กรมทางหลวงชนบท น้ำท่วม เส้นทางน้ำท่วม

25 เส้นทาง ได้รับผลกระทบน้ำท่วม สัญจรผ่านไม่ได้

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • กรมทางหลวงชนบท รายงาน เส้นทางที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด รวม 69 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 44 สายทาง
 • ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 25 สายทาง
 • เตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางควรหลีกเลี่ยง และโปรดสังเกตป้ายเตือน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (2 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น ศรีสะเกษ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และสระแก้ว รวม 69 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 44 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 25 สายทาง

แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 17 สายทาง (17 แห่ง) / ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 3 สายทาง (3 แห่ง) / สะพานขาด คอสะพานขาด ทรุดตัว 4 สายทาง (4 แห่ง) / ไหล่ทาง คันทาง พังทลาย คอสะพาน ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง (1 แห่ง)

 • 1. สายทาง สท.4001 แยก ทล.1293 – บ้านหนองกระดิ่ง อำเภอกงไกรลาศ และคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+300 ถึง 2+500)
 • 2. สายทาง นว.4048 แยก ทล.3004 – บ้านเขาน้อย อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม. ที่ 8+000 ถึง 15+000)
 • 3. สายทาง นว.2057 แยก ทล.11 – บ้านโคกเดื่อ อำเภอท่าจะโก จังหวัดนครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 12+000)
 • 4. สายทาง กพ.020 สะพานข้ามแม่น้ำวงก์ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+460)
 • 5. สายทาง นม.6019 บ้านโนนสูง – บ้านโนนไทย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+700 ถึง 7+500)
 • 6. สายทาง นม.4027 แยก ทล.2160 – บ้านโคก อำเภอคง และแก้งสนามนาง จังหวันครราชสีมา
  น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 36+500 ถึง 36+935)
 • 7. สายทาง นม.1063 แยก ทล.2 – บ้านบุหญ้าคา อำเภอคง และโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 0+200)
 • 8. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – บ้านเขว้า อำเภอเมือง และบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+600 ถึง 2+800)
 • 9. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 – แยก ทล.2065 อำเภอเมือง และคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+400 ถึง +000)
 • 10.สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 – อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+600 ถึง 2+800)
 • 11.สายทาง ชย.3016 แยก ทล.202 – บ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 7+800 ถึง 9+300)
 • 12.สายทาง ชย.3033 แยก ทล.225 – แยกทางหลวงชนบทสาย ชย.3019 อำเภอบ้านเขว้า และหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+500 ถึง 2+500)
 • 13.สายทาง ชย.4040 แยก ทล. 2065 – แยก ทล.2233 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+000 ถึง 7+000)
 • 14.สายทาง ชย.5041 แยกทางหลวงชนบท ชย.3003 – แยก ทล.202 อำเภอคอนสวรรค์ และแก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+000 ถึง 6+500)
 • 15.สายทาง ชย.3055 แยก ทล.225 – แยก ทล.201 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 2+464)
 • 16.สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+300 ถึง 4+300)
 • 17.สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 – บ้านโพธิ์ไชย อำเภอมัจฉาคีรี และโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 5+900 ถึง 9+000)
 • 18.สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 – บ้านโนนสะอาด อำเภอชนบท และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 12+000 ถึง 30+000)
 • 19.สายทาง ชน.4005 แยก ทล.3244 – บ้านหัวรอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไหล่ทางชำรุด (ช่วง กม. ที่ 1+000 ถึง 1+100)
 • 20.สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 – บ้านถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เส้นทางขาด
  (ช่วง กม. ที่ 9+800 ถึง 12+463)
 • 21.สายทาง ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อำเภอท่าหลวง พัฒนานิคมและวังม่วง จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 6+000)
 • 22.สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 – บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 1+135)
 • 23.สายทาง สบ.4016 แยก ทล.3224 – บ้านแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 7+000 ถึง 7+150)
 • 24.สายทาง สบ.4020 แยก ทล.3017 – บ้านดงมะเกลือ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 6+200 ถึง 6+450)
 • 25.สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 – บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อำเภอโคกสูง และวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 11+450 ถึง 11+650)

