การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ข่าวสดวันนี้

MEA ชี้แจง ข้อเท็จจริง เรื่องคืนดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า จากกรณีมีการแชร์ภาพ และข้อความเกี่ยวกับการคืนดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ นั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ…

Home / NEWS / MEA ชี้แจง ข้อเท็จจริง เรื่องคืนดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ประเด็นน่าสนใจ

  • ยอมรับมีการคืนดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
  • แต่ผู้จะได้รับสิทธิ์ ต้องเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าประเภท 1 (บ้านอยู่อาศัย) หรือประเภท 2 (กิจการขนาดเล็ก) ที่วางหลักประกันเป็นเงินสดเท่านั้น
  • เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
  • การคืนดอกผลการใช้ไฟฟ้าอยู่ในรูปแบบการหักลดกับค่าไฟฟ้า

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า จากกรณีมีการแชร์ภาพ และข้อความเกี่ยวกับการคืนดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ นั้น

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การคืนเงินดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของ MEA มีหลักเกณฑ์ดังนี้ เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขอใช้ไฟฟ้าประเภท 1 (บ้านอยู่อาศัย) หรือประเภท 2 (กิจการขนาดเล็ก) ที่วางหลักประกันเป็นเงินสด และมีชื่อผู้วางหลักประกันตรงกับชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

MEA จะพิจารณาดำเนินการคืนดอกผลสะสม 5 ปี โดยจะคืนเงินดังกล่าวในรูปแบบการหักลดกับค่าไฟฟ้า ในบิลค่าไฟฟ้ารอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีข้อกำหนด ดังนี้

  1. กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดมากกว่าดอกผลที่จะได้รับ MEA จะนำเงินดอกผลมาหักออกจากยอดค่าไฟฟ้า ทำให้คงเหลือยอดที่ต้องชำระลดลง
  2. กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดน้อยกว่าดอกผลที่ได้รับ MEA จะนำเงินดอกผลหักลดค่าไฟฟ้า และจะแสดงยอดเงินดอกผลที่ยังเหลืออยู่เป็นเงินล่วงหน้า เพื่อใช้หักลดยอดค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอรับเงินส่วนที่เหลือคืนที่ได้ทุกที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขต
  3. กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดชำระเท่ากับดอกผลที่ได้รับ MEA จะนำเงินดอกผลหักลดค่าไฟฟ้าทั้งหมด และแสดงค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระเป็นเงินจำนวน 0 บาท
  4. กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดชำระ 0 บาท (ไม่มีการค้างชำระ) ดอกผลที่ได้รับจะแสดงให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นบนใบแจ้งค่าไฟฟ้า ซึ่ง MEA จะนำยอดเงินดังกล่าวไปหักลดค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอรับเงินดังกล่าวคืนได้ทุกที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขต

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : @meathailand Twitter : @mea_news รวมถึงสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

X