PM2.5 ปัญหาหมอกควัน ม.แม่ฟ้าหลวง หมอกควันภาคเหนือ

ม.แม่ฟ้าหลวง จี้รัฐบาลประกาศเขตภัยพิบัติ-แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือเร่งด่วน

ม.แม่ฟ้าหลวง ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลประกาศเขตภัยพิบัติทางอากาศ พร้อมทั้งเข้ามาแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างเร่งด่วน วันนี้(31 มี.ค.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนและจริงใจ ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยระบุว่า…

Home / NEWS / ม.แม่ฟ้าหลวง จี้รัฐบาลประกาศเขตภัยพิบัติ-แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือเร่งด่วน

ม.แม่ฟ้าหลวง ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลประกาศเขตภัยพิบัติทางอากาศ พร้อมทั้งเข้ามาแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างเร่งด่วน

วันนี้(31 มี.ค.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนและจริงใจ ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยระบุว่า

สถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือได้ดำรงอยู่เป็นระยะเวลายาวนานและไม่มีทีท่าจะกลับคืนอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยโดยเร็ววัน ทั้งประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอันเกิดจากความล้มเหลวของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวอย่างเต็มที่

และปัญหาหมอกควันในครั้งนี้เป็นที่ทราบว่าแหล่งมลพิษเกิดจากกิจกรรมภายในประเทศและมลพิษข้ามแดนจากประเทศรอบข้าง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ และมีการใช้พื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือประชุมอาเซียน ในฐานะประชาชนต้องการเห็นบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันประเด็นหมอกควันข้ามแดนเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน

นอกจากนี้ในภาวะวิกฤติ ประชาชนไม่ควรแบกรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากความล้มเหลวของภาครัฐที่ไม่อาจคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนได้ จึงขอเรียกร้องรัฐมีนโยบายในการลดภาษีสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย N95 เครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า ต้องปลอดภาษี และขอเรียกร้องให้กรมสรรพากรประสานกับหน่วยงานที่รับบริจาคอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตินี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และสถานพยาบาลรัฐต้องเปิดคลินิกพิเศษ บริการ 24 ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้เข้าใช้บริการตรวจและรักษาฟรี

ทั้งนี้ จึงขอให้ภาครัฐประกาศว่าเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นเขตภัยพิบัติด้านอากาศที่ต้องมีมาตรการพิเศษมาดำเนินการและเยียวยาโดยเร่งด่วน

โดยแถลงการณ์ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนในการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันในภาคเหนือตอนบนโดยเร่งด่วนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้ทุกมาตรการที่เป็นไปได้ รวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของรัฐเข้าร่วมแก้ปัญหาโดยฉับพลัน

 

ภาพจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

X