…

Home / NEWS / สทศ. เปิดให้น้องๆ ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET GAT PAT

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้เปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รวมถึงการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบในแต่ละประเภทมีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบของตนเองได้ โดยยื่นคำร้องด้วยตนเอง ได้ที่ทำการของ สทศ. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 เขตราชเทวี กทม. และชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ วิชาละ 20 บาท

สำหรับกำหนดการยื่นคำร้อง O-NET และ GAT/PAT ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1-3 เมษายน ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 9 เมษายน ส่วนวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ยื่นคำร้องวันที่ 5-7 เมษายน ดูกระดาษคำตอบ 10 เมษายน โดยในระหว่างการดูกระดาษคำตอบ ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือนำกระดาษคำตอบ เฉลยคำตอบ ออกจากสถานที่ดูกระดาษคำตอบเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2561 กับปีการ ศึกษา 2560 พบว่า ภาพรวมผลสอบปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน