กกต คณะกรรมการการเลือกตั้ง คะแนนเลือกตั้ง เลือกตั้ง62

กกต.ยืนยัน! ไม่มีการปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. รายหน่วย

กกต. ยืนยัน! ไม่มีการปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. รายหน่วย ระบุผู้มีส่วนได้เสียสามารถ คัดถ่ายสำเนาเอกสารผลรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. รายหน่วยเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2562 สำนักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดเผยผลคะแนนเลือกตั้ง…

Home / NEWS / กกต.ยืนยัน! ไม่มีการปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. รายหน่วย

กกต. ยืนยัน! ไม่มีการปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. รายหน่วย ระบุผู้มีส่วนได้เสียสามารถ คัดถ่ายสำเนาเอกสารผลรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. รายหน่วยเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2562 สำนักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดเผยผลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ว่า ตามที่ปรากฎข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า กกต. มีหนังสือเวียนแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไม่ให้เปิดเผยผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. รายหน่วย นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต 0012/ว722 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กำหนดแนวทางปฏิบัติการขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง ส.ส. ให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองมีสิทธิคัดถ่ายสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีการประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เช่น ผลรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. รายหน่วยเลือกตั้ง (ส.ส. 5/18) ในกรณีที่ร้องขอ โดยสามารถขอคัดสำเนาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ทั้งนี้ ให้ผู้ขอคัดสำเนาเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด