“ ถุงพลาสติก “ เรา “ ใช้ “ ใคร “ ต้องจ่าย ?

คัดลอก URL แล้ว

เสวนา หัวข้อ “ ถุงพลาสติก “ เรา “ ใช้ “ ใคร “ ต้องจ่าย ผลวิจัย คนไทยกว่า 50 % ยินดีจ่ายค่าใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยโลก

วันนี้ ( 15 ธ.ค. 60) ที่ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดเสวนา หัวข้อ “ ถุงพลาสติก “ เรา “ ใช้ “ ใคร “ ต้องจ่าย นำโดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,คุณสำเร็จ ศรีพงษ์กุลรองผู้จัดการทั่วไป ด้านกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)และ คุณอัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล ผู้ประสานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย)

โครงการนี้เกิดจากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ) ภายใต้ทุนสนับสนุนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแถลงผลวิจัยมาตรการที่เกี่ยวข้องในการจัดการถุงพลาสติก ซึ่งพบว่าคนไทยมีความตระหนักและตื่นตัวสิ่งแวดล้อมมาก

โดยส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของปัญหาขยะถุงพลาสติกและอยากให้มีมาตรการแก้ไข ทั้งนี้ผลวิจัยพบว่า คนไทยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถุงพลาสติก เพราะจะช่วยลดจ านวนการใช้ ท าให้ลดปริมาณขยะถุงพลาสติก แนะทุกภาคส่วนทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตควรเตรียมปรับตัว ขณะที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการสื่อสารเชิงรุกสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร. กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีคณะนิเทศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการศึกษามาตรการที่เกี่ยวข้องในการจัดการถุงพลาสติก กล่าวว่า จากสถานการณ์ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าถุงพลาสติกก่อให้เกิดปัญหามลพิษ และปัญหาโลกร้อน นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำท่วม สร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างไรก็ดีผู้ใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นผู้ก่อมลพิษกลับไม่ได้แบกรับต้นทุนดังกล่าว เนื่องจากได้รับถุงฟรีจากผู้ขายสินค้าและบริการ จึงไม่เกิดแรงจูงใจใดๆ ในการลดการใช้ถุงพลาสติก การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถุงพลาสติกจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นผู้ก่อมลพิษต้องแบกรับต้นทุนที่ตกอยู่กับสังคม สร้างแรงจูงใจในการลดการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิผล คณะนิเทศาสตร์นวัตกรรมการจัดการ (นิด้า) และ คณะเศรษฐศาสตร์ (มธ) ได้ร่วมกับ ท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ต่อแนวทางความเต็มใจจ่ายเงินเพื่อซื้อถุงพลาสติก (WTP) และความเต็มใจรับเงินคืน (WTA)

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,000 คนทั่วประเทศโดยศูนย์วิจัยนิด้าโพล พบว่าร้อยละ 89 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าขยะถุงพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐฯ ควรแก้ไขโดยเร็ว โดยร้อยละ 88 เห็นด้วยว่าการใช้ถุงพลาสติกมีส่วนท าให้เกิดปัญหาโลกร้อน และร้อยละ 63 เห็นด้วยว่าประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแบกรับต้นทุนในการจัดการขยะถุงพลาสติก สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ควรนำมาใช้นั้นพบว่า ร้อยละ 78 เห็นด้วยกับนโยบายการห้ามใช้ถุงพลาสติก ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 57 เห็นด้วยกับมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติก อย่างไรก็ดีประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย (กว่าร้อยละ 60) ว่ามาตรการค่าธรรมเนียมฯ จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิผลกว่าการให้คืนเงินสดเมื่อไม่ใช้ถุงฯ หรือ การรณรงค์สร้างจิตสำนึก

ในส่วนของผลการศึกษามาตรการที่เกี่ยวข้องในการจัดการถุงพลาสติก ยังพบว่า หากมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถุงพลาสติก คนไทยอยากให้นำค่าธรรมเนียมที่ได้ไปใช้ในการจัดการกองทุนเพื่อใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา คืออยากให้นำไปใช้ในการจัดการปัญหาขยะร้อยละ 33 และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยร้อยละ13 รองศาสตราจารย์ ดร. กุลทิพย์ กล่าวว่า จากผลการศึกษามาตรการที่เกี่ยวข้องในการจัดการถุงพลาสติก ที่ทางโครงการฯจะได้น าเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทางโครงการฯ ยังได้มีการระดมความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดทำแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปพิจารณา

“ จากการสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ แล คณะผู้วิจัยเสนอว่าควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกในอัตราเดียวกันทุกขนาด เพราะจะส่งผลให้ต้นทุนในการใช้ถุงขนาดเล็กเพิ่มขึ้นสูงมากกว่าการใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ ท าให้การใช้ถุงพลาสติกขนาดเล็กซึ่งไม่มีความจ าเป็นมากนักลดลงได้อย่างมีประสิทธิผล ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมคณะผู้วิจัยเสนอว่าควรอยู่ที่ 1-2 บาทต่อถุง โดยให้จัดเก็บจากผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ถุงพลาสติกตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย การจัดเก็บจะเริ่มจากร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และ ร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากมีระบบการช าระเงินที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ โดยค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ควรน าไปใช้ในการจัดการปัญหาขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม”

จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2559 ประชากรที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 – 65 ปี มีอยู่ประมาณ 47 ล้านคน (สมมติให้กลุ่มประชากรนี้เท่านั้นที่ซื้อสินค้า) ในแต่ละสัปดาห์แต่ละคนใช้ถุงพลาสติกคนละ 3 ถุง ดังนั้นใน 1 ปี ( 52 สัปดาห์) จะมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วทั้งสิ้นประมาณ 7,300 ล้านใบต่อปี หากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถุงละ 1 บาท โดยสมมติให้ค่าธรรมเนียมส่งผลให้คนลดการใช้ถุงพลาสติกลง 50% รายได้จากค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกจะอยู่ที่ประมาณ ประมาณ 3,660 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ตาม หากมีการนำมาตรการการเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการถุงพลาสติก ย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งในด้านผู้บริโภค และผู้ผลิต ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจะต้องศึกษาอย่างละเอียดต่อไปและควรจะสร้างการรับรู้เพื่อให้มีการปรับตัว ตั้งแต่เนิ่นๆ

“แม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมออกมา แต่จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN และนโยบายของรัฐบาลในการมีส่วนช่วยลดกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้กับโลก ก็อยากให้ผู้เกี่ยวข้องนำผลวิจัย นี้ไปศึกษา และหาทางช่วยกันปรับตัวตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น ประชาชน ที่ไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียม ก็อาจจะเริ่มพกถุงผ้า ตะกร้า เป็นประจำหรือถุงพลาสติกใช้แล้วไปจับจ่ายซื้อสินค้า สำหรับผู้ผลิตถุงพลาสติก ที่จะได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงเนื่องจากความต้องการใช้ถุงพลาสติกที่ลดลง ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ หรือปรับขนาดอุตสาหกรรมไปสู่ระดับที่เหมาะสม ในส่วนของภาครัฐก็จะต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงสื่อสารคุณค่าที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนและใช้มาตรการเก็บค่าธรรมเนียม” รศ.ดร. กุลทิพย์ กล่าว

ทั้งนี้ผลวิจัยนี้จะช่วยสร้างความตื่นตัวและจุดประกายให้ภาคส่วนสำคัญ อีกทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นสาธารณะ ทางโครงการได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ ถุงพลาสติก “เรา” ใช้” “ใคร” ต้องจ่าย ขึ้น ซึ่งมีผู้แทนจากภาคผู้ผลิต คือ ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้แทนจากบริษัทซีพีออล์ที่ตัวแทนผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ กลุ่มกรีนพีชซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาสังคม และภาคนโยบายจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านสิ่งแวดล้อม ได้มาร่วมพูดคุยถึงผลกระทบและแนวทางรับมือ และแนวทางการปรับตัว หากมีการประกาศมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นในอนาคต โดยประเด็นที่ได้มีการเน้นย้ าคือ การสื่อสารอย่างเป็นระยะ และต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัว รวมถึงมีการออกแบบการสื่อสาร ณ.จุดขายให้โดนใจ เข้าใจง่ายและกระจ่าง ไม่ว่าจะเป็นที่ที่จุดชำระเงิน ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มารเก็ต ร้านสะดวกซื้อ และที่สำคัญคือการสร้างการรับรู้ การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมที่สอดรับกับผู้บริโภคยุคปัจจุบันทุกกลุ่ม


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

วิธีการหาขนาดถุงพลาสติกสำหรับรองในกล่องกระดาษ

วิธีการหาขนาดถุงพลาสติกสำหรับรองในกล่องกระดาษ

กล่องกระดาษเป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้ารายใหญ่ ซึ่งในบางครั้งกล่องกระดาษเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เช่น สินค้ามีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ หรือสินค้าที่ไม่สามารถสัมผัสกับความชื้นในอากาศได้ เป็นต้น ทำให้หลายคนต้องมองหาถุงพลาสติกเพื่อมารองป้องกันด้านในอีกครั้ง แต่เราจะรู้ขนาดถุงพลาสติกที่จะมารองด้านในกล่องกระดาษได้ยังไง? เรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับลักษณะของกล่องกระดาษที่เป็นแบบ 3 มิติ ที่มีความกว้าง ความยาว…

