กรมบัญชีกลาง ข้าราชการทุจริต ข่าวสดวันนี้ ทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาล

พบข้าราชการทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาล 7 คน

กรมบัญชีกลาง เผยการใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรง ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนไตรมาสแรก วงเงินรวม 13,741 ล้านบาท พบผู้ทุจริตระงับสิทธิแล้ว 7 คน นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4…

Home / NEWS / พบข้าราชการทุจริตเบิกค่ารักษาพยาบาล 7 คน

กรมบัญชีกลาง เผยการใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรง ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนไตรมาสแรก วงเงินรวม 13,741 ล้านบาท พบผู้ทุจริตระงับสิทธิแล้ว 7 คน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 จนถึง 30 กันยายน 2561 มีผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 2,639,563 ราย มีจำนวนธุรกรรมรวม 13,568,269 รายการ คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิเป็นจำนวนเงิน 21,892 ล้านบาท

และในสิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงฯ จำนวน 2,311,163 ราย มีจำนวนธุรกรรมรวม 8,566,872 รายการ คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิเป็นจำนวนเงิน 13,741 ล้านบาท โดยช่วงอายุที่มีผู้มาใช้สิทธิสูงสุดอยู่ระหว่าง 61 – 70 ปี มีจำนวน 564,820 ราย คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิเป็นจำนวนเงิน 4,080 ล้านบาท

สำหรับโครงการดังกล่าวมีระบบการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบพบผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเข้าข่าย Shopping ยา จำนวน 7 ราย

คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท และได้ดำเนินการระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงแล้ว พร้อมส่งข้อมูลให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีการกระทำผิดให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดต่อไป

นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มผู้มีสิทธิที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยอีกจำนวน 65 ราย โดยมีพฤตกรรมการเข้ารับการรักษาต่างสถานพยาบาลและต่างจังหวัดภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยดังกล่าว

X