การเกณฑ์ทหาร ทหาร ทหารเกณฑ์

“ทหารเกณฑ์” ยังควรมีอยู่ไหม? คำถามที่คนไทยต้องช่วยกันหาคำตอบ

คัดลอก URL แล้ว

ในทุก ๆ ปี ช่วงต้นเดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่กองทัพ จัดให้มีการคัดเลือกทหารกองเกิน หรือที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่า “เกณฑ์ทหาร” ซึ่งภาพบรรยากาศที่คุ้นตาคนไทยคือ ภาพที่เหล่าบรรดาชายไทยไปต่อคิวจับใบดำ-ใบแดง หลายคนเป็นลมล้มพับจนต้องหิ้วปีกเมื่อตนเองต้องได้ใบแดง ช่างต่างกับท่าทีของผู้ที่กระโดดโลดเต้นอย่างดีใจเป็นที่สุด และสุดท้ายภาพของบรรดาเหล่าสาวสองสวยๆ จำนวนไม่น้อย

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทยนั้น หาสืบค้นไปจะพบว่า การเกณฑ์ทหารในบ้านเรานั้นมีมานานแล้ว หากแต่ไม่ได้เป็นการเกณฑ์ทหารในรูปแบบสมัยใหม่เช่นเดียวกับทุกวันนี้ เมื่อครั้งสมัยโบราณประชาชนในประเทศจะมีสถานะเป็น “ไพร่” ซึ่งถือว่า เป็นผู้ที่มีพันธะในการทำงานตามที่รัฐสั่ง มีขุนนางเป็นผู้ควบคุมบ่าว-ไพร่ เพื่อทำงานต่างๆ

เราจะพบบันทึกที่เรียกว่า “การเกณฑ์เลข”  โดยให้ชายไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มาขึ้นทะเบียนกับกรมพระสุรัสวดี หลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะทำการ “สักเลข” เพื่อแสดงสังกัดว่า ได้ขึ้นสังกัดกับหน่วยงานใด โดยไพร่ที่ได้รับการสักเลขแล้ว ก็จะมีหน้าที่รับราชการเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 1-2 เดือนต่อปี

ในสมัยอยุธยา ไพร่สามารถจ่ายเงินแก่ขุนนางเพื่อแลกกับการที่ตนเองไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร ซึ่งไพร่ผู้ที่มีพอมีรายได้ ก็มักจะเลือกการจ่ายเบี้ยให้แก่ขุนนางเพื่อแลกการที่ไม่ต้องเข้ามาเกณฑ์ทหาร ทำให้ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหารในยุคนั้นถูกมองว่า เป็นผู้ที่ไม่มีเงิน หรือไม่ทำงาน นั่นเอง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา การเกณฑ์ทหารในประเทศไทยก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่จุดเปลี่ยนของการเกณฑ์หมาในยุคใหม่คือ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากมีเหตุการชุมนุมของพวกเงี้ยวในเขตมณฑลบูรพา “ข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 122” จึงถือกำเนิดขึ้น

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการเกณฑ์ทหารในประเทศไทยสู่สมัยใหม่ โดยเริ่มต้นครั้งแรกเฉพาะเขตมณฑลนครราชสีมา เป็นพื้นที่แรก ก่อนขยายสู่มณฑลอื่นๆ  และหลังจากนั้นการเกณฑ์ทหารในบ้านเราก็พัฒนาตามแนวทางและสถานการณ์ทางการเมืองมาเป็นระยะๆ

ไทม์ไลน์การปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหาร

 1. ข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ.122 (พ.ศ.2446)
 2. พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม 3 ครั้ง คือ
  • พระราชบัญญัติเพิ่มเติมลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ.127 (พ.ศ.2451)
  • ประกาศแก้ไข เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ร.ศ.129 (พ.ศ.2453)
  • ประกาศแก้ไข เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2456
 3. ข้อบังคับการเรียกเข้ารับราชการตำรวจภูธร ร.ศ.126 (พ.ศ.2450)
 4. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2460 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 1 ครั้งในปี พ.ศ.2466
 5. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ.2475  มีการแก้ไขเพิ่มเติม 1 ครั้งในปี พ.ศ.2477
 6. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2479 มีการแก้ไขเพิ่มเติม 4 ครั้ง คือ
  • พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2481
  • พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2483
  • พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2489
  • พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2494
 7. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497  เป็นฉบับที่ยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง คือ
  • พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498
  • พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
  • ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 226 ลง 15 ต.ค.2515
  • ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 300 ลง 13 ธ.ค. 2515

