วิศวกรรมการเงิน สจล. หลักสูตร อาชีพ

สจล. เผย 3 ทักษะวิศวกรการเงิน ถือเป็นอาชีพแห่งอนาคต

สจล. ชี้ 3 ทักษะวิศวกรการเงิน อาชีพแห่งอนาคต สร้างมูลค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทยในยุคเทคโนโลยี

สถานการณ์ของสถาบันทางการเงินช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา เกิดปรากฎการณ์สถาบันทางการเงินขนาดใหญ่ทยอยปิดสาขาและปรับลดพนักงานลงมากกว่า 4.6% (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561 โดยธนาคารกลางแห่งประเทศไทย) จากกระแสความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลกในปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทางด้านเทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีดิสรัปชั่น

ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสถาบันการเงินและนักลงทุน ที่จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ของบริการทางการเงิน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีความจำเป็นในการผลิตบุคลากรในสายงานวิศวกรรมทางการเงิน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินในการขับเคลื่อนตลาดทุนและอุตสาหกรรมการเงินของประเทศ

ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ฟินเทค มาใช้พัฒนาบริการทางการเงินอย่างแพร่หลาย เช่น โมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ระบบชำระเงินออนไลน์ การซื้อ – ขายกองทุน และการเทรดหุ้นผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

แต่ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของนอุตสาหกรรมการเงินในอนาคต การผลิตผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในด้านวิศวกรรมทางการเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดทุนประเทศ ซึ่งวิศวกรการเงินต้องสามารถผสมผสานความรู้ความเข้าใจในหลากหลายศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอ 3 ทักษะความรู้ของวิศวกรการเงิน สำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทย ดังนี้

1. ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่อาจมองว่าเทคโนโลยีทางการเงินคือออนไลน์แบงค์กิ้ง และระบบชำระเงินออนไลน์ แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลก เทคโนโลยีทางการเงินจะลดบทบาทของตัวกลางและผู้ให้บริการทางการเงินที่สำคัญในอดีต เช่น โบรกเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือแม้แต่ธนาคาร

และนำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ เช่น โรโบแอดไวเซอร์ สกุลเงินดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้จะสร้างระบบธุรกรรมทางการเงินแบบไร้ขอบเขต ซึ่งจะผลักดันให้เกิดฟินเทคสตาร์ทอัพจำนวนมาก ที่นำเอาเทคโนโลยีทางการเงินไปพัฒนาเป็นบริการทางการเงิน ที่เข้าถึงมือผู้ใช้ทั่วโลกได้โดยตรง เป็นผลให้สถาบันหรือหน่วยงานที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันอาจต้องปิดตัวลง

2. ทักษะการนำข้อมูลทางการเงินที่มีมหาศาลมาใช้ประโยชน์

จากการที่ธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ และในอนาคตธุรกรรมออนไลน์จะมีมากขึ้นทวีคูณ เป็นผลให้เกิดการสั่งสมของข้อมูลทางการเงินปริมาณมหาศาล นอกจากข้อมูลทางการเงินโดยตรงแล้วข้อมูลอื่นๆ ในโลกออนไลน์ เช่น ข่าวสารต่างๆ และข้อมูลในโซเชียลมีเดีย (Social Media) มักจะมีความเกี่ยวข้องและความสำคัญในเชิงการเงิน

หากหน่วยงานที่มีข้อมูลเหล่านี้สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างประโยชน์และความได้เปรียบในการแข่งขันได้เป็นอย่างมาก วิศวกรการเงินจึงควรมีทักษะทางคอมพิวเตอร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อเขียนโปรแกรมที่สามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ของข้อมูล และสามารถทำนายข้อมูลในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

3. ทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีควบคู่การตัดสินใจ

โลกการเงินในอนาคตอันใกล้ จะกลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดนและปราศจากข้อจำกัดด้วยนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบที่หลากหลาย ที่ทำให้คนทั่วไปในทุกชนชั้นทางเศรษฐกิจเข้าถึงความมั่งคั่ง การมีข้อมูลที่หลากหลายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ในโลกตลาดทุนต้องการการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดบนพื้นฐานการบูรณาการข้อมูล

ซึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การตัดสินใจง่ายและเด็ดขาดขึ้นมาจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมการวิเคราะห์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ เช่น การเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเอไอ การใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่ายการลงทุนในโลกดิจิทัลสำหรับธุรกิจ เป็นต้น โดยวิศวกรทางการเงินจะเป็นคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเหล่านี้และเป็นนักปฏิวัติทางการเงิน เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีทางการเงินจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราในทุกๆ กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การใช้จ่าย การลงทุน การซื้อขายในตลาดทุน ฯลฯ การเตรียมความพร้อมในการผลิตวิศวกรทางการเงินมืออาชีพเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นตลาดทุนใหม่ในภูมิภาค ผ่านการผสานความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการเงินสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ

และดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่ตลาดทุนไทยได้ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นการสร้างโอกาสให้ตลาดทุนไทยก้าวเป็นดิสรัปเตอร์ (Disrupter) หรือนักปฏิวัติทางการเงิน สร้างมูลค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทยในยุคเทคโนโลยี

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ล่าสุดได้ร่วมกันเปิดหลักสูตร “วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering)” ซึ่งเป็นหลักสูตรสองปริญญา (ตรีควบโท) นานาชาติ

นักศึกษาในหลักสูตรจะได้เรียนและทำวิจัยกับทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองสถาบัน โดยใช้สถานที่เรียนทั้งที่สจล.และนิด้า ตั้งแต่ปีแรกจนจนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร เมื่อเรียนจบปีที่ 4 นักศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน) จากสจล.

