กกต องค์การนักศึกษา เลือกตั้ง62

องค์การนักศึกษา ม.ขอนแก่น จี้ กกต.ลาออก รับผิดชอบต่อความผิดพลาด

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์ จี้ กกต.แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ควรยุติบทบาท องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏโดยทั่วไปว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม…

Home / NEWS / องค์การนักศึกษา ม.ขอนแก่น จี้ กกต.ลาออก รับผิดชอบต่อความผิดพลาด

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์ จี้ กกต.แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ควรยุติบทบาท

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏโดยทั่วไปว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พบว่ามีความผิดปกติในหลายกรณีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของผลคะแนนที่เกิดขึ้นในหลายเขตเลือกตั้ง ความผิดปกติในกระบวนการดำเนินการเลือกตั้ง การนับคะแนนเสียง และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการอธิบายต่อสังคมอย่างโปร่งใส ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนทั่วไป

องค์การนักศึกษามหาวิทยาขอนแก่นในฐานะตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์โปร่งใส และเป็นธรรม นำไปสู่การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุด ตามภาระหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

และขอแสดงความห่วงใยต่อบัตรเลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักร จากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 1,542 ใบ ที่ก่อให้เกิดความสงสัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยเห็นว่า ทุกคะแนนเสียงของประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์แห่งกระบวนการทางประชาธิปไตย ทุกสิทธิทุกเสียงมีคุณค่า ความไม่ชัดเจนและความไม่เป็นธรรมของข้อสรุปดังกล่าวจึงเป็นการลิดรอนสิทธิความเป็นธรรมในการเลือกตั้งของคนไทย ที่ควรได้รับการอธิบายอย่างสมเหตุสมผลมากกว่านี้

ในนามขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ อันส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงขอเรียกร้องให้ กกต. ทบทวนบทบาทและหน้าที่และแสดงความรับผิดชอบ ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หากไม่สามารถดำเนินการใดๆเพื่อชี้แจงข้อสงสัยให้ชัดแจ้งต่อประชาชน กกต.ทั้งคณะ ควรยุติบทบาทของตนเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยความเคารพต่อสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

X