มาตรา 69 บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการรับการ
ศึกษาอบรม พิพิทักษ์ปกป้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

และนอกจากนี้ ยังถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอีกด้วยว่า ชายไทยจะต้องมีหน้าที่เข้ารับราชการทหาร ซึ่งเกณฑ์ในปัจจุบันนั้นคือ ชายที่มีสัญชาติไทยและอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน เพื่อได้รับการฝึกฝนให้ปกป้องรักษาประเทศชาติเมื่อถึงคราวที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤต

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

**ขั้นตอนการเกณฑ์ทหาร และวิธีการผ่อนผัน ให้ชายไทยเข้าใจในหน้าที่
**‘เสรีพิศุทธ์’ ลั่น!! ได้เป็นนายกฯวันไหน สั่งเลิกเกณฑ์ทหารทันที

ในปี 2562 กองทัพบก ได้ประกาศกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2562 (เว้นวันที่ 6 เมษายน 2562 วันจักรี)  ซึ่งในปีนี้น่าสังเกตว่า กองทัพไม่มีการชี้แจงจำนวนทหารเกณฑ์ที่ต้องการ

แม้ว่าจะไม่มีตัวเลขจำนวนทหารเกณฑ์ที่ต้องการของปี 2562 นี้ แต่หากเราย้อนกลับในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่า แนวโน้มการร้องขอสมัครเป็นทหารเลยนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีจำนวนลดลงบ้างในปี 2561 ที่ผ่านมา

สถิติจำนวนยอดการเกณฑ์ทหารและการสมัครเข้าเป็นทหารย้อนหลัง 10 ปี

จากตัวเลขของการร้องขอเข้ารับราชการทหารเทียบกับตัวเลขของการที่กองทัพต้องการแล้วล่ะก็ จะเห็นได้ว่า ยอดของการสมัครเข้ามานั้น ยังมีน้อยกว่ากันเกือบครึ่ง จึงเป็นที่น่าสนใจมากกว่า นโยบายการลดกำลังพล ของหลายๆ พรรคนั้น จะสามารถทำให้ผู้สมัครที่อยากเป็นทหารจริง ๆ มีเพิ่มขึ้นถึงระดับที่กองทัพต้องการได้ไหม หรือสามารถทดแทนกันในแง่ของประสิทธิภาพได้หรือไม่?

“หนีทหาร”

ทุกปีก็จะมียอดของ ผู้ที่ไม่เข้ารายงานตัว หรือเรียกกันง่ายๆ ว่า “หนีทหาร” อยู่ตลอด ซึ่งแม้ว่าจะมีโทษ แต่หลายคนก็เลือกเสี่ยงที่จะหนีทหาร เพื่อใช้ชีวิตอยู่นอกค่ายโดยแลกกับการเสียสิทธิ์ทางกฎหมายหลายๆ อย่างไป

การเกณฑ์ทหารเปรียบเสมือนหน้าที่สำคัญของชายไทย ซึ่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 กำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการรับราชการทหารไว้ตั้งแต่การลงบัญชีทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ การเรียกพล การระดมพล และการปลด ทั้งนี้หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดจะถือว่าเป็นการ “หนีทหาร” และมีความผิดดังนี้

 • มาตรา 44 ไม่ไปลงบัญชีทหาร/ไม่ไปรับหมายเรียก จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 45 ถ้าฝ่าฝืนไม่ไปรับการตรวจเลือก (ไม่ไปรับการคัดเลือกทหาร) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
 • กรณีมาตรา 45 หากศาลตัดสินว่ามีความผิด เมื่อเข้าเกณฑ์จะถูกให้เป็นทหารโดยไม่มีสิทธิ์จับฉลาก

เกณฑ์ทหารแล้วได้อะไร?

