นอกราชอาณาจักรไทย เลือกตั้ง 62

สถิติการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คัดลอก URL แล้ว

จากกรณีที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่มีจำนวนผู้คนกว่า 3,000 คน มารอเลือกตั้งจนแน่นขนัดเป็นเวลานาน จนมีคนเป็นลม แต่สถานทูตกลับจัดให้ลงคะแนนแค่ 3 คูหา แถมมีภาพแชร์ว่อนโลกออนไลน์ที่ทำคูหาทำจากลังกระดาษ จนเกิดข้อครหาถึงความไม่พร้อมในการเลือกตั้ง

หรือกรณีที่ เมืองหนานจิง ประเทศจีน ซึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์ KOPFER ได้โพสต์ว่า บัตรเลือกตั้งของคนไทยหายไปจำนวน 500 กว่าใบ และยังมีการใส่เบอร์โทรศัพท์ปริศนาลงไปแทน ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยแก่ประชาชน ทั้งนี้ การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถือเป็นการเลือกตั้งในรอบ 5 ปี จึงทำให้ประชาชนคนไทยตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองมากขึ้น

MThai จึงได้รวมสถิติการเลือกตั้นอกราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2554

สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

หากย้อนดูสถิติการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 4 ครั้งที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากคนไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักเป็นจำนวนมาก เพราะในแต่ละปีจะมีคนลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิ

ปี พ.ศ.2544 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 42,759,001 คน จากจำนวนราษฎร 61,661,701 คน ในจำนวนนี้มี ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 40,670 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 14,521 คน คิดเป็น 35.70%

ขณะที่ ปี พ.ศ.2548 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 44,572,101 คน จากจำนวนราษฎร 63,079,765 คน ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 104,136 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 41,882 คน คิดเป็น 40.22% เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2544 

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 44,002,593 คน จากจำนวนราษฎร 62,828,706 คน ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 80,161 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 58,807 คน คิดเป็น 73.36% ซึ่งแม้จำนวนผู้ลงทะเบียนจะน้อยกว่าปี พ.ศ.2548 แต่การออกมาใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากสองครั้งที่ผ่านมา

และในปีล่าสุดที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ.2554 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,939,549 คน จากจำนวนราษฎร 63,878,267 คน ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 146,133 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,615 คน คิดเป็น 52.43% ทั้งนี้ หากเทียบกับการเลือกตั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ปีนี้ถือเป็นปีที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิและออกมาใช้สิทธิมากที่สุด

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แม้จะไม่ครอบคลุมครบทุกทวีป แต่นั่นก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยที่อยู่ทุกแห่งหนทั่วโลก ได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากดูจากจำนวนตัวเลขอาจน้อยนิด แต่ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินผู้นำประเทศคนใหม่ได้

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คือการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในช่วงเวลาเดียวกันกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพียงแต่เป็นการจัดการเลือกตั้งนอกประเทศไทย

โดยมีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่เป็นผู้จัดการเลือกตั้งให้คนไทยทุกคน ที่มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ ตามที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
3.เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
1. ลงทะเบียนก่อนการเลือกตั้งอย่างน้อย 30 วัน
2. ในกรณีที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ลงทะเบียนได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ในกรณีที่ยังอยู่ในประเทศไทย (แต่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้ง) ลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด (กกต. จังหวัด) โดยท่านต้องกรอกแบบคำร้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามข้อ ต่อไป

การยื่นคำร้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ยื่นแบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารแสดงตน ได้แก่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนไทย (ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) โดยขอลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ

การลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ จะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนซึ่งดำเนินการได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
การลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง (คูหาลงคะแนน) เป็นการลงคะแนนโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งซึ่งอาจเป็นที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือสถานที่อื่นซึ่งเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยจะมีการตั้งคูหาและหีบบัตร

การลงคะแนนทางไปรษณีย์ เมื่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ กำหนดให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารคำแนะนำการใช้สิทธิเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเพื่อทำการลงคะแนนและผู้มีสิทธิจะต้องส่งเอกสารคืนสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ภายในวันรับคืนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ๋ อย่างสหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆ  การจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่หรือสัญจรไปรับการลงคะแนนเลือกตั้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงานหรือที่พักของแรงงานไทย วัดไทย หรือชุมชนที่มีคนไทยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

‘อนุทิน’ ยัน 20 พ.ค. ชัดเจนในจุดยืน เผยโพสต์ข้อความไม่ได้มีอะไรแฝง แค่ไปไหว้พระมา

‘อนุทิน’ ยัน 20 พ.ค. ชัดเจนในจุดยืน เผยโพสต์ข้อความไม่ได้มีอะไรแฝง แค่ไปไหว้พระมา

‘อนุทิน’ ไม่ปิดทางนั่งนายกฯ ขั้วที่ 3 พริ้วร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ ย้ำยังไม่มีการต่อรองเก้าอี้ ระบุเป็นพรรคที่ 5 ต้องเจียมเนื้อเจียมตัว วันนี้ (16 พ.ค. 62) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (…

