ประกันรายได้เกษตรกร

พาณิชย์เผยชาวบ้านพอใจโครงการประกันรายได้เกษตรกร

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากรายงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการของรัฐและความคิดเห็นต่อโครงการต่างๆ ของรัฐบาลสรุปส่งท้ายปี 62 ซึ่งเป็นการสำรวจความเห็นของประชาชนต่อมาตรการโครงการนโยบายของรัฐจานวน 8 เรื่อง…

Home / NEWS / พาณิชย์เผยชาวบ้านพอใจโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงพาณิชย์เผยผลการสำรวจ พบว่าชาวบ้านเห็นด้วยกับนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากที่สุด
  • รองลงมาเป็นประกันรายได้เกษตรกร และโครงการอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากรายงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการของรัฐและความคิดเห็นต่อโครงการต่างๆ ของรัฐบาลสรุปส่งท้ายปี 62 ซึ่งเป็นการสำรวจความเห็นของประชาชนต่อมาตรการโครงการนโยบายของรัฐจานวน 8 เรื่อง

แบ่งเป็น 4 กลุ่มมาตรการ ได้แก่

1.มาตรการสร้างรายได้ คือโครงการประกันรายได้เกษตรกร

2.มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ คือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3.มาตรการเศรษฐกิจ คือ มาตรการส่งเสริมการส่งออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนโยบายอีอีซี

และ 4.มาตรการด้านสาธารณสุข คือนโยบายการเกี่ยวกับกัญชา

สำหรับเรื่องที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

อันดับแรกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประชาชนเห็นด้วยสูงถึง 93.3% เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดารงชีวิตในสังคมได้ดีขึ้น

ส่วนอันดับสอง คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ประชาชนเห็นด้วยสูงถึง 87.9% เพราะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในสถานการณ์ที่พืชผลการเกษตรหลายชนิดมีราคาตกต่ำ

และอันดับสาม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประชาชนเห็นด้วยสูงถึง 83.2% ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่มีรายได้น้อยในการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดเป็นระยะเวลา 12 เดือน

สนค.ยังระบุถึงผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคสำรวจเดือนตุลาคม 62 ด้วยว่าปรับตัวดีขึ้นและถือเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล

โดยประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการต่างๆ เกิน 50% ทั้งในเรื่องการประกันรายได้เกษตรกร มาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวผ่านโครงการชิมช้อปใช้ รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลจะนำออกมาใช้ในระยะต่อไป

X