การเกณฑ์ทหาร ทหาร ทหารเกณฑ์

ขั้นตอนการเกณฑ์ทหาร และวิธีการผ่อนผัน ให้ชายไทยเข้าใจในหน้าที่

คัดลอก URL แล้ว

เวียนกลับมาอีกครั้ง สำหรับการเกณฑ์ทหาร ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ตามกฎหมายชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเข้ารับราชการทหารตรวจเลือกทหาร หรือการเกณฑ์ทหารตามกำหนด

ปีนี้กองทัพบกได้ทำการเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างวันที่ 1-2 เม.ย. 62 (ยกเว้น 6 เม.ย.) และช่วงนี้หลายพื้นที่คึกคักเป็นพิเศษ เพราะได้มีชายไทยจำนวนมากตบเท้าเข้าคัดเลือกทหารกันแล้ว

ตามกฎหมายไทย การคัดเลือกทหารมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ ได้แก่ การคัดเลือกทหารกองประจำการ และการคัดเลือก
ทหารกองเกิน

ทหารกองประจำการ คือ ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจำการ และได้เข้ารับราชการในกองประจำการจนปลด กล่าวคือชายไทยอายุ 18 ปี คนใดได้รับหมายเรียก จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร ตามหมายเรียกของนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ โดยหลักฐานที่ต้องใช้ มีดังนี้

1. หมายเรียก (แบบ สด.35)

2. ใบสำคัญ (แบบ สด.9)

3. บัตรประจำตัวประชาชน

4. ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษา

ขั้นตอนการเกณฑ์ทหารกองประจำการ 

ผู้ที่ได้รับหมายเรียก  (แบบ สด.35)  ต้องเข้าแถวตามตำบล จากนั้นประธานกรรมการตรวจเลือกทหารหรือประธานกรรมการเกณฑ์ทหาร  จะทำการชี้แจงความจำเป็นถึงการตรวจเลือกทหาร เมื่อประธานกรรมการชี้แจงเสร็จ กรรมการสัสดีจะชี้แจงถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจเลือกทหาร  รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกเข้ารับราชการทหารกองประจำการคือผู้ที่สมัครหรือผู้ที่จับสลากแดงได้  ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

 • กรรมการเรียกชื่อเข้าตรวจเลือก
 • กรรมการแพทย์ตรวจร่างกายว่าสมบูรณ์ดีหรือไม่ ซึ่งคนที่ร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่กฏหมายกำหนดให้ไม่ต้องเข้ารับราชการทหา
 • กรรมการจะวัดขนาดสูงและขนาดรอบตัวของร่างกาย
 • ประธานการตรวจเลือก/เกณฑ์ทหารจะตรวจสอบขั้นสุดท้ายถ้าร่างกายสมบูรณ์ดีและขนาดสูง  1 เมตร  60  เซนติเมตร ขนาดรอบตัว  76  เซนติเมตร ในเวลาหายใจออก  จะให้รอจับสลากสำหรับคนที่ร่างกายสมบูรณ์ดี แต่ขนาดสูงต่ำกว่า 1 เมตร  60  เซนติเมตร ขนาดรอบตัวต่ำกว่า 76  เซนติเมตร ในเวลาหายใจออกและคนร่างกายไม่สมบูรณ์ดีหรือร่างกายพิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการเป็นทหารกองประจำการ ประธานกรรมการจะปล่อยตัวพร้อมกับมอบใบรับรองผลการตรวจเลือกให้ทหารกองเกินรับไป
 • ทหารกองเกินหรือบุคคลที่จับสลากแดงหรือสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประธานกรรมการตรวจเลือกจะส่งตัวให้นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอออกหมายนัดให้ไปเข้ารับราชการทหารตามผลัดที่จับสลากได้ หรือผลัดที่สมัครไว้

ทหารกองเกิน

ทหารกองเกิน คือ ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แล้ว

กล่าวคือ ชายสัญชาติไทยเมื่ออายุ  17  ปีบริบูรณ์  ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน (ขึ้นทะเบียนทหาร)  ตามภูมิลำเนาของบิดา  ถ้าบิดาถึงแก่กรรมให้ลงบัญชีทหารกองเกินตามภูมิลำเนาของมารดา   ถ้าบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้ลงบัญชีทหารกองเกิน ตามภูมิลำเนาของผู้ปกครอง เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินเสร็จแล้วจะได้รับใบสำคัญ  (แบบ สด.9)  โดยนำหลักฐานไปลงบัญชีทหาร ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