ทั้งนี้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดย ทช. ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถสัญจรได้ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง โปรดระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน หากพบเหตุอุทกภัย หรือต้องการสอบถามเส้นทาง สามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

กทม. แจ้งเตือน ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ 7 เขต ระวังน้ำทะเลหนุน

กทม. แจ้งเตือน ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ 7 เขต ระวังน้ำทะเลหนุน

ในช่วงวันที่ 19-28 พ.ย.64 ระหว่างเวลา 06.00-15.00 น. จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง

จูงมือแพคคู่ทำความดี วีวี่ – ยีนส์ มอบน้ำดื่ม ส่งต่อหน่วยคอมมานโดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

จูงมือแพคคู่ทำความดี วีวี่ – ยีนส์ มอบน้ำดื่ม ส่งต่อหน่วยคอมมานโดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

วีวี่ มนัสวี - ยีนส์ ปพิชญา ศิลปินค่ายข้าวสาวมิวสิค จูงมือร่วมบริจาคน้ำดื่มสะอาด มอบให้แก่จิตอาสา 904 ณ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด แจ้งวัฒนะ เพื่อนำส่งต่อให้ชาวบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีนี้

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี เข้าวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี เข้าวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี บริเวณวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เจ้าอาวาสฯ เผย ที่ผ่านมาแม้น้ำจะมีการขึ้นสูง แต่จะไม่เข้ามาภายในวัดจนท่วมฐานอุโบสถหลังเก่า

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมพลังผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมบรรเทาทุกข์และส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด รวม 1 ล้านบาท

“โมโน-จัสมิน” รวมพลัง “ปันด้วยใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”

“โมโน-จัสมิน” รวมพลัง “ปันด้วยใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”

ในยามที่พี่น้องคนไทยด้วยกันได้รับความเดือดร้อน หลายๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ก็ไม่นิ่งดูดาย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจในยามยากเสมอ… ซึ่ง บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ ในโครงการ “MONO29 ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม 2” และครั้งนี้ได้ กลุ่มบริษัทจัสมิน โดย 3BB ช่วยนำของยังชีพลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง…

โมโน เน็กซ์ เดินหน้าโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 จับมือ 3BB ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ่างทอง-สระบุรี

โมโน เน็กซ์ เดินหน้าโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 จับมือ 3BB ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ่างทอง-สระบุรี

กลุ่มบริษัทในเครือ โมโนเน็กซ์ เดินหน้าสานต่อโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 เตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ จ.อ่างทอง และ จ.สระบุรี

ผู้ค้ายัน ไม่ใช่น้ำท่วม แค่น้ำล้นตลิ่งช่วงน้ำทะเลหนุน

ผู้ค้ายัน ไม่ใช่น้ำท่วม แค่น้ำล้นตลิ่งช่วงน้ำทะเลหนุน

วันนี้ (12 ต.ค.64) ผู้ค้าขายย่านตลาดวังหลัง ยืนยันน้ำที่เห็นเป็นแค่น้ำล้นตลิ่ง ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนเท่านั้น โดยมีระยะทางที่น้ำเอ่อล้นบริเวณถนนตลาดวังหลังเพียงไม่เกิน 30 เมตร และจะลดระดับลงไปตามเวลา ซึ่งทาง กทม.ได้มีการนำกระสอบทรายมาวางไว้เป็นทางเดินให้สำหรับผู้สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว โดยผู้ค้ารายหนึ่งเปิดเผยกับทีมข่าว MThai ว่า…

วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM สำหรับบำบัดน้ำเสีย

วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM สำหรับบำบัดน้ำเสีย

EM Ball คืออะไร ใช้งานอย่างไร ประโยชน์ครอบจักรวาลจริงหรือไม่? วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ปรับลดการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายเขื่อนเหลือ 451 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง

X