ข่าวสดวันนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เบิกเงิน

ประกาศ! ตัดสิทธิ์ ไม่ให้คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน เบิกจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศได้

จากกรณีที่เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2563 ที่ระบุว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเบิกค่าเดินทางในประเทศ วันละ 800 บาท ต่างประเทศ 3,100 บาท หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักฐานการจ่ายเงินไม่เกินวันละ 4,500…

Home / NEWS / ประกาศ! ตัดสิทธิ์ ไม่ให้คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน เบิกจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศได้

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินออกระเบียบ ให้คู่สมรสสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศได้เท่ากับผู้ตรวจการแผ่นดิน
  • คนจึงไม่เห็นด้วยกับระเบียบดังกล่าว
  • ต่อมาผู้ตรวจการฯ จึงแก้ไขระเบียบใหม่ ตัดสิทธิ์คู่สมรสผู้ตรวจการฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเดินทางไปต่างประเทศได้

จากกรณีที่เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2563 ที่ระบุว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเบิกค่าเดินทางในประเทศ วันละ 800 บาท ต่างประเทศ 3,100 บาท

หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักฐานการจ่ายเงินไม่เกินวันละ 4,500 บาท ขณะเดียวกันกรณีไปต่างประเทศให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ เหมาจ่ายครั้งละ 9,000 บาท โดยต้องห่างจากการเบิกครั้งก่อน 2 ปี ซึ่งระเบียบการเบิกจ่ายครั้งนี้ภรรยาของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เดินทางไปด้วยสามารถเบิกได้ด้วยแต่ต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น

ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่แก้ไขระเบียบดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อ 8 ที่ว่าด้วย การกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคู่สมรสได้เฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

X