ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน 40 นาย โดยมีใจความดังนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช…

Home / NEWS / ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

ประเด็นน่าสนใจ

  • การพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 40 นาย
  • เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • ลำดับที่ 1 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และลำดับที่ 2 ถึง ลำดับที่ 40 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน 40 นาย โดยมีใจความดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ

และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 และลำดับที่ 2 ถึง ลำดับที่ 40 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน.

สำหรับรายชื่อนายทหารทั้ง 40 นายที่ได้รับพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประกอบด้วย

ข้อมูลข่าวจาก ratchakitcha

X