สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ช่วยพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ

สังคมปัจจุบันอาจมีแนวโน้มที่เด็กจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้น้อยลง เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมักปล่อยเด็กในยุคนี้ให้เล่นอยู่เพียงลำพัง และหยิบยื่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเล่นให้ลูกหลานมากขึ้น ทำให้เด็กอยู่กับธรรมชาติน้อยลง เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงสังคมวัยเด็กมากขึ้น สนามเด็กเล่นจึงเป็นสนามที่เด็กไม่ค่อยเล่นอีกต่อไป… เพราะไปให้ความสำคัญกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์, เครื่องเล่นเกม, คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต…

Home / NEWS / สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ช่วยพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ

สังคมปัจจุบันอาจมีแนวโน้มที่เด็กจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้น้อยลง เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมักปล่อยเด็กในยุคนี้ให้เล่นอยู่เพียงลำพัง และหยิบยื่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเล่นให้ลูกหลานมากขึ้น ทำให้เด็กอยู่กับธรรมชาติน้อยลง

เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงสังคมวัยเด็กมากขึ้น

สนามเด็กเล่นจึงเป็นสนามที่เด็กไม่ค่อยเล่นอีกต่อไป… เพราะไปให้ความสำคัญกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์, เครื่องเล่นเกม, คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต มากกว่า ทำให้พัฒนาการและโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลง เด็กรุ่นใหม่จึงได้เล่นในพื้นที่โล่งแจ้ง หรือ พื้นที่เปิดกว้างลดน้อยลง

ทำไมเด็กถึงต้อง “เล่น” 

เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป แต่กำลังส่งผลเสียต่อคุณภาพการเล่นของเด็กและเยาวชน  สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง จึงนำ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา มาขยายผล เพื่อทำให้ลูกหลานคนลำบากได้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐ และเอกชน รวมถึงผู้นำชุมชน เกิดเป็น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ลงตามพื้นที่ในจังหวัดลำปาง ทั้งหมด 53 แห่ง จากทั้ง 13 อำเภอ

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา คืออะไร?

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา คือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน โดยนำเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็นเครื่องเล่นแต่ละฐานของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญายังช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ตามแนวคิดจากการเล่นตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

อีกทั้งยังมีการค้นคว้าอย่างมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมัน ว่าสามารถช่วยเสริมสร้างความเป็นมนุษย์สำหรับเด็กเล็กๆ ให้โตมาอย่างมีคุณภาพ ซื่อสัตย์ มีความสุข และมีความคิดสร้างสรรค์ 

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ต่างจาก สนามเด็กเล่นสำเร็จรูปทั่วไป อย่างไร?

สนามเด็กเล่นสำเร็จรูป ต่างจาก สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตรงที่ สนามเด็กเล่นทั่วไปจะมีเครื่องเล่นที่ซื้อสำเร็จรูปมาแล้ว จากนั้นก็นำมาตั้งให้เด็กเล่นเฉยๆ ซึ่งนั่น ทำให้เด็กไม่ได้ใช้จินตนาการที่จะเล่นในรูปแบบใหม่ๆ

แต่ สนามเด็กสร้างปัญญา เกิดจากการรวมตัวของคนแต่ละพื้นที่ เข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วนำมาสอนให้คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำฐานในสนามเด็กเล่นด้วยวัสดุจากธรรมชาติ 

โดยการนำดิน ทราย ต้นไม้ วัสดุอื่นๆ จากธรรมชาติมาประกอบให้เกิด สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อให้เด็กได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพราะนั่นคือ สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

ดังนั้น ยิ่งหลายๆ ภาคส่วน ร่วมมือกันมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้คนในแต่ละชุมชนได้กระชับไมตรีกันมากขึ้น แถมเด็กๆ ก็ยังได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติสร้างฐานประกอบ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตรงส่วนนี้นอกจากจะทำให้เด็กได้ไปเล่นเพื่อออกกำลังกายแล้ว ก็ยังถือเป็นการปลูกฝังการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ทำให้เด็กมีน้ำใจ พัฒนาการที่ดี และโตไปได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

ติดตามรายการปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน 3 ตอน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ได้ที่ Youtube : healthstation official : https://youtu.be/zmN1rWiFakI