PM2.5 ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ฝุ่น

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่ โดยปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ วันที่ 17 ก.พ. 62 กรมควบคุมมลพิษ…

Home / NEWS / สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่ โดยปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

วันที่ 17 ก.พ. 62 กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ลดลงจากเมื่อวาน โดยปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ โดยการดำเนินการแก้ไขปัญหา มีดังนี้

1. กรมควบคุมมลพิษ โดยกองตรวจมลพิษ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร ตรวจสอบตรวจจับรถควันดำตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว และถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง เรียกรถตรวจสอบควันดำรวม 179 คัน

• รถขนาดใหญ่ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 129 คัน พบรถควันดำเกินมาตรฐาน 19 คัน

• รถยนต์ขนาดเล็กตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จำนวน 50 คัน ควันดำเกินมาตรฐาน 8 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวกับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานเป็นเวลา 30 วัน

2. กรมชลประทาน ร่วมกับ กทม. จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำเข้าร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนบริเวณเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดินแดง เขตดุสิต

3. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (16 ก.พ. 62)

• หน่วยเคลื่อนที่เร็ว จ.นครสวรรค์ได้ปฏิบัติการฝนหลวง บริเวณ จ.สระบุรี
• หน่วยเคลื่อนที่เร็ว จ.พิษณุโลก ได้ปฏิบัติการฝนหลวง บริเวณพื้นที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ – อ.แม่เมาะ จ.ลำปางและบริเวณพื้นที่ อ.ดอยเต่า – อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

4. หน่วยงานอื่นๆ ยังคงติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

ทั้งนี้ คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จากการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

X