เลือกตั้ง62

‘อ.ลอย’ นักคณิตศาสตร์ชื่อดัง อัดคลิปวิธีคำนวณ ส.ส. สัดส่วน ที่แต่ละพรรคพึงได้

‘อ.ลอย ชุนพงษ์ทอง’ นักคณิตศาสตร์ชื่อดัง โพสต์คลิปวิธีคำนวณ ส.ส. สัดส่วน ที่แต่ละพรรคพึงได้ในเชิงคณิตศาสตร์ วันที่ 7 เม.ย. 62 โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอ อ.ลอย ชุนพงษ์ทอง นักคณิตศาสตร์…

Home / NEWS / ‘อ.ลอย’ นักคณิตศาสตร์ชื่อดัง อัดคลิปวิธีคำนวณ ส.ส. สัดส่วน ที่แต่ละพรรคพึงได้

‘อ.ลอย ชุนพงษ์ทอง’ นักคณิตศาสตร์ชื่อดัง โพสต์คลิปวิธีคำนวณ ส.ส. สัดส่วน ที่แต่ละพรรคพึงได้ในเชิงคณิตศาสตร์

วันที่ 7 เม.ย. 62 โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอ อ.ลอย ชุนพงษ์ทอง นักคณิตศาสตร์ และนักดาราศาสตร์ชื่อดัง ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ แห่งราชบัณฑิตยสภา ได้เผยแพร่คลิปเกี่ยวกับการคำนวณ ส.ส. ที่แต่ละพรรคพึงได้ ตีความตามมาตรา 128 ในเชิงคณิตศาสตร์ ผ่านทางยูทูป พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดทั้งสิ้น แต่เป็นการตีความในฐานะนักคณิตศาสตร์และคนเขียนโปรแกรม

สำหรับ อ.ลอย ชุนพงษ์ทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ แห่งราชบัณฑิตยสภา มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของราชบัณฑิตสภา ไม่ต่ำกว่า 15 ฉบับ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 การคำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1) นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร

2) นำผลลัพธ์ตาม (1) ไปหารจำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตจำนวนที่ได้รับให้ถือเป็นจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้

3) นำจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (2) ลบด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ

4) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจeนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (2) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจำนวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและให้นำจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ำกว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (2) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจำนวนที่จะพึงมีได้ตาม (2)

5) เมื่อได้จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้วให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้นำคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาคำนวณตาม (1) และ (2) ด้วย

การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ การคิดอัตราส่วน และการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

X