รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

โปรดเกล้าฯ ‘อาคม เติมพิทยาไพสิฐ’ เป็น รมต.คลัง

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • เป็นการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

วันนี้ (5 ต.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลาออกจากตำแหน่งสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


ประวัติ :

นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2520 และระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ จากวิทยาลัยวิลเลียม ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยได้เข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น

  • ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 9 ชช.
  • ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (2546-2547)
  • รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ซึ่งการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ ถือเป็นการเข้ามารับตำแหน่งท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าในหลาย ๆ ด้านอย่างมาก จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย รมต. กระทรวงการคลังคนใหม่อย่างมาก


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

‘ปรีดี ดาวฉาย’ ยื่นใบลาออกจากเก้าอี้ รมว.คลัง

‘ปรีดี ดาวฉาย’ ยื่นใบลาออกจากเก้าอี้ รมว.คลัง

มีรายงานว่า ปรีดี ดาวฉาย รมว.คลัง ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่ง โดยให้เหตุผลว่าป่วย เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา และเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ 12 ส.ค.

X