สินเชื่อธุรกิจอนุมัติง่าย ต้องให้ ‘บสย.’ ช่วยค้ำประกัน

แน่นอนว่า หากใครต้องการขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากติดเงื่อนไขบางประการ หรือ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ชลอตัวลง แต่ปัจจุบัน มีการส่งเสริมให้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ โดยได้มีการมอบนโยบายให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย.…

Home / NEWS / สินเชื่อธุรกิจอนุมัติง่าย ต้องให้ ‘บสย.’ ช่วยค้ำประกัน

แน่นอนว่า หากใครต้องการขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากติดเงื่อนไขบางประการ หรือ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ชลอตัวลง

แต่ปัจจุบัน มีการส่งเสริมให้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ

โดยได้มีการมอบนโยบายให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME

ทำการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ให้มีโอกาสได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้น โดยผ่านโครงการค้ำประกันของ บสย. และเน้นการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับธุรกิจทุกประเภท

ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังนี้

1.โครงการตามนโยบายรัฐบาล

 

บยส.
โครงการตามนโยบายรัฐบาล

 

2. โครงการความร่วมมือกับสถาบันการเงิน

บสย.
โครงการความร่วมมือกับสถาบันการเงิน

 

ลูกค้าที่จะมาใช้บริการ บสย.ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

1.เป็น SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาทเป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2.เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

3.เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้

4.เป็น SMEs ที่ผู้ให้กู้ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีความสามารถในการชำระหนี้คืนผู้ให้กู้ได้

 

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ 

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารธนชาติ
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอ

 

ทั้งนี้ ประโยชน์การค้ำประกันของ บสย. คือ 

1. ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
2. ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้น
3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ SMEs จากการกู้เงินนอกระบบ
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
5. เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตและความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

 

สำหรับขั้นตอนการขอใช้บริการ

เนื่องจากแต่ละโครงการอาจมีสถาบันการเงินเข้าร่วมแตกต่างกัน ดังนั้น หากผู้ประกอบการ SMEs สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center ของ บสย. โทร. 0 2890 9999 และสามารถสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินการค้ำประกันได้ที่สถาบันการเงินที่ยื่นขอสินเชื่อ หรือ call center ของ บสย. ได้

 

 

 

 

 

ข้อมูล/ภาพ   www.tcg.or.th

 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News