ทางฝากฝั่งผู้ที่ได้รับการผ่านการเกณฑ์ทหาร ครอบครัวทหาร หรือผู้ที่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารนั้น ต่างก็ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเรื่องเข้ากองประจำการแต่ละสถานที่ จะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงในหลายด้าน ทั้งการฝึกให้มีระเบียบวินัย ฝึกให้เป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีความอดทน มีความกล้าหาญ และรู้รักสามัคคี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานที่ทุกคนจะสามารถนำไปดำรงชีวิตให้อยู่ในสถานการณ์วิกฤติได้อย่างปลอดภัย มีชีวิตที่มีระเบียบวินัยมากขึ้น รู้จักการเสียสละมากขึ้น

โดยเพจ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก Army PR Center เคยระบุถึงข้อดีของการเป็นทหารเกณฑ์ไว้หลายข้อด้วยกัน ได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายรับใช้ชาติ, ได้มีโอกาสเป็นนักเรียนนายสิบ, ได้ความแข็งแรง, ได้ศึกษาเพิ่ม (กศน.), ได้ความอดทน, ได้เป็นผู้เสียสละ, ได้รับเงินเดือน, ได้เพื่อนฝูง และได้อบรมวิชาชีพ

อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เอ่ยถึงคงไม่ได้ นั่งคือ เงินเดือน-เบี้ยเลี้ยง ต่างๆ ที่ได้รับ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายคนเลือก เนื่องจากรายได้จากการรับราชการทหาร แม้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากมายก็ตาม

ช่วงนี้ ยังไม่มีงานทำ เพราะหางานไม่ได้ ที่บ้านก็มีรายจ่าย แม่ก็เลยเลือกให้มาสมัครเป็นทหาร เพราะอย่างน้อยก็จะได้มีอะไรทำ เป็นรายได้ช่วยเหลือที่บ้านได้บ้าง ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ 

– ผู้สมัครทหารรายหนึ่งให้ข้อมูล

หากลองเช็ค อัตราเงินเดือนทหารเกณฑ์จะถูกแบ่งออกเป็น  ทหารกองประจำการในปีแรก ซึ่งถือว่ายังเป็นทหารใหม่ อยู่ในระหว่างฝึกฝนอยู่ จึงจะยังอยู่ในเกณฑ์ของฐานเงินเดือนที่ต่ำกว่า เมื่อประจำการในปีที่ 2

ทั้งนี้นอกจากเงินเดือนแล้วยังมีเบี้ยเลี้ยงที่ทางราชการจ่ายให้ทหารกองประจำการเพื่อเป็นค่าอาหารและใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีพประจำวัน ดังนี้

 1. เบี้ยเลี้ยงประจำ คือ การปฏิบัติงานอยู่ในที่ตั้งปกติ จะได้รับในอัตราวันละ 96 บาท
 2. กรณีเดินทางไปราชการนอกที่ตั้งปกติ จะได้รับในอัตราวันละ 120 บาท
 3. กรณีไปปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามนอกที่ตั้งปกติหรือไปปฏิบัติราชการพิเศษเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จะได้รับในอัตราวันละ 240 บาท

โดยเมื่อรวมเงินเดือนทหารกองประจำการ กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวจะตกเป็นเงิน 10,000 บาทต่อเดือน  ซึ่งก็ถือได้ว่า เป็นรายได้ที่เพียงพอในระดับหนึ่งทำให้หลายคนเลือกที่จะสมัครเข้าเป็นทหารแทนนั่นเอง แต่อีกหลายคนก็ยืนยันว่า รายได้ดังกล่าวน้อยกว่ารายได้ที่ตนหาได้ หากไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารอย่างมาก แม้ว่าจะมีการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ไป แต่ก็ยังคงมีเหลือ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกเหนือไปจากเรื่องของใช้ส่วนตัว และอาหาร

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ก็ยังคงมีเสียงระแคะระคายออกจากค่ายทหารหลายแห่งว่า มีปัญหาในเรื่องของการหักเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการต่างๆ แม้ว่ากองทัพเองก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นมาโดยตลอดก็ตาม

