“โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

“โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” หนึ่งในโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยจัดสรรเงินอุดหนุน จำนวน 600 บาท ต่อคน…

Home / NEWS / “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

“โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” หนึ่งในโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยจัดสรรเงินอุดหนุน จำนวน 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน ให้กับเด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน     

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เด็กมีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) 
  2. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
  3. อาศัยอยู่กับบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
  4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย
  2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
  3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
  4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

ช่องทางในการเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่

สถานที่รับลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร   : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

เมืองพัทยา          : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

ส่วนภูมิภาค         : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

สามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08 2091 7245 / 08 2037 9767 / 06 5731 3199 / 08 3431 3533

X