พรก. ฉุกเฉิน โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

16 ข้อกำหนด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเปิดปิดสถานที่และข้อห้ามต่างๆ

คัดลอก URL แล้ว

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับ ที่ 1 โดยมีการออกข้อกำหนดทั้งหมด 16 ข้อ เกี่ยวกับการเปิดสถานที่และข้อห้ามต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสรุปดังต่อไปนี้

16 ข้อกำหนด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากการระบาด ไวรัสโควิด-19

1. ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19

 • ตามที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563 หรือตามที่ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศหรือสั่งตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค โดยให้ผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดออกคำสั่งได้โดยอาศัยอำนาจในมาตรา 35 (1) พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้แก่

 • สนามมวย/สนามกีฬา/สนามแข่งขัน/สนามเด็กเล่น/สนามม้า
 • สถานบันเทิง ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ การแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ
 • สถานประกอบการ อาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส
 • แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑสถาน ห้องสมุดสาธารณะ ศาสนสถาน สถานีขนส่งหรือโดยสาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า ให้พิจารณาโดยสั่งปิดเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร

3. ปิดพรมแดนไทย ทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ ยกเว้น

 1. เป็นผู้ได้รับยกเว้น หรือได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด
 2. เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น
 3. เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ที่จำเป็นเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน
 4. เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในไทย หรือได้รับอนุญาตมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและ ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพปกติ (ได้รับการตรวจมาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง)
 5. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในราชอาณาจักร ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพปกติ (ได้รับการตรวจมาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง)
 6. เป็นผู้มีสัญชาติไทยในต่างแดน ให้ติดต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักเพื่อออกหนังสือรับรอง หรือมีใบรับรองแพทย์ได้รับการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

4. การห้ามกักตุนสินค้า

 • ยา/ เวชภัณฑ์ /อาหาร /น้ำดื่ม/ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

5. การห้ามชุมนุม

 • ห้ามรวมตัวทำกิจกรรม หรือมั่วสุม ในสถานที่แออัด หรือกิจกรรมยุยงที่ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

6. ห้ามนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวปลอม

 • ห้ามเสนอข่าวหรือเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับ โควิด-19 ถือเป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร จะทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว

7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์

 1. ให้ผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำกับบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ หากมีปัญหาให้รายงานกระทรวงมหาดไทย
 2. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เผยแพร่มาตรการช่วยเหลือ/บรรเทาผลกระทบประชาชนตามหน้าที่และอำนาจ โดยใช้งบประมาณของตนเองเป็นอันดับแรก ถ้าดำเนินการไม่ได้ให้เสนอหรือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
 3. ให้โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นให้เพียงพอ รวมถึงเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ และสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเกต หรือเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มจำนวนขึ้น โดยขอความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม สถานที่ปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคารของเอกชนที่ยังไม่ได้ใช้งาน หรือสถานที่ราชการ สถานที่เอกขนอื่น ๆ เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว
 4. การกักกันตัวเองไว้สังเกตอาการ ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งขึ้น หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการสามารถเข้าตรวจสอบการเฝ้าระวังหรือความเข้มงวดจริงจัง อาจขอความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นให้ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้

8. มาตราการต่อกลุ่มคนที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สูง

 • ควรอยู่ในบ้าน บริเวณบ้านของตนเอง เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก กลุ่มคนดังกล่าวได้แก่
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
 • กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจและสมอง/โรคในระบบทางเดินหายใจ/โรคภูมิแพ้
 • กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี

ยกเว้นมีความจำเป็นต้องไปพบแพทย์สามารถออกไปพบได้

9. มาตรการการเข้า-ออกประเทศ

 • กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้มงวดในการตรวจลงตรา/ออกวีซ่า

10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพฯ

 • ในกรุงเทพฯ มีการจัดเวรยามตำรวจ ตั้งจุดตรวจตามถนน เส้นทางคมนาคม สถานีขนส่งหรือโดยสาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม และการวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หากพบเห็นให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที!
 • ต่างจังหวัด ต้องมีมาตรการตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง/สังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค โดยให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาตามความเหมาะสม

11. มาตรการป้องกันโรค ดังนี้

 1. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ก่อนการจัดกิจกรรม และกำจัดขยะทุกวัน
 2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
 3. ทุกคนล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 4. เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตรเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อทางฝอยละอองน้ำลาย
 5. ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง
 6. หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

12. สถานที่ที่เปิดให้บริการตามปกติ ได้แก่

 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล/คลินิกแพทย์รักษาโรค/ร้านขายยา
 • ร้านอาหารที่ไม่ใช่สถานบันเทิง/แผงจำหน่ายอาหาร/ร้านสะดวกซื้อ/ร้านค้าทั่วไป
 • ห้างสรรพสินค้า (แผนกซูปเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต)
 • โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม
 • ตลาดและตลาดนัด (ส่วนที่จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็น)
 • สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า
 • บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)
 • หน่วยงานของรัฐเปิดปกติ เว้นที่มีประกาศให้ปิดหรืองดดำเนินการไปก่อนแล้ว เช่น สถาบันการศึกษา

13. ประชาชนควรพักหรือทำงานอยู่ที่บ้าน

 • งดการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ถ้าจำเป็นต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

14. การจัดกิจกรรม พิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม

 • เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเช่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีศพ พิธีสงกรานต์ และงานพิธีที่ทางราชการ จัดได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดในข้อ 11

15. โทษความผิด ผู้ฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 – 6

 • ต้องรับโทษตามมาตรา 18 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2548 หรือมาตรา 41 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 แล้วแต่กรณี

16. การใช้บังคับข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร

 • บังคับใช้ข้อกำหนดทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
 • ในกรณีมีความจำเป็นนายกฯ อาจออกข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดมาตรการ/เงื่อนไข/เงื่อนเวลา ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเผยแพรให้ประชาชนทราบ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 คืออะไร เหมาะกับใคร? นวัตกรรมยาที่คิดค้นเพื่อรักษาโรค COVID-19 โดยเฉพาะ

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

หลังยอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นกว่าการระบาดเมื่อปี 63 แม้ว่า ปชช. กว่า 80% จะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ตาม

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

อนุทิน เผย อย. มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายชุดตรวจ ATK ได้ทั่วไปแล้ว

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดยบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโชว์รูม และศูนย์บริการ Porsche

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ที่สถานีกลางบางซื่อ ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม

อิสราเอลห้าม ‘ครู’ ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าร.ร. / สถานการณ์ยังน่ากังวล

อิสราเอลห้าม ‘ครู’ ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าร.ร. / สถานการณ์ยังน่ากังวล

กระทรวงศึกษาธิการอิสราเอลสั่งห้าม ครูชาวอิสราเอลที่ยังไม่ฉีดวัคโควิด-19 เข้าเขตโรงเรียน เว้นแต่จะแสดงผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบ

สธ.ประกาศปิด รพ.บุษราคัม กับภารกิจ 130 วัน ดูแลผู้ป่วยโควิดกว่า 2 หมื่นราย

สธ.ประกาศปิด รพ.บุษราคัม กับภารกิจ 130 วัน ดูแลผู้ป่วยโควิดกว่า 2 หมื่นราย

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศปิดโรงพยาบาลบุษราคัมขนาด 3,700 เตียงภายหลังจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ลดลง

ปล่อยขบวนแท็กซี่ ติดฉากกั้นห้องโดยสารป้องกัน COVID-19

ปล่อยขบวนแท็กซี่ ติดฉากกั้นห้องโดยสารป้องกัน COVID-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี “ปล่อยขบวนรถแท็กซี่ติดฉากกั้นแบบ New normal”

มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.

มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.

มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.เข้าไทย เหลือ 7- 10-14 วัน ตามเงื่อนไข