การเมือง คดียุบพรรคการเมือง พรรคพลังประชาชน พรรคไทยรักษาชาติ พรรคไทยรักไทย ยุบพรรค

ย้อนดูพรรคการเมืองถูกยุบ จนถึงคิวเชือดพรรคไทยรักษาชาติ

คัดลอก URL แล้ว

กระแสการเมืองตอนนี้เรียกได้ว่าร้อนระอุยิ่งนัก ภายหลังเมื่อวานนี้ (7 ก.พ.62) ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ หรือ ทษช. เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจน และทางพรรคทราบดีว่าทูลกระหม่อมฯ เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเป็นพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ แม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณเฑียรบาล

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ และมีมติ 6 ต่อ 3 ให้สั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 8 ก.พ.62 ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำความผิด

มีมติเอกฉันท์ให้เพิกถอนสิทธิการเมือง กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติจำนวน 13 ราย ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง ไม่สามารถจัดตั้งพรรคใหม่ได้ 10 ปี นับแต่วันที่ 8 ก.พ. 62

วันนี้ MThaiNews จึงขอพาผู้อ่านทุกท่านย้อนเรื่องราวในอดีตกับประวัติศาสตร์คดีการยุบพรรคการเมือง ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการคดีการยุบพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคการเมืองอื่นๆ มาให้ติดตามกันอีกครั้ง

คดียุบพรรคการเมืองจากอดีตสู่ปัจจบัน…?

การยุบพรรคการเมือง

การยุบพรรคการเมือง คือ การที่พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดให้ต้องเลิกหรือยุบพรรคการเมืองนั้น นายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาเหตุของการร้องขอให้มีคำสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรเดียวที่มีอำนาจในการเลิกหรือยุบพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ระบุเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้ต้องมีการเลิกหรือยุบพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้

(1) มีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง
(2) มีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึง 15 คน
(3) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด 5
(4) มีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคการเมือง
(5) ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 35 หรือ มาตรา 62

ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปแล้ว  92 พรรค แต่ที่เป็นที่รู้จักและเป็นข่าวโด่งดัง คือการยุบพรรคใหญ่อย่าง พรรคไทยรักไทย, พรรคพลังประชาชน, พรรคชาติไทย, พรรคมัชฌิมาธิปไตย และล่าสุดพรรคไทยรักษาชาติ

การวินิจฉัยยุบพรรคของศาลรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2549 สืบเนื่องจากการเลือกตั้ง 2 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย ในคดีกลุ่มที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าในคดีกลุ่มที่ 2 ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในข้อกล่าวหา เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย และกระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการไต่สวนพยานครบถ้วนเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ต่อมาตุลาการรัฐธรรมนูญแต่ละคน ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตนออกมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยกลางในช่วงบ่ายจนถึงเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 เริ่มจากคดีกลุ่มที่ 2 ในส่วนพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุตลอดการอ่านคำวินิจฉัย

คำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญ สรุปว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความผิดในทุกข้อกล่าวหา ส่วนอีก 4 พรรคมีความผิดจริง จึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย รวมทั้งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคทั้ง 4 พรรค มีกำหนด 5 ปี

จุดเริ่มต้นของการยุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549

คดียุบพรรคมีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549 มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2549 และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2549 ต่อมานายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า

พรรคไทยรักไทยได้จ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อหนีเกณฑ์ 20 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังได้ปลอมแปลงเอกสารฐานข้อมูลสมาชิกพรรค พรรคไทยรักไทยร้องเรียนกลับว่าถูกพรรคประชาธิปัตย์จ้างพรรคเล็กใส่ร้ายพรรคตน

กกต. มีความเห็นว่าทั้ง 5 พรรค กระทำความผิดตามมาตรา 66 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และได้ส่งสำนวนต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 พรรค

หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ส่งผลให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเก่าถูกยกเลิกไปด้วยกัน และได้ตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่มีจำนวน 9 คน

ขณะเดียวกันได้ออกประกาศ คปค. ฉบับที่ 27 กำหนดให้ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ยังคงบังคับใช้ต่อไป และกรณีที่มีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใด ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคนาน 5 ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง

คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551 เป็นคดีที่เป็นคดีที่ พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคพลังประชาชน (2 ใบแดง) ถูกฟ้องเป็นจำเลย อันเนื่องมาจากกรณีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ส่วนข้อกล่าวหากรณีที่พรรคพลังประชาชน เป็นนอมินีหรือตัวแทนของพรรคไทยรักไทย ซึ่งได้ถูกตัดสินให้ยุบพรรคไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2550

คณะกรรมการเลือกตั้งสรุปว่าปรากฏหลักฐานเพียงพอที่พรรคพลังประชาชนเข้าข่ายเป็นตัวแทนของพรรคไทยรักไทย และ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชน พร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน 37 คน เป็นเวลา 5 ปี

