ครม.ชุดใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 2/2

ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

Home / NEWS / โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 2/2

ประเด็นน่าสนใจ

  • ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่
  • ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหนึ่ง
  • สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

วันนี้ (6 ส.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตําแหน่ง สมควรแต่งตั้ง รัฐมนตรีแทนตําแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตําแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

  1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหนึ่ง
  2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  3. นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
  4. นายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  5. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  6. นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  7. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

X