ปัญหาทหารเกณฑ์ถูกซ่อม/เสียชีวิต 

แน่นอนว่าจากกระแสข่าวในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าการเกณฑ์ทหารในประเทศไทยยังเกิดกรณีดราม่ามาอย่างต่อเนื่อง ถึงการที่นายทหารระดับสูงแสดงอำนาจไม่เป็นธรรม โดยมีการนำพลทหารใหม่ไปรับใช้ส่วนตัว เช่น เป็นคนขับรถ ทำสวน เป็นต้น

อีกทั้งยังเกิดกรณีที่มีคนบางส่วนบอกว่าการเกณฑ์ทหารเป็นการตัดสิทธิ์ความก้าวหน้าในการงาน รวมถึงกรณีทหารเกณฑ์ “ถูกซ่อม” โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาจะมีการนำเสนอข่าวทหารเกณฑ์เสียชีวิตภายในค่ายหลังถูกลงโทษทางวินัยอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างคดีทหารเสียชีวิตในค่าย

 • พลทหารยุทธกินันท์ บุญเนียม อายุ 22 ปี
  ทหารเกณฑ์ เสียชีวิตวันที่ 1 เม.ย. 2560 ถูกสั่งขังคุกทหารเพราะไม่เข้าเวรตามที่ได้รับมอบหมาย ผลการสืบสวนระบุว่า พลทหารยุทธกินันท์ถูกซ้อมและถูกทรมาน
 • ส.ท.ปัญญา เงินเหรียญ อายุ 23 ปี
  กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 เสียชีวิตวันที่ 22 มิ.ย.2559 เหตุทหารยศร้อยเอกทำโทษจนหมดสติเพราะเป็นลมแดด
 • พลทหารทรงธรรม หมุดหมัด อายุ 23 ปี
  ทหารเกณฑ์ เสียชีวิตวันที่ 4 เม.ย.2559 ถูกซ้อมทรมานและทำโทษ พร้อมกับพวกรวม 5 คน จากเหตุชกต่อยกับเพื่อนในค่าย
 • ส.ท.กิตติกร สุธีพันธุ์ อายุ 25 ปี
  ทหารค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 เสียชีวิตวันที่ 21 ก.พ.2559 ถูกรุมทำร้ายร่างกาย
 • ร.ต.สนาน ทองดีนอก อายุ 30 ปี
  กองพันทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เสียชีวิตวันที่ 6 มิ.ย.2558 ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไปกลับหลายสิบรอบ จนจมลงก้นสระ 
 • พลทหารวิเชียร เผือกสม อายุ 25 ปี
  ทหารเกณฑ์กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสียชีวิตวันที่ 5 มิ.ย.2554 ถูกร่วมกันทำร้ายร่างกาย

* ที่มาจาก สำนักข่าว ThaiPBS : ย้อน 6 คดีทหารเสียชีวิตยังไร้คำตอบ

เลือกตั้ง62 ปีแห่งข้อเสนอยกเลิกเกณฑ์ทหาร

ซึ่งจากเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้มีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยจากหลายฝ่ายออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหาร หนึ่งในคนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องคือ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ซึ่งได้เขียนหนังสือออกมาชื่อ ‘ประเทศไทยเปลี่ยน การเกณฑ์ทหารต้องเปลี่ยน’ โดยใน แถลงการณ์ปฏิเสธเกณฑ์ทหาร เนติวิทย์ระบุตอนหนึ่งว่า

การเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องที่ล้าสมัย หลายประเทศทั่วโลกได้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจ พวกเขาได้เรียนรู้ว่าความเต็มใจที่จะเป็นทหารนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการบังคับ อนึ่งพึงตราว่า ระบบทหารเป็นการปลูกฝังความรุนแรงและให้ปฏิบัติตามผู้นำโดยปราศจากความคิดของตัวเอง ระบบนี้เปรียบประหนึ่งดังสัญลักษณ์ของความรุนแรงที่ไม่มีเหตุผลและต่อต้านความเป็นประชาธิปไตย”