พปชร. ยันไม่มีต่อสายขอ ส.ส. อนาคตใหม่ แลกคดี ‘ธนาธร’ ปัดให้ 7 เก้าอี้ ปชป.-ภูมิใจไทย

พปชร. ยันไม่มีต่อสายขอ ส.ส. อนาคตใหม่ แลกคดี ‘ธนาธร’ ปัดให้ 7 เก้าอี้ ปชป.-ภูมิใจไทย

พลังประชารัฐ ปัดข่าวให้ 7 เก้าอี้ ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย ขออย่าคาดการณ์ปมขั้วที่ 3 จับมือแข่ง พร้อมยันยันไม่มีการต่อสายขอ ส.ส.อนาคตใหม่ 30 คนแลกคดี “ธนาธร” นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์…

เปิดไทม์ไลน์กำหนดการประชุม ส.ส.-ส.ว.-รัฐสภา ก่อนได้รัฐบาลชุดใหม่

เปิดไทม์ไลน์กำหนดการประชุม ส.ส.-ส.ว.-รัฐสภา ก่อนได้รัฐบาลชุดใหม่

เปิดไทม์ไลน์กำหนดการสำคัญและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนจะได้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่ ในวันที่ 24 พ.ค. นี้ หลังรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ที่ กระทรวงการต่างประเทศ เสร็จสิ้น โดยในช่วงเย็นวันเดียวกัน ยังมีกำหนดการประชุมวุฒิสภา หรือ…

‘ชูวิทย์’ อัพเดตสถานการณ์แต่ละพรรค ชี้สุดท้ายนายกฯ ยังชื่อ ‘ประยุทธ์’

‘ชูวิทย์’ อัพเดตสถานการณ์แต่ละพรรค ชี้สุดท้ายนายกฯ ยังชื่อ ‘ประยุทธ์’

วันนี้ (22 พ.ค. 62) มีรายงานว่า นายชูวิทย์ กลมวิศิษฎ์ ได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การเมืองของแต่ละพรรค ที่ขณะนี้ยังคงไม่ชัดเจนว่าสรุปแล้ว ใครจะได้เป็นรัฐบาลชุดต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้… เกลียดความจริง โปรดอย่าอ่าน อัพเดทสถานการณ์บ้านเมืองแบบไทยๆ ก่อนเข้าสู่จุดไฮไลท์…

กกต. มีมติยื่นศาล รธน. วินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

กกต. มีมติยื่นศาล รธน. วินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเพื่อจัดสรรจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เนื่องจาก กกต. ได้พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ. 2561…

ประธานกกต. เผยพร้อมถูกตรวจสอบ ยืนยันทำงานด้วยความสุจริต

ประธานกกต. เผยพร้อมถูกตรวจสอบ ยืนยันทำงานด้วยความสุจริต

ประธาน กกต. เผยเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าชื่อถอดถอน 7 กกต. และฟ้อง ม.157 แต่ขอยืนยันทำงานด้วยความสุจริต ทั้งนี้ได้สั่งสำนักงานสอบเพิ่มกรณีบัตรนอกราชอาณาจักรจากนิวซีแลนด์มาไม่ทันเพื่อหาต้นเหตุรับผิดชอบ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะว่า ส่วนตัวรับทราบและเคารพในทุกความเห็นของทุกคน…

ผู้สมัครส.ส.เพื่อไทย เขตบางกะปิ ร้อง กกต.พบบัตรเลือกตั้งหาย 180 ใบ

ผู้สมัครส.ส.เพื่อไทย เขตบางกะปิ ร้อง กกต.พบบัตรเลือกตั้งหาย 180 ใบ

วันนี้ (23 เม.ย. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานคร เขต 13 บางกะปิ-วังทองหลาง…

เลือกตั้ง 62 : กกต. มีมติอนุญาตให้ ‘บิ๊กตู่’ ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงได้

เลือกตั้ง 62 : กกต. มีมติอนุญาตให้ ‘บิ๊กตู่’ ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงได้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้มีผลสรุปการประชุม กกต. เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยได้พิจารณาหนังสือ ของนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่สอบถาม กกต. ในประเด็น พล.อ.ประยุทธ์…

พรรคไทยรักษาชาติ เดินหน้าปราศรัย หยุดการสืบทอดอำนาจ คสช.

พรรคไทยรักษาชาติ เดินหน้าปราศรัย หยุดการสืบทอดอำนาจ คสช.

ทษช. เดินหน้าปราศรัยหยุดการสืบทอดอำนาจ คสช. ด้าน ‘ณัฐวุฒิ’ เตือน ‘วิษณุ’ เล่นอุจจาระเลอะ กกต. เหตุป้อง ‘ประยุทธ์’ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ วันนี้ (1 มี.ค.…

X