นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันกองทัพอากาศ

นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยง เนื่องในวันกองทัพอากาศ

นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันกองทัพอากาศ ขอให้น้อมนำแนวทางพระราชทานจิตอาสา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนภารกิจในด้านการช่วยเหลือประชาชน วานนี้ (9 เมษายน 2561) ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ พลเอก…

Home / NEWS / นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยง เนื่องในวันกองทัพอากาศ

นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันกองทัพอากาศ ขอให้น้อมนำแนวทางพระราชทานจิตอาสา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนภารกิจในด้านการช่วยเหลือประชาชน

วานนี้ (9 เมษายน 2561) ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ข้าราชการกองทัพอากาศระดับชั้นนายพล ผู้ช่วยทูตทหาร ผู้แทนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศเข้าร่วม

เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงบริเวณงานเลี้ยง พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศรอต้อนรับและเรียนเชิญร่วมถ่ายภาพบริเวณหน้าห้องจัดงาน จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาชมนิทรรศการของกองทัพอากาศ และเดินเข้าสู่ภายในห้องจัดงาน หลังจากนั้น พลอากาศเอก อมร แนวมาลี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวเชิญชวนดื่มถวายพระพร ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2562

เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันกองทัพอากาศ ตอนหนึ่งความว่า กองทัพอากาศ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันราชอาณาจักรเหนือน่านฟ้าไทยและการป้องกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาประเทศ

ในด้านยุทธศาสตร์ทางการทหาร ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญยิ่งที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กองทัพอากาศจะต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ทั้งในด้านความพร้อมของกำลังพลกองทัพอากาศที่มีสมรรถนะเหมาะสม มีความคล่องตัวสูง สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งความพร้อมในด้านยุทธการที่จะช่วยอำนวยการปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ตลอดจนด้านร่วมมือประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อเกื้อกูล สนับสนุน และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประเทศชาติและประชาชนได้อยู่อย่างปกติสุข ปลอดจากภยันตราย รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ภารกิจของกองทัพอากาศมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการการทำงานและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน และ โดยที่ผ่านมากองทัพอากาศได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องน่านฟ้าไทย รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าว ชื่นชมและขอขอบคุณกำลังพลทหารอากาศทุกคน ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยความวิริยอุตสาหะ ทุ่มเทและเสียสละ จนสามารถปฏิบัติภารกิจในทุก ๆ ด้าน ที่ได้รับมอบหมายมีความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอให้ทุกท่านน้อมนำแนวทางพระราชทานจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนภารกิจในด้านการช่วยเหลือประชาชนและผสานการพัฒนากองทัพอากาศในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภารกิจกองทัพอากาศให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ในการพัฒนากองทัพอากาศสู่การเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาคและร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป

X