ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารแห่งปี 2562 วารสารการเงินธนาคาร

‘การเงินธนาคาร’ เผยผลจัดอันดับ ‘ธนาคารกรุงเทพ’ ครองแชมป์ ธนาคารแห่งปี 2562

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2562 ประกาศผลการจัดอันดับ ธนาคารแห่งปี 2562 หรือ Bank of the Year 2019 โดยใช้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง…

Home / NEWS / ‘การเงินธนาคาร’ เผยผลจัดอันดับ ‘ธนาคารกรุงเทพ’ ครองแชมป์ ธนาคารแห่งปี 2562

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2562 ประกาศผลการจัดอันดับ ธนาคารแห่งปี 2562 หรือ Bank of the Year 2019 โดยใช้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ในรอบปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 มาพิจารณาจัดอันดับ ปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี 2562

โดยธนาคารกรุงเทพสร้างกำไรสุทธิได้สูงเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 35,329.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,321.26 ล้านบาท หรือ 7.03% จากปี 2560 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 18.51 บาท

นอกจากนี้ ยังเน้นการมีเสถียรภาพและความมั่นคงโดยตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 147,588.43 ล้านบาท คิดเป็น 7.08% ของสินเชื่อรวม สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) 17.96% แบ่งเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ระดับ 16.43% และเงินกองทุนขั้นที่ 2 ที่ระดับ 1.53%

อันดับ 2 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีรายได้รวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ถึง 182,231.62 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับ 2 รวม 38,459.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,120.87 ล้าบาท หรือ 12% ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,155,090.81 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 16.07 บาท และมูลค่าหุ้นทางบัญชี 154.82 บาท สูงเป็นอัน 2 ของระบบธนาคารพาณิชย์

อันดับ 3 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีกำไรสุทธิ 40,067.56 ล้านบาท ลดลง 3,084.34 ล้านบาท หรือ 7.15% และมีสินทรัพย์รวม 3,187,339.62 ล้านบาทสูงสุดเป็นอันดับ 1

อันดับ 4 ธ.ทิสโก้ อันดับ 5 ธ.ธนชาต อันดับ 6 ธ.กรุงไทย อันดับ 7 ธ.กรุงศรีอยุธยา อันดับ 8 ธ.เกียรตินาคิน อันดับ 9 ธ.ทหารไทย อันดับ 10 ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ อันดับ 11 ธ.ไอซีบีซี (ไทย) อันดับ 12 ธ.ยูโอบี อันดับ 13 ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และ อันดับ 14 ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

X