พรรคไทยรักษาชาติ เลือกตั้ง62

เปิดรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ ‘ไทยรักษาชาติ’ หลังเผยทูลกระหม่อมหญิง เป็นแคนดิเดตนายกฯ

เปิดชื่อปาร์ตี้ลิสต์พรรคไทยรักษาชาติ  ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 108 คน  หลังเข้ายื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรค เสนอพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพียงพระองค์เดียว เมื่อช่วงเช้าวันนี้(8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนจากพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เข้ายื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคฯ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง…

Home / NEWS / เปิดรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ ‘ไทยรักษาชาติ’ หลังเผยทูลกระหม่อมหญิง เป็นแคนดิเดตนายกฯ

เปิดชื่อปาร์ตี้ลิสต์พรรคไทยรักษาชาติ  ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 108 คน  หลังเข้ายื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรค เสนอพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพียงพระองค์เดียว

เมื่อช่วงเช้าวันนี้(8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนจากพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เข้ายื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคฯ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยได้เสนอพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพียงพระองค์เดียว โดยการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคไทยรักษาชาติ ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 108 คน ประกอบไปด้วย

1. ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช
2. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
3. นายฤภพ ชินวัตร
4. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
5. นายมิตติ ติยะไพรัช
6. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
7. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
8. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์
9. นายพิชัย นริพทะพันธุ์
10. นายพงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล

11. นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์
12. นายเจริญ จรรย์โกมล
13. นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
14. นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
15. นายพงศกร อรรณนพพร
16. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์
17. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
18. นายนิคม ไวยรัชพานิช
19. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
20. นางสาวอรุณี กาสยานนท์

21. นายพิชิต ชื่นบาน
22. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์
23. นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย
24. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
25. นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์
26. นายประภัสร์ จงสงวน
27. นายประวัฒน์ อุตโมท
28. นายสุธรรม แสงประทุม
29. นายก่อแก้ว พิกุลทอง
30. นายอุเมสนัส ปานเดย์

31. นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน
32. นายพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์
33. นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์
34. นางสาวประกายดาว ศิริพรรณาภิรัตน์
35. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
36. นายวราวุธ ยันต์เจริญ
37. นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย
38. นายพชร ธรรมมล
39. นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ
40. นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง

41. นายพายัพ ปั้นเกตุ
42. พันตำรวจโท ปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์
43. นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น.
44. นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์
45. นางสาวณหทัย เล็กบำรุง
46. นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง
47. พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์ สังขพงศ์
48. นายต้น ณ ระนอง
49. นายสิทธิพงษ์ เจริญประเสริฐ
50. นายสิน กุมภะ

51. นางสาวสุทิษา ประทุมกุล
52. นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร
53. ว่าที่ร้อยเอก โอภาส มีเชาว์
54. นายศักย์ มหาสุวีระชัย
55. นายเหวง โตจิราการ
56. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
57. พลตรี ศรชัย มนตริวัต
58. นายสุวรรณ น้ำใจดี
59.นายสุรชัย เบ้าจรรยา
60. นายธนยศ รักกิจศิริ

61. นางมยุเรศ โคตรชมภู
62. นายกรวีร์ สาราคำ
63. พลตำรวจตรี คเชนทร์ คชพลายุกต์
64. พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท์
65. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
66. พลเอก โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ
67. นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์
68. พลเอก ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี
69. นายกัมพล ปัญกุล
70. นายชูวิบูลย์ เงางาม

71. นายทองอยู่ คงขันธ์
72. นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์
73. นายชวรัชต์ อุรัสยะนันทน์
74. นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์
75. นายประสาน วงศ์สวัสดิ์
76. นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์
77. นายใจพิชญ์ สุขุมาลจันทร์
78. นางสาวชญาภา สินธุไพร
79. นายไกรศรี พจนศิลป
80. นายเฉลิมชัย นิยมไท

81. นายประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์
82. นายสุรชัย ชินชัย
83. นายวรรณกร ภัทรปกรณ์
84. นายทองมา ทองอ่ำ
85. นายนำชัย ภู่ไพบูลย์
86. นายปรีชา สุวรรณะ
87. นายลิลิต กัมมารังกูร
88. พลเอก สมโภชน์ นนทชัย
89. พลตรี ไพบูลย์ ควรชม
90. นางอณัญญา พลเยี่ยม

91. นางบุณยนุช สมพันธุ์
92. พันตรี กันตวรรธน์ ล้อมเมือง
93. นายวุฒิเดช ทองพูล
94. นายสวรรค์ ขันทอง
95. นายสุธี พลวัฒน์
96. นายสุพัชร พันธุระศรี
97. นายสุวรรณ อินพรหม
98. นายอิสระ หัสดินทร์
99. นายอุดมเกียรติ อภินันทิกุล ปานมี
100. นายธำรงณ์ศักดิ์ บุญรักษ์

101. นายกิตติ เจริญพรพานิชกุล
102. นายประสิทธิ์ เลิศศรี
103. นายพินิต พิศุทธิวงษ์ชัย
104. นายโพธิ์นิพิฐ นันทะพรหม
105. นายฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ
106. นายศักดา จิตต์ระเบียบ
107. นางสาวสิริกาญจน์ หลอดแก้วชุติมา
108. นายทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร

 

 

X