PM2.5 ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

ธกส.เตรียมปล่อยสินเชื่อ ซื้อรถตัดอ้อย 6,000 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เตรียมปล่อยสินเชื่อซื้อรถตัดอ้อยวงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อนำไปให้บริการกับเกษตรกร ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ช่วยลดการเผาอ้อยที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น พีเอ็ม 2.5 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ…

Home / NEWS / ธกส.เตรียมปล่อยสินเชื่อ ซื้อรถตัดอ้อย 6,000 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เตรียมปล่อยสินเชื่อซื้อรถตัดอ้อยวงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อนำไปให้บริการกับเกษตรกร ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ช่วยลดการเผาอ้อยที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น พีเอ็ม 2.5

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ระบุว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการปล่อยสินเชื่อให้กับชาวไร่อ้อย ที่เป็นรูปแบบสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน วงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อให้นำไปซื้อรถที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น รถสางใบ รถคีบอ้อย และรถตัด

ซึ่งรถเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง คันละกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อได้ จึงต้องซื้อผ่านกลุ่ม โดยเชื่อว่ามาตรการนี้ จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร ทำให้สามารถเข้าถึงการใช้เครื่องจักรมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และลดการเผาไร่อ้อยที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5

ทั้งนี้ การเผาอ้อย แม้จะทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำตาลลดลง แต่เกษตรกรต้องเลือกใช้วิธีนี้ เพราะเข้าไม่ถึงเครื่องจักร และต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันเพื่อส่งโรงงานหีบอ้อย ซึ่งเกษตรกรแต่ละราย จะมีโควต้าและกำหนดส่งโรงงานหีบอ้อยที่ชัดเจน

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ จะต้องเป็น สหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน มีโรงงานอ้อยเป็นผู้ค้ำประกัน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 4 ต่อปี โดยสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 และรัฐบาลสนับสนุนอีกร้อยละ 2 เป็นระยะเวลา 3 ปี

X