กกต นับคะแนนเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง เลือกตั้ง62

กกต. ชี้แจง กรณียังไม่รายงานผลการนับคะแนน-ประกาศผลการเลือกตั้ง

กกต. แจงปมยังไม่รายงานผลการนับคะแนน-ประกาศผลการเลือกตั้ง ชี้ เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมาย จึงไม่อาจทยอยรับรองไปก่อนได้ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่ กกต. ไม่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่การเลือกตั้งได้ผ่านมากว่า 1 เดือนแล้วว่า ตามมาตรา…

Home / NEWS / กกต. ชี้แจง กรณียังไม่รายงานผลการนับคะแนน-ประกาศผลการเลือกตั้ง

กกต. แจงปมยังไม่รายงานผลการนับคะแนน-ประกาศผลการเลือกตั้ง ชี้ เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมาย จึงไม่อาจทยอยรับรองไปก่อนได้

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่ กกต. ไม่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่การเลือกตั้งได้ผ่านมากว่า 1 เดือนแล้วว่า ตามมาตรา 127 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

ได้กำหนดว่าในการเลือกตั้งทั่วไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด

เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นพบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการครบตามเงื่อนไของค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด คือ

1. ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นว่า การเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

2. จำนวนที่ประกาศผลต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด

ด้วยบทบัญญัติดังกล่าว กกต. จึงไม่อาจทยอยประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากต้องประกาศผลโดยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด

ขณะที่กรณีมีการกดดันให้ กกต. เปิดเผยรายงานผลคะแนนหน้าหน่วย (แบบ ส.ส. 5/18) โดยจะใช้สิทธิให้เปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอเรียนว่า

1. รายงานผลการนับคะแนนแบบ ส.ส. 5/18 เป็นเอกสารที่เปิดเผยได้ ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วย (กปน.) ได้ปิดประกาศไว้ที่หน่วยเลือกตั้งหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว 1 ฉบับ ซึ่งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถตรวจสอบดูได้ ณ วันเลือกตั้งเป็นต้นไป

2. ภายหลังวันเลือกตั้ง หากดูที่หน่วยไม่ทันเพราะแบบ ส.ส. 5/18 อาจชำรุดหรือเสียหาย ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถขอสำเนาเอกสารได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด ณ ขณะนี้มีผู้สมัครได้ไปยื่นขอคัดสำเนาเอกสารรายงานผลการนับคะแนนแบบ ส.ส. 5/18 ตามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว

3. รายงานผลการนับคะแนนแบบ ส.ส. 5/18 ไม่ต้องใช้สิทธิพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการให้เปิดเผยแต่อย่างใด เพราะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมความพร้อมในการที่จะให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองไปขอคัดสำเนาได้อยู่แล้ว

พร้อมกันนี้สำหรับปัญหาการนับคะแนนใหม่ในเขต 1 จังหวัดนครปฐม ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งของ กกต. มีความปลอดภัยที่จะทำให้การเลือกตั้งมีความปลอดภัยในการทำงานให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ระหว่างลงคะแนน นับคะแนน และหลังประกาศคะแนน โดยสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้