PM2.5 ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อย ปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อย ปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.)…

Home / NEWS / สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อย ปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อย ปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก

การดำเนินงาน
1. คพ. และ กทม. ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานอื่นๆ และ 5 จังหวัดปริมณฑล ยังคงติดตาม เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

ทั้งนี้ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่จากการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

X