ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ : ปฏิรูปแรงงานได้ประโยชน์อย่างไร?!

คัดลอก URL แล้ว

สังคมที่แข็งแกร่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากมีผู้คนกลุ่มใดที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมและไม่อาจใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข การปฎิรูปด้านสังคมจึงได้รวมอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฎิรูป ลูกจ้างจะต้องได้รับจ้างอย่างเป็นธรรม มีหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิการในการทำงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต

01-4

และเพื่อให้เสียงของผู้ใช้แรงงานได้รับการรับฟังมากขึ้น จึงให้มีการตรากฏหมายเพื่อที่จะรองรับอิสรภาพของผู้ใช้แรงงานในการรวมตัวกัน และการร่วมกันเจรจาต่อรอง

ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มสิทธิและอำนาจทางสังคมให้แก่ผู้ใช้แรงงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน สร้างสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรมมากขึ้น

นี่เป็นเนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏอยู่ในเพจ รัฐธรรมนูญของฉัน ได้บอกเล่าถึง สาระสำคัญ รวมทั้ง เจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ซึ่งเชื่อว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องราวดังกล่าวอย่างถ้องแท้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยต้องศึกษารายละเอียดต่างๆที่ปรากฎ

สำหรับ ประเด็นสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับผู้ใช้แรงงาน ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปฏิรูป ได้ระบุเนื้อหา โดย มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้นอยู่หลายประการ ตัวอย่างเช่น

๑. บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้แรงงาน (ม.๕๔ ,๕๖ ,๕๗)

–  มีบทบัญญัติรับรองให้ผู้ใช้แรงงานสามารถรวมตัว เป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่นๆ ทำให้ผู้ใช้แรงงานสามารถรวมตัวกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ หรือทำข้อเรียกร้องได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

– มีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้แรงงานในการเลือกประกอบอาชีพ ทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับการรับรองสิทธิมิให้ต้องถูกบังคับให้ทำงานที่ตนไม่ประสงค์จะทำได้

– มีบทบัญญัติรับรองว่าผู้ใช้แรงงานจะไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน คือถูกบังคับโดยรัฐให้ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เว้นแต่การเกณฑ์แรงงานเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะเท่านั้น

– กำหนดบทบัญญัติรับรองให้ผู้ใช้แรงงานต้องได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม และต้องมีหลักประกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมด้วย

๒. การปฏิรูปการแรงงาน (ม.๒๘๙)

– มีบทบัญญัติบังคับให้รัฐต้องออกกฎหมายและกำหนดกลไกเพื่อรองรับเสรีภาพของผู้ใช้แรงงานในการสมาคม การรวมตัวกัน และการร่วมเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ

– มีบทบัญญัติสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อเป็นกองทุนการเงินของผู้ใช้แรงงานในการส่งเสริมการออมและพัฒนาตนเอง อันจะนำ ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียดบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูปนี้ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ ,๕๖ ,๕๗ ,๒๘๙

01-1

สรุปได้ว่า สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงาน คือการสนับสนุนให้แรงงานรู้จักการออม ด้วยการจัดตั้ง “ธนาคารแรงงาน” เพื่อเป็นกองทุนการเงินของผู้ใช้นั่นเอง

ดังนั้นร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูปนี้ จึงเป็นความหวังสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน

ข้อมูลจาก: รัฐธรรมนูญของฉัน

MThai News


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

นิด้าโพลล์ ระบุ ปชช. 58.49  ต้องการ รธน.ฉบับใหม่

นิด้าโพลล์ ระบุ ปชช. 58.49 ต้องการ รธน.ฉบับใหม่

โดยเกินครึ่งระบุว่า สมาชิกสภาร่าง รธน. มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ

ศาลฯ มีมติให้รัฐสภาจัดทำ รธน. ฉบับใหม่ได้ แต่ต้องทำประชามติ ก่อน-หลัง

ศาลฯ มีมติให้รัฐสภาจัดทำ รธน. ฉบับใหม่ได้ แต่ต้องทำประชามติ ก่อน-หลัง

ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้

ชิลีระอุ ประท้วง เรียกร้อง ปธน. ลาออก

ชิลีระอุ ประท้วง เรียกร้อง ปธน. ลาออก

ผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ ปธน. ของชิลีลาออก หลังผ่านร่างรัฐธรรมนูญใหม่

“สุเทพ” ชี้ยังไม่เห็นข้อบกพร่อง รธน.ฉบับปัจจุบัน

“สุเทพ” ชี้ยังไม่เห็นข้อบกพร่อง รธน.ฉบับปัจจุบัน

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย กล่าวถึงความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยแสดงจุดยืนชัดเจนว่า สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพราะเป็นผู้รณรงค์ให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญ และเป็น 1 ใน 16 ล้านคน ที่ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่วนตัวยังมองไม่เห็นความบกพร่องของรัฐธรรมนูญ แต่เห็นถึงความบกพร่องของคนมากกว่า…

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจ ร้อยละ 37.04 คนมองจำเป็นต้องแก้รธน.เร่งด่วน

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจ ร้อยละ 37.04 คนมองจำเป็นต้องแก้รธน.เร่งด่วน

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,504 เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2562…

เปิดกระบวนการ การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560

เปิดกระบวนการ การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560

อีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองที่มักจะถูกพูดถึงเสนอทั้งก่อนเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 ที่หลายพรรคการเมืองมองว่า ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง และในอีกหลายๆปัจจัย ทีมข่าวโมโน29 ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักวิชาการถึงกระบวนการการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ว่าจะสามารถเสนอได้โดยใครบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร ดร.สติธร ธนานิธิโชติ…

7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ประชุมหารือบทบาทในเวทีสภา

7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ประชุมหารือบทบาทในเวทีสภา

7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ประชุมหารือแนวทางการทำงานในเวทีสภา ต้องเคลื่อนไหวให้สังคมรับรู้ถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้  วันนี้ ( 17 มิ.ย. 62 ) ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทยได้เชิญ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน…

7 พรรคฝ่ายค้าน แถลงหลังการหารือ เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ

7 พรรคฝ่ายค้าน แถลงหลังการหารือ เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันนี้ ( 24 มิ.ย. 62 ) ที่ ทำการพรรคอนาคตใหม่ ชั้น 8 ตึกไทยซัมมิท ตัวแทน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ…

ศรีสุวรรณ ขู่ฟ้อง กกต. หากจัดเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จ 150 วัน ตามรธน.

ศรีสุวรรณ ขู่ฟ้อง กกต. หากจัดเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จ 150 วัน ตามรธน.

ศรีสุวรรณ เตือน กกต. อย่ามัวหลงเชื่อนักกฎหมายกำมะลอ ชี้ เตรียมตัวถูกฟ้องหากจัดเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จ 150 วัน ตามรัฐธรรมนูญ วันที่ 9 ม.ค. 2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา…

X