เนติวิทย์ ในวันที่ไปขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

คนรุ่นใหม่อีกคนที่เสนอให้เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารให้เป็นระบบสมัครใจ คือ ไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธุ ซึ่งบอกว่า เรื่องนี้คำถามที่สำคัญคือ เราจะทำให้เป็นจริงได้อย่างไร? โดยต้องดูถึงรายละเอียด เช่น กองทัพจะต้องมีกำลังทหารเพียงพอสำหรับปฏิบัติหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ และเรื่องนี้ต้องไม่กลายเป็นประเด็นทางการเมือง หรือ ถูกมองว่าเป็นการต่อสู้กับกองทัพ

“ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตาม จะประสบความสำเร็จได้ดีที่สุด ถ้าเราได้รับความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ของฝ่ายการเมือง จึงจำเป็นต้องทำให้กองทัพ (ในฐานะองค์กรที่มีส่วนได้เสีย) ให้การยอมรับข้อเสนอนี้ เพื่อจะปรับตัวไปพร้อมกัน”

– ไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธุ

ขณะที่ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ก็มีหลายพรรคการเมืองหยิบยกประเด็นการปฏิรูปกองทัพมาเป็นนโยบายในการหาเสียง โดยการชูนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ด้วย เช่น

 • พรรคเพื่อไทย มีนโยบายชัดเจนว่าให้ดูเรื่องการสมัครใจเข้ารับราชการ เปิดโอกาสให้คนที่สมัครใจได้เรียนต่อถึงระดับ ปวช. หรือ ปวส.
 • พรรคอนาคตใหม่ ชูนโบายยกเว้นเวลาเกิดศึกสงคราม ปรับลดกำลังพลประจำการลงครึ่งหนึ่ง ให้เหลือเพียง 1.7 แสนนาย ลดจำนวนนายพลจากปัจจุบัน 1,600 คน ให้เหลือเพียง 400 คน
 • พรรคเสรีรวมไทย นโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ซึ่งมองว่าไม่มีความจำเป็นเพราะสิ้นเปลื้องงบประมาณ แต่จะให้คนที่สมัครใจเท่านั้นไปเป็นพลทหาร

ดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาของการเลือกตั้ง หลายพรรคการเมือง เลือกใช้นโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหารมาเป็นนโยบายเด่น เอาใช้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือว่า เป็นนโยบายที่แลดูถูกอกถูกใจคนรุ่นใหม่อยู่ไม่น้อย แต่ในการปฏิบัติจริงนั้น ต้องย้อนกลับไปดูตัวเลขของการร้องขอฯ สมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์ ยังไม่มากเพียบพอต่อความต้องการของกองทัพ รวมถึงปัญหาต่างๆ ดังนั้น การปรับลดตามนโยบายต่างๆ เหล่านี้ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้เพียงแค่ผลัดเปลี่ยนรัฐบาลเท่านั้น

สงครามไม่มีแล้วจะเกณฑ์ทหารทำไม?

เมื่อย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์ไทย ทหารถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการปกป้องดูแลรักษาประเทศชาติให้อยู่ในความสงบปลอดภัย ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีข้อถกเถียงกันหลากหลายเหตุผลถึงความจำเป็นในการเกณฑ์ทหาร ทั้งมองว่าเป็นรากฐานของลัทธิชาตินิยมสุดโต่ง เป็นระบบที่รัฐมองคนเป็นทาส และเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของสังคมอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะต้องเกณฑ์คนมาฝึกทหารทุกปีทั้งที่ไม่ได้ทำสงครามกับใคร กระทรวงกลาโหมได้ออกมากล่าวถึงประเด็นยกเลิกการเกณฑ์ทหาร โดยให้เหตุผลว่า หากมีการยกเลิกจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทหารของประเทศ

 

ปัจจุบันทหารเกณฑ์ถือเป็นกำลังหลักของกองทัพบก เรือ และ อากาศ ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันเอกราชและดูแลอาณาเขตของประเทศ แม้ปัจจุบันจะไม่มีสงครามแล้วก็ตามแต่ทหารก็ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ แก้ปัญหายาเสพติด รวมถึงการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ ได้

รวมถึงพรรคการเมืองที่มีนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เช่น พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย ได้รับเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ทางกองทัพก็ยินดีจะมีการปรับขนาดของกองทัพให้เป็นไปตามนโยบาย แต่ทหารเกณฑ์ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากต่อกองทัพ เพราะการยกเลิกเกณฑ์ทหารจะทำให้กองทัพเสียสมดุล