เลือกถุงพลาสติกชนิดไหนเพื่อการบรรจุสินค้าดี ระหว่าง ถุงHDPE ถุงLDPE และถุง PP

เลือกถุงพลาสติกชนิดไหนเพื่อการบรรจุสินค้าดี ระหว่าง ถุงHDPE ถุงLDPE และถุง PP

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือร้านค้าที่ต้องการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินค้าแต่ยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของเนื้อถุงพลาสติกตามตลาดได้ ต้องเลือกเนื้อถุงพลาสติกแบบไหนถึงจะเหมาะกับสินค้าของคุณ เรามาค้นหาคำตอบไปด้วยกันผ่านคุณสมบัติของพลาสติก 3 ชนิดในท้องตลาดกันครับ ถุงพลาสติก HDPE มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่าถุงขุ่นหรือถุงก๊อบแก๊บ มีลักษณะสีขาวขุ่น เนื้อถุงพลาสติกแข็งสามารถคงรูปเดิมได้ดีเมื่อโดนแรงดึง เหมาะสำหรับงานบรรจุสินค้าทั่วไป ที่ต้องทำการเคลื่อนย้ายโดยการจับตามตัวถุงพลาสติก จึงทำให้ถุงพลาสติกเนื้อ HDPE ใช้กันอย่างแพร่หลายในรูปแบบของถุงหูหิ้ว…

รมว.กระทรวงทรัพยฯ ปลื้ม คนตื่นกระแสแบนถุงพลาสติก

รมว.กระทรวงทรัพยฯ ปลื้ม คนตื่นกระแสแบนถุงพลาสติก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.ลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนภายหลังเริ่มวันแรกงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นวันแรก ตลอดจนร่วมเดินรณรงค์ “Everyday Say No to Plastic Bags”…

คิดได้ไง!! รวมไอเดียสุดเก๋สิ่งทดแทน ‘ถุงพลาสติก’

คิดได้ไง!! รวมไอเดียสุดเก๋สิ่งทดแทน ‘ถุงพลาสติก’

หลังจาก 1 มกราคม ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ งดแจกถุงตามนโยบายรัฐ ทำให้หลายๆคนก็มีไอเดียเก๋ ๆ ต้องนำถุงผ้าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ไปใส่ของแทนไปดู มีอะไรบ้าง มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก…

ปลัดแจง!! ไม่ได้ให้ทีวี เบลอถุงพลาสติก

ปลัดแจง!! ไม่ได้ให้ทีวี เบลอถุงพลาสติก

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า เพิ่งทราบเรื่องดังกล่าว ที่ผ่านมาหน่วยงานในสังกัด ทส.ได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ 8 ช่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองดเผยแพร่ภาพพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทางสถานีโทรทัศน์ “CENSOR PLASTIC BAGS” ภายใต้โครงการ…

ผู้ว่าฯ กทม. เข้ม สั่งลด-ควบคุมการใช้ถุงพลาสติก-โฟมในหน่วยงานกทม.

ผู้ว่าฯ กทม. เข้ม สั่งลด-ควบคุมการใช้ถุงพลาสติก-โฟมในหน่วยงานกทม.

ผู้ว่าฯ อัศวิน ขวัญเมือง ประกาศเจตนารมณ์ กรุงเทพในการเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟมในหน่วยงานของกทม.ทุกแห่ง โดยระบุว่า กทม. ได้มีการกำหนดนโยบายการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันรณรงค์งดให้และลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม รวมถึงลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เช่น…

“ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง สคบ.อ้างห้างฯ-ร้านสะดวกซื้อเอาเปรียบผู้บริโภค

“ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง สคบ.อ้างห้างฯ-ร้านสะดวกซื้อเอาเปรียบผู้บริโภค

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ออกมารณรงค์และนำร่องงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยสิ้นเชิง ในบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อรายใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่กลับมิได้มีการเตรียมการหาภาชนะอื่นใดมาใช้ทดแทนให้กับประชาชน ซ้ำยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อ ที่จะได้ลดต้นทุนด้านการจัดเตรียมถุงพลาสติกไว้ให้บริการลูกค้าลง…

ศรีสุวรรณร้อง สคบ.สอบร้านค้าสะดวกซื้อไม่จัดภาชนะรองรับแทนถุงพลาสติก

ศรีสุวรรณร้อง สคบ.สอบร้านค้าสะดวกซื้อไม่จัดภาชนะรองรับแทนถุงพลาสติก

วันที่ 6 ม.ค.63 เวลา 13.30 น. ที่ สคบ.(สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค)ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา…

ศรีสุวรรณบุก สคบ.ร้องสอบ 75 ร้านสะดวกซื้อ เอาเปรียบผู้บริโภค

ศรีสุวรรณบุก สคบ.ร้องสอบ 75 ร้านสะดวกซื้อ เอาเปรียบผู้บริโภค

ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ สคบ. ให้ดำเนินการสอบเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ออกมารณรงค์และนำร่องงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยสิ้นเชิง ในบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อรายใหญ่กว่า 75 บริษัท อาทิ ห้างเซลทรัล…

X