กระทรวงสาธารณสุข กัญชา ข่าวสดวันนี้ นิรโทษกรรม

มีผลแล้ววันนี้ นิรโทษกรรม ผู้ครอบครองกัญชา !!

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และการนิรโทษครอบครองกัญชาใน 3 กลุ่ม รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (27 ก.พ. 2562) พ.ร.บ.นิรโทษกรรม สำหรับผู้ครอบครองกัญชามีผลบังคับใช้แล้ว…

Home / NEWS / มีผลแล้ววันนี้ นิรโทษกรรม ผู้ครอบครองกัญชา !!

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และการนิรโทษครอบครองกัญชาใน 3 กลุ่ม

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (27 ก.พ. 2562) พ.ร.บ.นิรโทษกรรม สำหรับผู้ครอบครองกัญชามีผลบังคับใช้แล้ว หลังจากที่วานนี้ (26 ก.พ.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข

หรือให้ทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ เกี่ยวกับการนิรโทษครอบครองกัญชาใน 3 กลุ่ม ดังนี้

ฉบับที่ 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 โดยรายละเอียดผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรม หรือการครอบครองก่อนหน้านี้ไม่ผิด และให้มาแจ้งภายใน 90 วัน

ฉบับที่ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ

ซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชารักษาตัว และมีครอบครองก่อนกฎหมายใช้บังคับ ให้แสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงอาการเจ็บป่วยจากแพทย์

และฉบับที่ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วยตามมาตรา 22 (2) ก่อน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ กล่าวคือ บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

โดยในฉบับนี้ ให้หน่วยงานหรือบุคคลผู้ครอบครองกัญชาก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ เพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือการศึกษาวิจัย ต้องแจ้งลักษณะและปริมาณกัญชาที่มีไว้ในครอบครอง อาทิ

หน่วยงานรัฐที่สอนทางการแพทย์ แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย เกษตรกรรม ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนภายใต้ความร่วมมือของผู้ขออนุญาต เช่น หน่วยงานรัฐหรือแพทย์ และผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ผู้ป่วยเดินทาง และผู้ขออนุญาตตามที่รัฐมนตรีเห็นชอบ

สำหรับ การแจ้งครอบครองกัญชาของทั้ง 3 กลุ่ม สามารถไปแจ้งได้ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร แจ้งได้ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พื้นที่ต่างจังหวัด สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สสจ. ทั่วประเทศ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1556 กด 3 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งให้บริการตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกัญชาโดยตรง

สำหรับประกาศราชกิจจานุเบกษา การนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา สามารถติดตามอ่านได้ที่นี่ >>

1. กำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองกัญชาก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ ไม่ต้องรับโทษ

2. กำหนดให้ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ ไม่ต้องรับโทษ

3. กำหนดให้ให้หน่วยงานหรือบุคคลผู้ครอบครองกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ ไม่ต้องรับโทษ

X