คำสั่ง ตม. ต่างด้าว ราชกิจจานุเบกษา ราชอาณาจักร

ประกาศคำสั่ง ตม. อนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกเข้าอยู่ไทยชั่วคราวกรณีพิเศษ

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ตม. เรื่องการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกเข้าอยู่ไทยชั่วคราวกรณีพิเศษ วันที่ 29 เม.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ 150/2562 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน…

Home / NEWS / ประกาศคำสั่ง ตม. อนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกเข้าอยู่ไทยชั่วคราวกรณีพิเศษ

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ตม. เรื่องการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกเข้าอยู่ไทยชั่วคราวกรณีพิเศษ

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ 150/2562 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจ จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (11) และ (12) ของข้อ1 1.1 แห่งคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ 20/2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสู งและผู้ประกอบการวิสาหกิจ เริ่มต้นลงวันที่ 1กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(11)อุตสาหกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

(12)อุตสาหกรรมสาขาการบริการ ได้แก่ 1)การอนุญาโตตุลาการ 2)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ให้ยกเลิกความในข้อ 22.4 แห่งคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ 20/2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจ เริ่มต้นลงวันที่ 1กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

2.4 สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และผู้ติดตาม อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

 


ราชกิจจานุเบกษา