3. สูติบัตร  (ถ้ามี)

จากนั้นผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่ออายุ 20  ปีบริบูรณ์  ต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)  ภายในปี พ.ศ.นั้น ๆ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปรับหมายเรียกแทน   จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และนำหลักฐานไปยืนต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ดังนี้

1. ใบสำคัญ (แบบ สด.๙)
2. บัตรประจำตัวประชาชน

ทั้งการคัดเลือกทั้งทหารกองประจำการ และทหารกองเกิน ใช่ว่าเมื่ออายุครบแล้วจะได้รับการตรวจเลือกทันที แต่สามารถที่จะทำเรื่องผ่อนผันการคัดเลือกทหารได้ หากมีกิจจำเป็นและไม่พร้อมที่จะเข้ารับการตรวจเลือกในปีนั้นๆ

การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารเพื่อเลี้ยงดูบิดา มารดา

ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา ซึ่งไร้ความสามารถหรือพิการทุพพลภาพ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู ขั้นตอนดังนี้

1. ถ้ามีบุตรต้องเกณฑ์ทหารพร้อมกันหลายคน ให้บิดามารดาเลือกเพียงคนเดียว

2. ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ก่อนวันเกณฑ์ทหารไม่น้อยกว่า 30  วัน

3. ทำการร้องขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกอีกครั้ง

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงการขอผ่อนผัน

 • ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 • หมายเรียก (แบบ สด.35)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง/บิดาหรือมารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานที่แสดงว่าบิดาหรือมารดาเป็นคนไร้ความสามารถหรือพิการทุพพลภาพ
 • หลักฐานอื่นที่มีและเกี่ยวข้อง

การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารเพื่อเลี้ยงดูบุตร

หากต้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเพื่อเลี้ยงดูบุตร ซึ่งมารดาตายหรือไร้ความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ ซึ่งบุตรยังหาเลี้ยงชีพไม่ได้ หรือไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู  ทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. ยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่ง อำเภอ ก่อนถึงวันเกณฑ์ทหาร/ตรวจเลือกทหารไม่น้อยกว่า  30  วัน

2. ร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร  ในวันตรวจเลือกทหาร/วันเกณฑ์ทหารอีกครั้ง

หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นคำร้องขอผ่อนผัน

 • ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 • หมายเรียก (แบบ สด.35)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง/ภรรยา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบสำคัญการสมรส/ทะเบียนสมรส
 • ใบมรณบัตรของภรรยา (ถ้ามี)
 • หลักฐานที่แสดงว่าภรรยาไร้ความสามารถหรือพิการทุพพลภาพ
 • หลักฐานอื่นที่มีและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารเพื่อศึกษาภายในประเทศ

การผ่อนผันเนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาภายในประเทศ เป็นการผ่อนผันให้ เนื่องจากมีจำนวนคนมากกว่าจำนวนคนที่หน่วยทหารต้องการ โดยนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  จะได้รับการผ่อนผันจนสำเร็จระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แต่อายุไม่เกิน  22  ปีบริบูรณ์

ขณะที่นิสิตหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จะผ่อนผันให้ศึกษาที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาโท และจนถึงอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ แต่สำหรับการศึกษาภาคนอกเวลาหรือภาคสมทบ หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ทุกภาคติดต่อกัน

ขั้นตอนยื่นคำร้องขอผ่อนผัน

 • ยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่
 • ไปเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อใช้สิทธิ์การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารในวันตรวจเลือก
 • หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอผ่อนผัน ได้แก่ ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หมายเรียก (แบบ สด.35) บัตรประจำตัวประชาชน


การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เนื่องจากไปศึกษาต่อต่างประเทศ จะได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารตามจำนวนปีที่ใช้การศึกษาตามหลักสูตรจนกว่าจะจบการศึกษา แล้วยกเว้นให้ไม่ต้องมาแสดงตนในวันตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร โดยให้นักเรียนผู้ขอผ่อนผันหรือมอบอำนาจให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหาร

หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหาร

 • ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 • หมายเรียก (แบบ สด.35)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอผ่อนผันของผู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันแทน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองของสถานศึกษาพร้อมสำเนาคำแปลเป็นภาษาไทย
 • หนังสือรับรองของสถานฑูตหรือสถานกงสุลไทย ณ ประเทศที่ไปศึกษา

การรับราชการทหารกองประจำการ และทหารกองเกิน นอกจากการตรวจเลือกเข้ารับราชการแล้ว (จับใบแดง/ใบดำ) ยังมีอีกวิธีคือชายไทยที่ผ่านเกณฑ์การตรวจร่างกายก็สามารถร้องขอยื่นสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการและทหารกองเกินได้ โดยสามารถเข้าไปแจ้งความจำนงค์กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคัดเลือกทหารนั้นๆ

การเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยปกติมีระยะเวลาสองปี แต่สำหรับผู้มีคุณวุฒิต่างๆ อาจมีระยะเวลาเข้ารับราชการกองประจำการน้อยกว่าสองปีได้

โดยผู้ที่มีคุณวุฒิ ม.6  หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องนำหลักฐานการศึกษาหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองวิทยฐานะที่จบ รด. ปี 1 หรือปี  2 แสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกภายในวันตรวจเลือก ซึ่งจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถ้าสมัครเป็นทหาร 1 ปี  ถ้าจับได้สลากแดงเป็นทหาร 2 ปี

หากจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ถ้าสมัครเป็นทหาร 6 เดือน ถ้าจับสลากได้สลากแดงเป็นทหาร  1 ปี  หรือจบ รด. ปี 1 ถ้าสมัครเป็นทหาร  1 ปี  ถ้าจับได้สลากแดงเป็นทหาร 1 ปี  6 เดือน หากจบ  รด. ปี 2 ถ้าสมัครเป็นทหาร 6 เดือน ถ้าจับได้สลากแดงเป็นทหาร 6 เดือนเช่นกัน

ส่วนผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ให้เข้าตรวจรับราชการทหาร ได้แก่บุคคลที่สำเร็จวิชานักศึกษาวิชาทหาร (รด.) โดยกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จหลักสูตรชั้นปีที่ 3 ให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แทน ซึ่งจะต้องนำหลักฐานที่จะต้องไปยื่นแสดง คือ

 • ใบสำคัญ  (แบบ สด.9)
 • หมายเรียก (แบบ สด.35)
 • บัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

การฝึกทหารเกณฑ์ทั้งคนสมัครใจ และคนที่จับสลากได้รับใบแดง จะมีขั้นตอนเหมือนกัน โดย 3 เดือนแรกจะมีการฝึกที่หนักสร้างร่างกายและความอดทน เพื่อปรับจากพลเรือน ให้เป็นพลทหาร จากนั้นแต่ละหน่วย แต่ละกรม จะมีวิธีการเรียนทางทหารที่แตกต่างกันออกไป

การเกณฑ์ทหาร นับเป็นเรื่องระทึกในชีวิตของชายไทยทุกคนที่ต้องเคยผ่านพ้น เพราะเป็นหน้าที่ที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย หากละเลยไม่ปฏิบัติตามอาจมีโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน 3 ปี ซึ่งโทษดูเหมือนจะไม่หนักหนาสาหัส แต่เชื่อเถอะว่า มีผลกระทบตามมาอีกเป็นขบวนเป็นแน่ถ้าคิดหนีทหาร ทางที่ดีควรทำหน้าตามหน้าที่ เพราะสุดท้ายแล้วพยายามจะหลบเท่าไหร่ คงไม่พ้นอยู่ดี  . . .


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

‘ไบเดน’ ลงนามคำสั่งยกเลิกกฎห้ามคนข้ามเพศเป็นทหาร

‘ไบเดน’ ลงนามคำสั่งยกเลิกกฎห้ามคนข้ามเพศเป็นทหาร

ซึ่งเป็นกฎที่มีขึ้นในสมัยรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์

ทหารเกณฑ์วันแรก เขตพระนครได้เฮ ไม่ต้องจับใบดำใบแดง

ทหารเกณฑ์วันแรก เขตพระนครได้เฮ ไม่ต้องจับใบดำใบแดง

วันนี้เป็นวันแรก ของการเข้ารับการตรวจเลือกทหาร กองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 บรรยากาศเขตพระนคร ทั้ง 12 แขวง มีชายไทยทั้งหมด จำนวน 133 คน