ตัวอย่างประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

ประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์ทหาร หรือได้ยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารไปแล้วส่วนใหญ่จะใช้การรับสมัครคนมาเป็นทหารประจำการ และในบางประเทศจะมีกฎหมายอนุญาตให้รัฐเกณฑ์ทหารได้เมื่ออยู่ในภาวะสงคราม โดยไม่ต้องเรียกผู้ชายทุกคนมาฝึกทหารทุกปี

 • สหรัฐอเมริกา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร ใช้ความสมัครใจ
 • อังกฤษ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร ใช้ความสมัครใจ
 • อาร์เจนตินา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร ใช้ระบบสมัครใจ แต่อาจมีการสั่งเกณฑ์ทหารได้ด้วยเหตุผลจำเพาะ
 • ฝรั่งเศส ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2001
 • เยอรมนี ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (ระงับสำหรับยามสงบใน ค.ศ. 2001)
 • เบลเยียม ยุติการเกณฑ์ทหารตั้งแต่ ค.ศ. 1994
 • สเปน ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

บทสรุปที่ยังไม่มีคำตอบ

แม้ว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาจะมีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร แต่ก็จะมีเสียงจากฝากฝั่งกองทัพถึงความจำเป็นต่างๆ ขึ้นมาด้วยกันเสมอ ทำให้คำถามที่ว่า “เมื่อไหร่ ประเทศไทยจะยกเลิกการเกณฑ์ทหาร” ดูจะยังไม่มีคำตอบให้ระยะเวลาอันใกล้นี้ ว่าทิศทางของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารในบ้านเราจะจบลงตรงไหน เมื่อไหร่ ตราบใดที่ยังคงมีแนวทางที่ยังเป็นข้อสงสัย-ถกเถียงกันเช่นนี้ ไม่ต่างจากคำถามเช่นเดียวกับ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ที่สุดท้ายแม้ว่าจะได้คำตอบไปแล้ว แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปลดล็อกสิ่งเหล่านี้ออกจากสังคมไทย ตราบใดที่…

ปัญหาเรื่องสวัสดิการทหารเกณฑ์, เงินเดือน-เบี้ยเลี้ยง ยังคงไม่ชัดเจน, ปัญหาการถูกซ่อม-เสียชีวิตระหว่างการฝึกจนกลายเป็นข้อครหา เรื่องต่างๆ เหล่านี้คงต้องมีคำตอบ-ทางแก้ไขที่ชัดเจน มากพอๆ กับความชัดเจนที่ว่า จะเพิ่มประสิทธิภาพทหารเกณฑ์ เพิ่มจำนวนผู้สมัครทหาร หรือพัฒนา “ทหารมืออาชีพ” ได้อย่างไร ควบคู่กันไปด้วย

ดังนั้น ภาพการจับใบดำ-ใบแดง จึงน่าจะยังคงเป็นภาพที่คนไทยยังคงต้องได้พบเห็นไปอีกหลายปีต่อจากนี้อย่างแน่นอน จนกว่า เราจะปลดล็อกปัญหาต่างๆ ได้นั่นเอง

…………………

ที่มา –


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

‘ไบเดน’ ลงนามคำสั่งยกเลิกกฎห้ามคนข้ามเพศเป็นทหาร

‘ไบเดน’ ลงนามคำสั่งยกเลิกกฎห้ามคนข้ามเพศเป็นทหาร

ซึ่งเป็นกฎที่มีขึ้นในสมัยรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์

ทหารเกณฑ์วันแรก เขตพระนครได้เฮ ไม่ต้องจับใบดำใบแดง

ทหารเกณฑ์วันแรก เขตพระนครได้เฮ ไม่ต้องจับใบดำใบแดง

วันนี้เป็นวันแรก ของการเข้ารับการตรวจเลือกทหาร กองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 บรรยากาศเขตพระนคร ทั้ง 12 แขวง มีชายไทยทั้งหมด จำนวน 133 คน

