สภา ม.รามฯ แจงปลดอธิการ เหตุสร้างความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง แถลงข่าวกรณีมติถอดถอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ออกจากตำแหน่ง
 • โดยตั้งข้อสังเกตอธิการบคีเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานมหาวิทยาลัย 4 ประเด็น
 • ระบุขาดวิจารณญาณและคุณธรรมที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันนี้ (28 ธ.ค.64) ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย รศ.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการมหาวิทยาลัยฯ และนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีมติถอดถอนปลด ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกจากตำแหน่ง ที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการมหาวิทยาลัยฯ เปิดเผยว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 22 คน มาประชุมด้วยตัวเอง 17 คน ประชุมผ่านออนไลน์ 5 คน ไม่มีกรรมการท่านใดขาดประชุม โดย ศ.ดร.สมบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม

วาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อชี้แจงของผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี เป็นวาระที่สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ในการประชุมครั้งนั้น ที่ประชุมได้สอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ในฐานะอธิการบคีเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานมหาวิทยาลัย 4 ประเด็น คือ

 1. การฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 ตาม จดหมายที่มีการแจ้งเลื่อนการประชุม สภามหาวิทยาลัย วันที่ 23 พฤศจิกายน และวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยพ.ศ.2541 ทั้งๆที่ไม่มีอำนาจในการสั่งเลื่อน
 2. เรื่องการหารือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เกี่ยวกับ เอกสารที่ได้จัดส่งไปให้ อว. โดยที่ไม่ได้มีการปรึกษากับสภามหาวิทยาลัยก่อน
 3. การแต่งตั้งอาจารย์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนให้เป็นผู้บริหาร
 4. เรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยที่ประชุมครั้งที่ 14/2564 ได้มีมติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน และให้ชี้แจงด้วยวาจาเพิ่มเติมได้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ตามเอกสารที่ส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับระหว่างวาระการพิจารณาคำชี้แจง

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาจากข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย นอกจากนี้ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ที่มี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม แทน นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในขณะนั้นเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งได้มีการเรียกประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 แต่กลับได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้มีการเลื่อนประชุม ทั้ง ๆ ที่ไม่มีอำนาจในการเลื่อนประชุมแต่อย่างใด
 
ต่อมาข้อเท็จจริงปรากฏว่า ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ที่ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี และผู้บริหารอีก 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เข้าร่วมการประชุมในครั้งที่ 14 แต่อย่างใด
 
การกระทำที่เกิดขึ้นสร้างปัญหาและความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างมาก ดังนี้

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนหลายพันคน ที่กำลังรอใบรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสมัครงาน สมัครเรียน ปรับวุฒิการศึกษา ตลอดจนการศึกษาระหว่างประเทศ บัณฑิตบางรายสมัครสอบเข้าทำงานได้แล้ว แต่ไม่มีใบรับรองจากสภา เนื่องจากการสั่งเลื่อนการประชุมอย่างไม่มีกำหนด
 2. สภามหาวิทยาลัยไม่สามารถรับรองหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่แก้ไข ปรับปรุง แล้วเป็นจำนวนมากเพื่อให้ทันกับการประกาศใช้ในปีถัดไป
 3. ส่วนอาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ก็ไม่สามารถนำเข้าสู่การอนุมัติของทางสภามหาวิทยาลัยได้
 4. ความบกพร่องอย่างร้ายแรงของผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่นอกจากจะไม่สนใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงการขาดวิจารณญาณและคุณธรรมที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง คะแนนเสียงคัดค้านที่ไม่ให้ถอดถอน 0 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง

ภาพ : ธนโชติ ธนวิกรานต์


แท็ก: NEWS
WRITER
X