พรบ.ข่าวกรองแห่งชาติ

มีผลแล้ว! พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ เปิดช่องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ล้วงข้อมูล

คัดลอก URL แล้ว

มีผลแล้ว! พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ เปิดช่องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ล้วงข้อมูลบุคคลทุกอย่าง ไม่ผิดกฎหมาย

วันที่ 16 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาต พ.ศ. 2562 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข่าวกรองแห่งชาติ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของสํานักข่าวกรองแห่งชาติในการได้มา ซึ่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคงแห่งชาติ

ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ อาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติภายใน ระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด

หากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลดังกล่าวไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารภายใน กําหนดเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สํานักข่าวกรองแห่งชาติรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรอง การต่อต้าน ข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สํานักข่าวกรองแห่งชาติ อาจดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ

รวมทั้งอาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบ ของนายกรัฐมนตรี

โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอน การดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เหตุผล ความจําเป็น วิธีการ บุคคลที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ และระยะเวลาในการดําเนินการ รวมทั้งวิธีการป้องกัน แก้ไข

และเยียวยาผลกระทบ ต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง การดําเนินการตามมาตรานี้ หากได้กระทําตามหน้าที่และอํานาจโดยสุจริตตามสมควร แก่เหตุแล้ว และเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือการป้องกันภัยสาธารณะ ให้ถือว่าเป็น การกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย

 


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X