รวมภาพคูลๆ ของ ทหารอเมริกัน ร่วมภารกิจ Cobra Gold 2019

รวมภาพคูลๆ ของ ทหารอเมริกัน ร่วมภารกิจ Cobra Gold 2019

ยกพลขึ้นบก ถึงไทยที่สัตหีบแล้วนะ เท่อะ รวมภาพคูลๆ ของ ทหารอเมริกัน ร่วมภารกิจ Cobra Gold 2019 ในปี 2019 นี้ กองทัพไทยและกองกำลังของสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนั้น…

Jonny Kim ผู้ชายต้นแบบ ที่เป็นทั้ง ทหาร-หมอ-นักบินอวกาศ

Jonny Kim ผู้ชายต้นแบบ ที่เป็นทั้ง ทหาร-หมอ-นักบินอวกาศ

แบบนี้เรียกสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆ คนอะไรเก่งเวอร์ Jonny Kim ผู้ชายต้นแบบ ที่เป็นทั้ง ทหาร-หมอ-นักบินอวกาศ Jonny Kim เรียกว่าเป็นยอดมนุษย์ที่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษเลยจริงๆ เพราะหนุ่มเกาหลีคนี้เป็นทั้ง แพทย์ จบจาก Harvard, หน่วยซีลของอเมริกา…

อัปเดตความหล่อ ทหาร Cobra Gold 2019 ที่จังหวัดกระบี่

อัปเดตความหล่อ ทหาร Cobra Gold 2019 ที่จังหวัดกระบี่

บอกเลยว่างานนี้กระบี่ลุกเป็นไฟ ด้วยความร้อนแรงของพวกเขา อัปเดตความหล่อ ทหาร Cobra Gold 2019 ที่จังหวัดกระบี่ อย่างที่เรารู้กันว่า กองทัพไทยและกองกำลังของสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกได้ร่วมมือกันเป็น เจ้าภาพจัดการฝึก Cobra Gold 2019…

ชาวเน็ตขุดภาพเก่า 2018 สาวโพสต์จวกทหารใหม่ ล้างรถเอาหน้า

ชาวเน็ตขุดภาพเก่า 2018 สาวโพสต์จวกทหารใหม่ ล้างรถเอาหน้า

กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันที หลังชาวเน็ตได้มีการขุดภาพสมาชิกเฟซบุ๊กหญิงท่านหนึ่ง ที่เจ้าตัวได้โพสต์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ภาพเผยให้เห็น พลทหาร 3 นาย กำลังล้างรถของเธออยู่ เจ้าของภาพได้บรรยายภาพที่โพสต์ว่า : “ทหารใหม่มา ทำดีเอาหน้าไม่รู้เวลา…

ประกาศถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร 5 ราย ประพฤติชั่วร้ายแรง

ประกาศถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร 5 ราย ประพฤติชั่วร้ายแรง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร 5 ราย เนื่องจากประพฤติชั่วร้ายแรง เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด โดยแบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จํานวน 2 ราย และกองทัพเรือจํานวน 3…

ผู้บัญชาการทหารบก สั่งสร้างทหารยุคใหม่ เสริมภาษาอังกฤษในหลักสูตรนักเรียนนายร้อย

ผู้บัญชาการทหารบก สั่งสร้างทหารยุคใหม่ เสริมภาษาอังกฤษในหลักสูตรนักเรียนนายร้อย

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เตรียมพบปะผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรมกว่า 800 นายทั่วประเทศ ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ หลังมีการทดสอบร่างกาย และภาษาอังกฤษ พร้อมทดสอบความรู้ทางทหาร ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษา…

บิ๊กแดง เผย หลักสูตรใหม่นักศึกษาวิชาทหาร เน้นพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดี

บิ๊กแดง เผย หลักสูตรใหม่นักศึกษาวิชาทหาร เน้นพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดี

บิ๊กแดง อ้างคำพูดนักศึกษาวิชาทหาร ใครไม่นึกถึงแผ่นดิน ไม่นึกถึงบุญคุณ ไม่สมควรอยู่ประเทศไทย พร้อมย้ำ กองทัพหนุนรัฐบาลทุกชุด พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 เข้าพบ หลังมีการปรับปรุงหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)…

X