กรมการค้าภายใน ก๊าซหุงต้ม

ห้ามขาย ก๊าซหุงต้ม เกินราคา

วันนี้ (26 เม.ย.) นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบทบทวนกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าซหุงต้ม กบง. มีมติเห็นชอบทบทวนกำหนดราคา LPG…

Home / NEWS / ห้ามขาย ก๊าซหุงต้ม เกินราคา

วันนี้ (26 เม.ย.) นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบทบทวนกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าซหุงต้ม

กบง. มีมติเห็นชอบทบทวนกำหนดราคา LPG หรือก๊าซหุงต้ม

โดยกำหนดราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นจากเดิม 17.1795 บาท/กก. เหลือ 14.3758 บาท/กก. ทำให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. ราคาลดจาก 363 บาท เหลือ 318 บาท (รวมค่าขนส่งระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร) เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือลดลง 45 บาท/ถัง เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 24 มิถุนายน 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจ และภาวะการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

ดังนั้น เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคในภาวะการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และไม่เป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ไม่มีรายได้ กรมการค้าภายในจึงขอให้ผู้จำหน่ายก๊าซหุงต้มจำหน่ายราคาตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก ค่าบริการขนส่ง และค่าบริการอื่นๆ ให้ชัดเจน และไม่จำหน่ายปลีกในราคาที่สูงเกินสมควร

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้มโดยไม่เป็นธรรม กรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบการจำหน่ายก๊าซหุงต้ม หากตรวจสอบพบจำหน่ายราคาสูงเกินสมควรจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายก๊าซหุงต้มที่ราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

X