นิด้าโพลล์ วุฒิสภา

นิด้าโพล – ประชาชน 61% เห็นด้วย ยกเลิก ส.ว. โหวตนายกฯ

ผลสำรวจนิด้าโพลล์ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,317 ตัวอย่าง พบว่า ปชช. 61.27% เห็นด้วยการยกเลิก ส.ว. โหวตนายกฯ , 69.27% เห็นด้วย ให้แก้ไข รธน. ม. 272 และยุบสภา และ 54.7% เห็นควรแก้ไข รธน. เป็นรายมาตรา

Home / NEWS / นิด้าโพล – ประชาชน 61% เห็นด้วย ยกเลิก ส.ว. โหวตนายกฯ

ประเด็นน่าสนใจ

 • ผลสำรวจนิด้าโพลล์ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,317 ตัวอย่าง
 • ปชช. 61.27% เห็นด้วยการยกเลิก ส.ว. โหวตนายกฯ
 • 69.27% เห็นด้วย ให้แก้ไข รธน. ม. 272 และยุบสภา
 • 54.7% เห็นควรแก้ไข รธน. เป็นรายมาตรา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “จะมี ส.ว. ต่อไป ดีไหม?” ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2563 จำนวน 1,317 ตัวอย่าง พบว่า

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอำนาจ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

 • ร้อยละ 61.27 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 16.48 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 8.96 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 13.21 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 0.08 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

โดยในกลุ่มของผู้ที่ตอบเห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแค่มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอำนาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เมื่อถามถึงการให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ หลังยกเลิกอำนาจ ส.ว. แล้ว พบว่า

 • ร้อยละ 69.27 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ให้มีการแก้ไข ม. 272 และยุบสภา
 • ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 6.24 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 7.22 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 1.37 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 • ร้อยละ 54.75 ระบุว่า ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา
 • ร้อยละ 30.37 ระบุว่า ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ด้วยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
 • ร้อยละ 10.70 ระบุว่า ไม่ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกรูปแบบ
 • ร้อยละ 4.18 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ในขณะที่ เมื่อถามถึงความจำเป็นต้องมี ส.ว. ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศไทย พบว่า

 • ร้อยละ 38.27 ระบุว่า จำเป็นต้องมี ส.ว. เพราะ เพื่อเป็นการถ่วงดุลทางการเมือง ควบคุม/ตรวจสอบการทำงานของ ส.ส. กลั่นกรองกฎหมายสำคัญ ๆ ต่าง ๆ และการได้มาของ ส.ว. ต้องเป็นการเลือกตั้งจากประชาชนเพื่อเข้ามาเป็น ส.ว. เท่านั้น
  .
 • ร้อยละ 31.66 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องมี ส.ว. เพราะไม่มีผลงานที่เด่นชัด ไม่มีบทบาทการทำงานที่ชัดเจน สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน และมี ส.ส. ก็เพียงพอกับประชาชนแล้วจึงไม่จำเป็นต้องมี ส.ว.
  .
 • ร้อยละ 30.07 ระบุว่า มีหรือไม่มี ส.ว. ก็ได้ เพราะ ประชาชนยังไม่เห็นการทำหน้าที่และผลงานของ ส.ว. ที่ชัดเจน