ข่าวสดวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา องค์กรอิสระ

ประกาศ! ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ-พนง.รัฐ ถือหุ้นเกินร้อยละ 5

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐ ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (2) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.…

Home / NEWS / ประกาศ! ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ-พนง.รัฐ ถือหุ้นเกินร้อยละ 5

ประเด็นน่าสนใจ

  • ให้มีผลหลังพ้นกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันประกาศ
  • ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นที่สุด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐ ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (2) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563

โดยให้ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและพนักงานรัฐ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่จำหน่ายได้ในบริษัทนั้น และให้บังคับใช้หลังพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นที่สุด

สำหรับข้อความในประกาศดังกล่าว ระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (3) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126 (3) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป.ป.ช.ประกาศกำหนดถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (3) พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป.ป.ช.ประกาศกำหนดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 126 (3) ได้ไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ในบริษัทนั้น

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

X