และเมื่อเรียนจบปีที่ 5 จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน) จากนิด้า เมื่อสำเร็จการศึกษามีสายงานรองรับมากมาย เช่น วิศวกรการเงินในสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านการเงิน และผู้ประกอบการฟินเทค (Fintech Entrepreneurs) เป็นต้น

WRITER

RELATED

เผยผลสำรวจ กลุ่มสายงาน ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในไทย ปี 2564

เผยผลสำรวจ กลุ่มสายงาน ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในไทย ปี 2564

เปิดข้อมูลการประเมินแนวโน้มทิศทาง ตลาดแรงงานปี 2564 ความต้องการแรงงานในประเทศไทย มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

168 ชั่วโมงที่ไม่เคยหยุดนิ่งของ จนท.นำจ่ายหญิงแห่ง เกาะนกเภา แล่นเรือกางใบ สุดทุกเส้นทาง

168 ชั่วโมงที่ไม่เคยหยุดนิ่งของ จนท.นำจ่ายหญิงแห่ง เกาะนกเภา แล่นเรือกางใบ สุดทุกเส้นทาง

กว่า 4 ปี ในเส้นทางอาชีพเจ้าหน้าที่นำจ่ายหญิงหนึ่งเดียวแห่ง ‘เกาะนกเภา’ กับกิจวัตรการนำจ่ายที่แสนท้าทายกลางแผ่นน้ำ

สถาบันอิศราฯ เปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 1

สถาบันอิศราฯ เปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 1

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร และนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตรต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 จำนวน 48…

นักประชาสัมพันธ์ ต้องปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal

นักประชาสัมพันธ์ ต้องปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal

อาชีพพีอาร์ หรือนักประชาสัมพันธ์ ในยุค New Normal ต้องปรับตัวอย่างไร - ภาพรวมของธุรกิจที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมอาชีพชุมชน “ผ้าย้อมคราม” สร้างรายได้ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ส่งเสริมอาชีพชุมชน “ผ้าย้อมคราม” สร้างรายได้ฝ่าวิกฤตโควิด-19

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างวิกฤตให้กับทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเอง โควิด-19 ไม่ได้เพียงแต่คร่าชีวิตของผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก หลายคนตกงาน หลายคนรายได้ลดลงจนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ซึ่งภาครัฐได้มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งมีภาคเอกชนหลายหน่วยงานที่ร่วมส่งต่อน้ำใจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่…

กพร. จัดฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 150 บาท

กพร. จัดฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 150 บาท

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 กพร. จัดฝึกอาชีพฟรี ตั้งเป้ากว่า 7,800…

มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 34 กับธุรกิจชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ ที่น่าลงทุน!

มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 34 กับธุรกิจชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ ที่น่าลงทุน!

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่รับปี 2020 สำหรับ งานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ (THAILAND FRANCHISE EXPO) ครั้งที่ 34  ภายใต้การนำทีมของ นายวีระเดช ชูแสงกิจ ผู้บริหาร บริษัท จี…

MThai เกาะติด! 2 คดีดัง “ไทยพาณิชย์” โยงโกง สจล.

MThai เกาะติด! 2 คดีดัง “ไทยพาณิชย์” โยงโกง สจล.

ตร.รอผลลายเซ็นเบิกจ่ายโกง สจล.10วัน ขณะกิตติศักดิ์ ตัวการสำคัญ เร่งประสานอังกฤษล่าตัวกลับไทย ส่วนเหตุไฟไหม้”ไทยพาณิชย์”สอบแล้ว70ปาก ยังไม่แจ้งข้อหาใคร  วันที่ 11 ก.พ. 58 พ.ต.อ.ณษ เศวตเลข รองผู้บังคับการปราบปราม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน คดียักยอกเงินสถาบันเทคโนโลยี…

MThai เกาะติดคืบหน้า 4 คดีดัง! ตร.เร่งล่าคนผิดรับโทษ

MThai เกาะติดคืบหน้า 4 คดีดัง! ตร.เร่งล่าคนผิดรับโทษ

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยความคืบหน้า 4 คดีดัง ‘ป๋าชื่นอ้างเบื้องสูง-ระเบิดพารากอน-โกงสจล.-ไฟไหม้ SCB’ เร่งล่าตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมาย วันนี้ (20 ก.พ.) พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่ศาลได้อนุมัติออกหมายจับ นายบุญธรรม…