ข้อห้าม เลือกตั้ง62

ย้ำอีกครั้ง 11 ข้อห้าม วันเลือกตั้ง

จากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น ผู้ใช้สิทธิแอบเอาสมุดบัตรเลือกตั้งทั้งเล่มไปกาลงคะแนนให้ผู้สมัครพรรคหนึ่ง หรือมีการนำบัตรประชาชนผู้มีสิทธิไปลงคะแนนแทน ดังนั้น ทาง กกต. จึงได้ออกมาย้ำถึง 11 ข้อห้ามกระทำในวันเลือกตั้ง ซึ่ง MThai อยากให้ทุกคนได้ทบทวนกันอีกครั้ง การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง…

Home / NEWS / ย้ำอีกครั้ง 11 ข้อห้าม วันเลือกตั้ง

จากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น ผู้ใช้สิทธิแอบเอาสมุดบัตรเลือกตั้งทั้งเล่มไปกาลงคะแนนให้ผู้สมัครพรรคหนึ่ง หรือมีการนำบัตรประชาชนผู้มีสิทธิไปลงคะแนนแทน ดังนั้น ทาง กกต. จึงได้ออกมาย้ำถึง 11 ข้อห้ามกระทำในวันเลือกตั้ง ซึ่ง MThai อยากให้ทุกคนได้ทบทวนกันอีกครั้ง

การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง ห้ามมิให้…

1. ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พยายามออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนนโดยแสดงหลักฐานที่ไม่ใช่ตนเอง

2. ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

3. ผู้ใดมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียง

4. ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง

5. ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

6. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว

7. ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง + วันเลือกตั้งล่วงหน้า

8. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียกรับ หรือยอมที่จะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน

9. ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง

10. ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง

11. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง


หากพบการทุจริตการเลือกตั้ง สามารถแจ้งได้ที่ไหนบ้าง?

– สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด
– หน่วยปฏิบัติการข่าว โทร. 02-141-8045-51
– สายด่วน กกต. โทร. 1444 กด 2
– เว็บไซต์ กกต. https://www.ect.go.th/ect_th/report_corruption.php โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ

X