กัญชา น้ำมันกัญชา

คลายข้อสงสัย! ‘ครอบครอง-แจกจ่าย’ น้ำมันกัญชา ทำไมมีความผิด?

คัดลอก URL แล้ว

คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา!

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 กลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล www.thaigov.go.th เพื่ออธิบายและคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชาว่า ยังคงเป็นกระแสที่มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้สิทธิปลูกกัญชา เพื่อใช้ในการแพทย์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ซึ่งระบุให้ “กัญชา” และ “กระท่อม” สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคได้

ล่าสุดมีข่าวเรื่องการแจกน้ำมันสารสกัดจากกัญชาให้กับประชาชน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และจับกุมผู้ต้องหา พร้อมยึดของกลางต้นกัญชา น้ำมันกัญชา อุปกรณ์ในการทำน้ำมันกัญชา

จึงเกิดเป็นคำถามว่า เมื่อนำกัญชาไปใช้รักษาอาการเจ็บป่วย แล้วทำไมจึงผิดกฎหมาย?

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ระบุว่า เนื่องจาก “กัญชา” เป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เช่นเดียวกับพืชกระท่อม พืชฝิ่น ดังนั้น การครอบครอง ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือเสพ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

ขณะที่เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 นั้น มุ่งหมายให้ใช้กัญชาในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ทางราชการ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนาเท่านั้น แต่ไม่ใช่การเปิดเสรีให้ปลูกหรือใช้กัญชาตามใจชอบ

นอกจากนี้ กฎหมายให้สิทธิในการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีกัญชาและกระท่อมไว้ในครอบครอง เฉพาะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนวิชาด้านการแพทย์ เกษตรศาสตร์ ผู้ประกอบวิชาชีพเครือข่ายแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ผู้ประกอบอาชีพเกษตร ที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสียก่อน

ส่วนข้อกังวลว่า การจับกุมผู้ครอบครองและแจกจ่ายกัญชารายย่อยเช่นนี้ เพื่อต้องการที่จะเอื้อนายทุน เช่น บริษัทยา ให้สามารถปลูก สกัด หรือจำหน่ายกัญชานั้น ข้อมูลจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ระบุว่า ขณะนี้มีหน่วยงานของรัฐ 2 แห่ง ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตกัญชาได้ คือ องค์การเภสัชกรรม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

และในระยะ 5 ปีแรก การผลิต นำเข้า ส่งออก กัญชา ให้อนุญาตได้เฉพาะหน่วยงานรัฐ หรือโดยความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทางการแพทย์และความปลอดภัยของประชาชนไทยเป็นที่ตั้ง จึงไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใด

ส่วนในอนาคตจะใช้กัญชาได้อย่างเสรีหรือไม่ เพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับผู้ประสงค์ขออนุญาต หรือกรณีของผู้ป่วย กฎหมายกำหนดให้แจ้งข้อมูลการครอบครองกัญชาภายใน 90 วัน นับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะสิ้นสุดภายในวันที่ 19 พ.ค. 62 เพื่อให้ได้รับการยกเว้นโทษ โดยไปแจ้งได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 กด 3 หรือ สายด่วน อย. 1556 กด 3

สกัดน้ำมันกัญชาใช้เอง เสี่ยงอันตราย

ประเด็นการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ นับว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก ซึ่งหลายหน่วยงานต่างออกมาเตือนอย่างสม่ำเสมอว่า กัญชายังเป็นยาเสพติดประเภท 5 ดังนั้นหากมีไว้ในครอบครองถือว่าผิดกฎหมาย ฉะนั้นแล้วการที่ประชาชนพยายามปลูกกัญชา ศึกษาวิธีการสกัดเอง  ดำเนินการสกัดเอง นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากน้ำมันกัญชาที่สกัดเองอีกด้วย

โดยทางนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เคยออกมาเตือนว่า สำหรับการสกัดน้ำมันกัญชานั้นมีด้วยกันหลายกรรมวิธี กรณีการสกัดโดยใช้แอลกอฮอล์ หากส่วนผสมไม่ถูกต้อง ระหว่างเอทานอลและเมทานอลก็อาจทำให้ได้รับอันตราย

โดยการใช้เมทานอลเป็นส่วนผสมในการสกัดกัญชา อาจได้รับผลข้างเคียงทำให้ตาบอด ตับและไตวาย กรณีการใช้เตาแก๊สในการสกัด ก็อาจไวไฟ เสี่ยงได้รับอันตราย การใช้โรงเรือนแบบปิด ก็ได้รับอันตรายจากการสูดดูม ไอระเหยของกัญชา ที่ตลบอบอวน ทำให้เกิดอาการมึนเมาได้

ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน, แอมเฟตามีน ,แมทแอมเฟตามีน, เอ็กซ์ตาซี และแอลเอสดี

ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน, โคคาอีน, โคเดอีน และฝิ่นยา

ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย คือ ยารักษาโรคที่มียาเสพติด ประเภท 2 เป็นส่วนประกอบอยู่ในสูตร เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย

ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ และอาเซติลคลอไรด์

ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กำหนดการกระทำความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับกัญชา ดังนี้

1) ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาต โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นราย ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

2) ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือในประเภท 5

ข้อหาและโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับกัญชา

1) ผลิต นำเข้า หรือส่งออก มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาท (มาตรา 75 วรรค 1)

2) จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
– จำนวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76/1 วรรค 1)
– จำนวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาท (มาตรา 76/1 วรรค 2)

3) ครอบครอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76 วรรค 1)

4) เสพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 92 วรรค 1)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก กลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

ป.ป.ส. ชี้ ‘ปลูกกัญชา’ ในบ้านไม่ขออนุญาต มีความผิดตาม กม.

ป.ป.ส. ชี้ ‘ปลูกกัญชา’ ในบ้านไม่ขออนุญาต มีความผิดตาม กม.

เลขาฯ ป.ป.ส. ระบุ การปลูกกัญชาในบ้าน โดยไม่ขออนุญาต ถือว่าผิดกฎหมาย

อย. เเจงไม่ต้องปลูกกัญชาในโรงปิด พร้อมปรับขั้นตอนการขออนุญาตเข้าถึงง่าย

อย. เเจงไม่ต้องปลูกกัญชาในโรงปิด พร้อมปรับขั้นตอนการขออนุญาตเข้าถึงง่าย

เกษตรกรผู้มีความประสงค์ปลูกกัญชาสามารถดําเนินการได้โดยขอให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจ หรือสหกรณ์การเกษตร และร่วมกับหน่วยงานรัฐได้

อย. ปลดล็อก “กัญชา กัญชง” ถูกกฎหมาย เตรียมเสนอ อนุทิน เซ็นอนุมัติ พรุ่งนี้

อย. ปลดล็อก “กัญชา กัญชง” ถูกกฎหมาย เตรียมเสนอ อนุทิน เซ็นอนุมัติ พรุ่งนี้

เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ อย. จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำไปใช้อย่างถูกกฎหมาย

อย. ชี้แจง เกษตรกร-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การปลูก ‘กัญชา’ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

อย. ชี้แจง เกษตรกร-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การปลูก ‘กัญชา’ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

ก่อนหน้านี้เสียงสะท้อนจากกลุ่มเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา เห็นว่ากฎระเบียบของภาครัฐ ไม่เอื้อต่อวิถีการปลูกกัญชาในชุมชน

จุฬาฯ ชูกัญชาเพื่อการแพทย์ ต่อยอดสารพัดผลิตภัณฑ์

จุฬาฯ ชูกัญชาเพื่อการแพทย์ ต่อยอดสารพัดผลิตภัณฑ์

“กัญชา” พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการตลาดสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มทำคลัสเตอร์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา

แนะนำเมนูอร่อยจาก “กัญชา” ต้ม ยำ ทำ แกง เมนูรื่นรมย์

แนะนำเมนูอร่อยจาก “กัญชา” ต้ม ยำ ทำ แกง เมนูรื่นรมย์

แนะนำเมนูอร่อยจาก “กัญชา” ใบกัญชาออร์แกนิค จากวิสาหกิจชุมชนผัก พืชสมุนไพรและพืช พลังงาน ตำบลพนมรอก จ.นครสวรรค์

คู่มือการขออนุญาตปลูก ‘กัญชา’ สำหรับเกษตรกร

คู่มือการขออนุญาตปลูก ‘กัญชา’ สำหรับเกษตรกร

เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ โดยการรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์การเกษตรและขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

อย. ย้ำ !! ปรุงอาหารเมนู ‘กัญชา’ ไม่ผิดกฎหมาย

อย. ย้ำ !! ปรุงอาหารเมนู ‘กัญชา’ ไม่ผิดกฎหมาย

อย. เผยการนำ 'กัญชา' ไปปรุงเมนูอาหารไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องซื้อมาจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เท่านั้น

เตรียมพัฒนาหลักสูตรเมนูจาก ‘กัญชา’ ใน กศน. สร้างอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน

เตรียมพัฒนาหลักสูตรเมนูจาก ‘กัญชา’ ใน กศน. สร้างอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข-กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมลงนามความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตรการประกอบธุรกิจอาหารจากกัญชา และกัญชง ใน กศน.

X