นำปืนฉีดน้ำขึ้นเครื่อง ปืนฉีดน้ำ สงกรานต์ อากาศยาน

กรมท่าฯ แจ้งผู้โดยสาร ควรโหลดปืนฉีดน้ำใต้เครื่อง แทนการนำขึ้นเครื่อง

กรมท่าฯ แจ้งผู้โดยสาร ควรจัดเก็บปืนฉีดน้ำที่ไม่เข้าข่ายเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน เป็นสัมภาระลงทะเบียน แทนการนำขึ้นเครื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ชี้แจงข้อแนะนำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามที่ผู้ดำเนินงานสนามบินได้มีข้อหารือมายังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการนำปืนฉีดน้ำไปกับอากาศยานนั้น ในการนี้ กพท. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการขนส่งทางอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่หารือแล้วจึงมีข้อแนะนำ ผู้ดำเนินงานสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศ…

Home / NEWS / กรมท่าฯ แจ้งผู้โดยสาร ควรโหลดปืนฉีดน้ำใต้เครื่อง แทนการนำขึ้นเครื่อง

กรมท่าฯ แจ้งผู้โดยสาร ควรจัดเก็บปืนฉีดน้ำที่ไม่เข้าข่ายเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน เป็นสัมภาระลงทะเบียน แทนการนำขึ้นเครื่อง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ชี้แจงข้อแนะนำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามที่ผู้ดำเนินงานสนามบินได้มีข้อหารือมายังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการนำปืนฉีดน้ำไปกับอากาศยานนั้น ในการนี้ กพท. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการขนส่งทางอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่หารือแล้วจึงมีข้อแนะนำ ผู้ดำเนินงานสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศ ดังนี้

ตามแผนการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนโดยสารพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนและสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน พ.ศ.2561 กำหนดให้ “สิ่งเทียมอาวุธปืน” เป็นวัตถุต้องห้าม ซึ่งหากผู้โดยสารมีความประสงค์จะนำไปกับอากาศยานจะต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยดังที่กำหนดในแผนประกาศฯ

คำว่า “สิ่งเทียมอาวุธปืน” หมายถึง สิ่งที่มีรูปร่างและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน ดังนั้นปืนฉีดน้ำที่ไม่มีลักษณะภายนอกเหมือนอาวุธปืนจึงไม่อยู่ในความหมายของสิ่งเทียมอาวุธปืน และไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น อนึ่ง หากผู้โดยสารมีความประสงค์จะนำวัตถุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายปืนไปกับอากาศยาน ก็สามารถนำหลักเกณฑ์การพิจารณาจากรูปร่างหรือลักษณะมาใช้ด้วยเช่นกัน

เพื่อความสะดวกในการผ่านจุดตรวจค้น ผู้ดำเนินงานสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศ ควรแนะนำให้ผู้โดยสารจัดเก็บปืนฉีดน้ำที่ไม่เข้าข่ายเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน เป็นสัมภาระลงทะเบียน นอกจากนั้นผู้ดำเนินงานสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศ จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามระเบียบเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นห้องโดยสารด้วย เช่น ปืนฉีดน้ำ จะต้องไม่มีของเหลวเกินปริมาณที่ระเบียบดังกล่าวกำหนด

X