รวมภาพคูลๆ ของ ทหารอเมริกัน ร่วมภารกิจ Cobra Gold 2019

รวมภาพคูลๆ ของ ทหารอเมริกัน ร่วมภารกิจ Cobra Gold 2019

ยกพลขึ้นบก ถึงไทยที่สัตหีบแล้วนะ เท่อะ รวมภาพคูลๆ ของ ทหารอเมริกัน ร่วมภารกิจ Cobra Gold 2019 ในปี 2019 นี้ กองทัพไทยและกองกำลังของสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนั้น…

Jonny Kim ผู้ชายต้นแบบ ที่เป็นทั้ง ทหาร-หมอ-นักบินอวกาศ

Jonny Kim ผู้ชายต้นแบบ ที่เป็นทั้ง ทหาร-หมอ-นักบินอวกาศ

แบบนี้เรียกสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆ คนอะไรเก่งเวอร์ Jonny Kim ผู้ชายต้นแบบ ที่เป็นทั้ง ทหาร-หมอ-นักบินอวกาศ Jonny Kim เรียกว่าเป็นยอดมนุษย์ที่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษเลยจริงๆ เพราะหนุ่มเกาหลีคนี้เป็นทั้ง แพทย์ จบจาก Harvard, หน่วยซีลของอเมริกา…

อัปเดตความหล่อ ทหาร Cobra Gold 2019 ที่จังหวัดกระบี่

อัปเดตความหล่อ ทหาร Cobra Gold 2019 ที่จังหวัดกระบี่

บอกเลยว่างานนี้กระบี่ลุกเป็นไฟ ด้วยความร้อนแรงของพวกเขา อัปเดตความหล่อ ทหาร Cobra Gold 2019 ที่จังหวัดกระบี่ อย่างที่เรารู้กันว่า กองทัพไทยและกองกำลังของสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกได้ร่วมมือกันเป็น เจ้าภาพจัดการฝึก Cobra Gold 2019…

ชาวเน็ตขุดภาพเก่า 2018 สาวโพสต์จวกทหารใหม่ ล้างรถเอาหน้า

ชาวเน็ตขุดภาพเก่า 2018 สาวโพสต์จวกทหารใหม่ ล้างรถเอาหน้า

กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันที หลังชาวเน็ตได้มีการขุดภาพสมาชิกเฟซบุ๊กหญิงท่านหนึ่ง ที่เจ้าตัวได้โพสต์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ภาพเผยให้เห็น พลทหาร 3 นาย กำลังล้างรถของเธออยู่ เจ้าของภาพได้บรรยายภาพที่โพสต์ว่า : “ทหารใหม่มา ทำดีเอาหน้าไม่รู้เวลา…

ประกาศถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร 5 ราย ประพฤติชั่วร้ายแรง

ประกาศถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร 5 ราย ประพฤติชั่วร้ายแรง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร 5 ราย เนื่องจากประพฤติชั่วร้ายแรง เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด โดยแบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จํานวน 2 ราย และกองทัพเรือจํานวน 3…

ผู้บัญชาการทหารบก สั่งสร้างทหารยุคใหม่ เสริมภาษาอังกฤษในหลักสูตรนักเรียนนายร้อย

ผู้บัญชาการทหารบก สั่งสร้างทหารยุคใหม่ เสริมภาษาอังกฤษในหลักสูตรนักเรียนนายร้อย

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เตรียมพบปะผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรมกว่า 800 นายทั่วประเทศ ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ หลังมีการทดสอบร่างกาย และภาษาอังกฤษ พร้อมทดสอบความรู้ทางทหาร ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษา…

บิ๊กแดง เผย หลักสูตรใหม่นักศึกษาวิชาทหาร เน้นพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดี

บิ๊กแดง เผย หลักสูตรใหม่นักศึกษาวิชาทหาร เน้นพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดี

บิ๊กแดง อ้างคำพูดนักศึกษาวิชาทหาร ใครไม่นึกถึงแผ่นดิน ไม่นึกถึงบุญคุณ ไม่สมควรอยู่ประเทศไทย พร้อมย้ำ กองทัพหนุนรัฐบาลทุกชุด พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 เข้าพบ หลังมีการปรับปรุงหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)…

X