โพล

ดุสิตโพล ชี้ ปชช.มองการเมืองมีทุจริต ไม่เป็นปชต. เศรษฐกิจแย่

สวนดุสิตโพล ประชาชนมองการเมืองมีทุจริตไม่เป็นประชาธิปไตย สภาพเศรษฐกิจแย่-แนะยึดกฎหมาย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,054 คน เรื่อง ประเทศไทยในสายตา “คนไทย” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน…

Home / NEWS / ดุสิตโพล ชี้ ปชช.มองการเมืองมีทุจริต ไม่เป็นปชต. เศรษฐกิจแย่

สวนดุสิตโพล ประชาชนมองการเมืองมีทุจริตไม่เป็นประชาธิปไตย สภาพเศรษฐกิจแย่-แนะยึดกฎหมาย

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,054 คน เรื่อง ประเทศไทยในสายตา “คนไทย” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2562 เพื่อสะท้อนปัญหาสังคมท่ามกลางความเป็นห่วงและกังวลของประชาชนที่มีในบ้านเมือง ณ วันนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.07 ชาติ รักศาสนา พระมหากษัตริย์ /แผ่นดินไทย ประเทศไทยมากที่สุด ส่วนสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทย ประชาชน ร้อยละ 37.47 ระบุ วัฒนธรรม ประเพณีไทย และสิ่งที่แย่ที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.22 ระบุ การเมืองไทย พฤติกรรมของนักการเมือง ทุจริตคอรัปชั่น รองลงมา ร้อยละ 25.80 ระบุ ไม่มีอิสระ ไม่เป็นประชาธิปไตย

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.29 ต้องการเป็นพลเมืองดี ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะคนไทย ส่วนเรื่องใดที่คิดว่าทำไม่ถูกต้องหรือเป็นการกระทำที่แย่ แก่ประเทศไทย พบว่า ประชาชนร้อยละ 47.16 ระบุ ไม่ปฏิบัติตามกฎ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎจราจร

X