PM 2.5 ฝุ่นละออง PM 2.5

ศกพ.ประกาศแจ้งเตือน PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น 6-9 ธ.ค.64

ศกพ. คาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564

Home / NEWS / ศกพ.ประกาศแจ้งเตือน PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น 6-9 ธ.ค.64

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศกพ. เผยวันนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
  • พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสงคราม
  • เตือน PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสงคราม

  • ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 15 – 50 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 23 – 48 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22 – 55 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 23 – 36 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 – 24 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 26 – 52 มคก./ลบ.ม.

ศกพ. คาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564 ดังนั้น เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศกพ. ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น เฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัย และตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Air4Thai ก่อนออกจากบ้าน

หากท่านอยู่บริเวณพื้นที่มีปริมาณ PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือ พื้นที่สีส้ม ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์