จุดเริ่มต้นของการยุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551

คดียุบพรรคมีจุดเริ่มต้นจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ต่อมา ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ได้เพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคของแต่ละพรรคเป็นเวลา 5 ปี ต่อมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีความเห็นว่าทั้ง 3 พรรคกระทำความผิดตามมาตรา 237 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา111 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 94 (1) (2) และมาตรา 95 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งสำนวนต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค

คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2562 สืบเนื่องจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ยื่นเอกสารถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้พิจารณา และวินิจฉัยการกระทำของ พรรคไทยรักษาชาติ เข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ 17 (ห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง) กรณีการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ

ว่าด้วยเรื่อง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 (ฉบับที่ใช้ปจจุบัน)

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 ระบุไว้ว่า

เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

1) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74
4) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกำหนด

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น

อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญ  ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ที่ได้มีการบัญญัติองค์กรผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดี มูลเหตุและเงื่อนไขของการยุบพรรคการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญ

ต่อมาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 ได้จำแนกมูลเหตุในการยุบพรรคการเมืองไว้ 2 ประเภท คือ

1.เหตุเนื่องจากพรรคการเมืองไม่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเหตุจากการยุบรวมพรรคการเมืองหรือยุบเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง

2.เหตุอันเนื่องจากพรรคการเมืองมีการกระทำอันเข้าข่ายล้มล้าง หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิไตย หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ


แท็ก: NEWS , , , , , ,
WRITER

RELATED

รวมฉายารัฐบาล – วาทะแห่งปี ประจำปี 2564

รวมฉายารัฐบาล – วาทะแห่งปี ประจำปี 2564

วันนี้ 27 ธ.ค. 64 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตั้งฉายารัฐบาล และ รัฐมนตรีประจำปี ของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ที่ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมา ในการสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของรัฐบาล โดยปราศจากอคติ ได้มีมติตั้งฉายารัฐบาล รัฐมนตรี…

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

วันนี้มีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล" วันแรก

ทอ. แจงไม่ปิดกั้นกำลังพลแสดงความเห็นทางการเมือง ย้ำไม่ควรพาดพิงคนอื่น

ทอ. แจงไม่ปิดกั้นกำลังพลแสดงความเห็นทางการเมือง ย้ำไม่ควรพาดพิงคนอื่น

ก่อนหน้านี้มีข้าราชการกองทัพอากาศ โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง พร้อมทั้งมีการพูดที่ข้าราชการตำรวจ คฝ.

‘บิ๊กป้อม’ เผย ครม.ถกตั้ง ‘คณะกรรมการสมานฉันท์’ หาทางออกประเทศ

‘บิ๊กป้อม’ เผย ครม.ถกตั้ง ‘คณะกรรมการสมานฉันท์’ หาทางออกประเทศ

พลเอกประวิตร เผยวันนี้ในที่ประชุม ครม. เตรียมหารือการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ หาทางออกให้กับประเทศ

นายกรัฐมนตรี ยืนยัน!! ไม่ละทิ้งหน้าที่โดยการลาออก

นายกรัฐมนตรี ยืนยัน!! ไม่ละทิ้งหน้าที่โดยการลาออก

ช่วงค่ำวานนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภา ทั้ง ส.ส.และ ส.ว. ที่ได้ร่วมอภิปรายตลอด 2 วันที่ผ่านมา เพื่อหาทางออกของประเทศ

ศาล รธน. นัดอ่านคำวินิจฉัย 64 ส.ส. ถือหุ้นสื่อฯ วันนี้

ศาล รธน. นัดอ่านคำวินิจฉัย 64 ส.ส. ถือหุ้นสื่อฯ วันนี้

วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย ปมส.ส. ถือหุ้นสื่อฯ เวลา 15.00 น.

วิสาร ส.ส.เพื่อไทย เผยสาเหตุกรีดแขนกลางสภา

วิสาร ส.ส.เพื่อไทย เผยสาเหตุกรีดแขนกลางสภา

ระหว่างการอภิปรายของ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้นำมีดมากรีดแขน 3 ครั้ง เพื่อเรียกร้องไปถึงนายกรัฐมนตรี

ส.ส.เพื่อไทยกรีดเลือดกลางสภา – ล่าสุดเย็บแผล/กลับสภาแล้ว

ส.ส.เพื่อไทยกรีดเลือดกลางสภา – ล่าสุดเย็บแผล/กลับสภาแล้ว

วันนี้ เมื่อเวลา 17.45 น. ระหว่างการอภิปรายของ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงราย ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้รับตระหนักถึงปัญหาว่า ท่านเป็นตัวการของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยนายวิสาร…

กลุ่มเครือข่ายรามคำแหงฯ บุกทวงถามกรณีเสื้อเหลืองทำร้าย นศ.

กลุ่มเครือข่ายรามคำแหงฯ บุกทวงถามกรณีเสื้อเหลืองทำร้าย นศ.

ทางกลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย พร้อมผู้เสียหาย ได้มาเรียกร้องให้รักษาการอธิการบดีช่วยให้ความเป็นธรรม

X