ประชุมสภา แก้ไขรัฐธรรมนูญ

มติสภาฯ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล-ส.ว. โหวตคว่ำร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

วันนี้มีการลงมติ รับหรือไม่รับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับภาคประชาชน ที่ทางกลุ่ม Re-Solution เสนอ

Home / NEWS / มติสภาฯ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล-ส.ว. โหวตคว่ำร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้มีการลงมติ รับหรือไม่รับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับภาคประชาชน ที่ทางกลุ่ม Re-Solution เสนอ
  • ผลการลงมติเสียงส่วนใหญ่หรือเกินกึ่งหนึ่ง ลงมติไม่รับหลักการการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว

วันนี้ (17 พ.ย.64) ที่ประชุมสภาผู้แทยราษฎร มีการลงมติ “ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….” ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วาระที่ 1 ที่เสนอโดยกลุ่ม Re-Solution นำโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ

ผู้สื่อข่าวรายงานหลังมีการเปิดให้ลงมติเมื่อเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา โดยผลการลงมติที่ประชุมสภาฯ เสียงส่วนใหญ่หรือเกินกึ่งหนึ่ง ลงมติไม่รับหลักการการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ที่ทางกลุุ่ม Re-Solution เสนอ โดยเสียงส่วนใหญ่ของทาง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ลงมติไม่รับหลักการ ขณะที่ฝั่งพรรคร่วมฝ่ายค้านลงมติรับหลักการ

นอกจากนี้ทางฝั่ง ส.ว. มติส่วนใหญ่ไม่รับหลักการ ซึ่งตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจะต้องมีเสียงจาก ส.ว. หนึ่งในสาม หรือ 84 คน จากจำนวน ส.ว. 250 คน

โดยคะแนนเสียงรับหลักการ 206 เสียง และไม่รับหลักการ 473 เสียง จำแนกเป็น ส.ส. รับหลักการ 203 เสียง และ ส.ว. รับหลักการ 3 เสียง / ส.ส. ไม่รับหลักการ 249 เสียง และ ส.ว. ไม่รับหลักการ 224 เสียง

สำหรับหลักเกณฑ์การผ่านวาระที่ 1 นี้ ต้องมีเสียงลงมติเกินกึ่งหนึ่งจากจำนวนสมาชิก ส.ส. 450 คน และ ส.ว. 250 คน คือ 363 เสียง จากจำนวน 750 เสียง (ส.ส.+ส.ว.) และเสียงจาก ส.ว.อย่างน้อย 84 เสียงด้วย หรือ หนึ่งในสามของจำนวน ส.ว. 250 คน