กรมทางหลวงชนบท น้ำท่วม เส้นทางน้ำท่วม

25 เส้นทาง ได้รับผลกระทบน้ำท่วม สัญจรผ่านไม่ได้

กรมทางหลวงชนบท รายงาน เส้นทางที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด รวม 69 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 44 สายทาง

Home / NEWS / 25 เส้นทาง ได้รับผลกระทบน้ำท่วม สัญจรผ่านไม่ได้

ประเด็นน่าสนใจ

 • กรมทางหลวงชนบท รายงาน เส้นทางที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด รวม 69 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 44 สายทาง
 • ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 25 สายทาง
 • เตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางควรหลีกเลี่