ภัยแล้ง ฤดูแล้ง ลดการใช้น้ำ สถานการณ์น้ำ เขื่อนอุบลรัตน์

ชลประทาน วางมาตรการลดการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์แล้ว

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมชลประทาน เร่งวางมาตรการลดการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำย้อนกลับดึงน้ำจากเขื่อนลำปาวเติมหน้าเขื่อนวังยาง ช่วยประปามหาสารคาม
  • จังหวัดเชียงใหม่ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในลำน้ำปิง
  • ที่จังหวัดนนทบุรี ค่าความเค็มบริเวณอำเภอบางกรวย เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ระบายน้ำช่วยเจือจางความเค็ม

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ด้วยการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและใช้น้ำต้นทุนจากเขื่อนลำปาว สูบย้อนกลับไปเติมหน้าเขื่อนวังยาง ช่วยเหลือการประปามหาสารคาม คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ได้กว่า 6 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ เดิมจะมีการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ระบายลงลำน้ำพองผ่านฝายหนองหวาย ก่อนจะไหลลงแม่น้ำชีผ่านเขื่อนมหาสารคาม เข้าไปเติมบริเวณหน้าเขื่อนวังยาง ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนส่งไปสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม ประมาณวันละ 50,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยวันละ 1-2 เซนติเมตร ใน

ขณะที่เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ จะระบายน้ำลงสู่ลำปาวก่อนจะไหลไปลงแม่น้ำชี บริเวณเหนือเขื่อนร้อยเอ็ด ซึ่งจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนร้อยเอ็ด ให้อยู่ที่ระดับ +131 ม.รทก.(เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง) เพื่อให้ระดับน้ำบริเวณหน้าเขื่อนวังยางอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

ปัจจุบันสำนักเครื่องจักรกล ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบสูบย้อนกลับได้ เป็นเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า submersible จำนวน 6 เครื่อง อัตราการสูบประมาณวันละ 180,000 ลบ.ม. ระยะเวลาดำเนินการสูบน้ำย้อนกลับประมาณ 35 วัน

เริ่มสูบประมาณกลางเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป คาดว่าจะทำให้หน้าเขื่อนวังยาง สามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 6 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนเมืองมหาสารคาม ไปจนถึงต้นฤดูฝนปี 2563

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น จะสามารถลดการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ได้ประมาณวันละ 50,000 ลบ.ม. รวมประมาณ 6 ล้าน ลบ.ม. รวมถึงเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำหน้าเขื่อนวังยาง เพื่อรักษาระดับน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภค ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดบางส่วน ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้

แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในลำน้ำปิง

ด้านจังหวัดเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดบรรจบคลองแม่ข่ากับลำน้ำแม่ปิง บริเวณบ้านดอนชัยหมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำจากคลองแม่ข่าที่รับน้ำผ่านชุมชนสองฝั่งในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ พบว่าสภาพน้ำมีสีคล้ำดำ

จึงได้สั่งการให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เพิ่มการระบายน้ำบริเวณท้ายประตูระบายน้ำแม่น้ำปิงท่าวังตาล จากเดิมที่ระบาย 2.70 ลบ.ม./วินาที เพิ่มเป็น 3.90 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 337,000 ลบ.ม./วัน เพื่อเจือจางน้ำเสียในลำน้ำปิง

ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำปิง พร้อมขอความร่วมมือประชาชน และเกษตรกรผู้ประกอบการงดทิ้งน้ำเสียลงสู่แม่น้ำปิง

พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเพาะปลูกนาปรังในปีนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักมีน้อย เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

ค่าความเค็มบริเวณอ.บางกรวย เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ส่วนที่จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวยได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกเข้าในพื้นที่ กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว พบว่าพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่เร็วกว่าปกติ

ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลแจ้งเตือนก่อนหน้านี้แล้ว มีเพียงบางส่วนที่รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เบื้องต้นทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ได้ทำการระบายน้ำจืดลงมาในพื้นที่ดังกล่าว

จนทำให้ค่าความเค็มลดลงเหลือ 0.26 กรัม/ลิตร นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถสำรองน้ำส่วนนี้เอาไว้ใช้ในระยะต่อไป โดยมีการใช้ร่วมกับน้ำประปาตามความเหมาะสม เพื่อลดค่าความเค็มให้เจือจางลง ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ต่างมีความเข้าใจในสภาพปัญหาของธรรมชาติที่เกิดขึ้น


แท็ก: NEWS , , , , ,
WRITER

RELATED

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ปรับลดการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายเขื่อนเหลือ 451 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์น้ำในประเทศไทย เตรียมรับมือ “ฝนทิ้งช่วง”

สถานการณ์น้ำในประเทศไทย เตรียมรับมือ “ฝนทิ้งช่วง”

นอกจากนี้ ปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำ มีน้อย

กปน. เดินหน้าเตรียมการพร้อมรับภัยแล้ง 2564

กปน. เดินหน้าเตรียมการพร้อมรับภัยแล้ง 2564

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พบว่า สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยปี 2564 ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลักปีนี้น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และนนทบุรีบางส่วน…

เตือน 489 ตำบล เตรียมรับมือภัยแล้งปี 2564

เตือน 489 ตำบล เตรียมรับมือภัยแล้งปี 2564

น้ำต้นทุนในปี 2564 มีน้อยกว่าปรกติ หลายพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง 2564

ระดับน้ำที่ ‘ปักธงชัย’ เริ่มลดลงต่อเนื่อง เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำมูล

ระดับน้ำที่ ‘ปักธงชัย’ เริ่มลดลงต่อเนื่อง เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำมูล

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง มีเพียงบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังอยู่

กรมชลฯ ยัน ‘เขื่อนขุนด่านฯ’ แข็งแรง รับน้ำได้เต็มศักยภาพ

กรมชลฯ ยัน ‘เขื่อนขุนด่านฯ’ แข็งแรง รับน้ำได้เต็มศักยภาพ

ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายกังวลในเรื่องของเขื่อนขุนด่านปราการชล ที่มีปริมาณน้ำเกือบเต็มความจุอ่างฯ

กรมชลฯ ขอเกษตรกร ‘งดทำนาปี’ เหตุน้ำในเขื่อนมีน้อย

กรมชลฯ ขอเกษตรกร ‘งดทำนาปี’ เหตุน้ำในเขื่อนมีน้อย

กรมชลประทาน เผย น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศรวมปริมาณน้ำต้นทุนยังอยู่ในเกณฑ์น้อย

ประกาศเขตภัยแล้ง ปภ. เร่งแก้ปัญหา|ขอ ปชช. ใช้น้ำประหยัด

ประกาศเขตภัยแล้ง ปภ. เร่งแก้ปัญหา|ขอ ปชช. ใช้น้ำประหยัด

25 เม.ย. 63 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (25 เม.ย.63) มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 26 จังหวัด…

กรมทางหลวงชนบท แจกน้ำประปาสะอาด ทุกภูมิภาค ช่วยบรรเทาภัยแล้ง

กรมทางหลวงชนบท แจกน้ำประปาสะอาด ทุกภูมิภาค ช่วยบรรเทาภัยแล้ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก พร้อมเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำประปา จำนวน 6,000 ลิตร แจกจ่ายให้กับประชาชนมีบ้านเรือนบนถนนทางหลวงชนบทสาย พช.4004- บ้านอมชี ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้อุปโภคบริโภค…

X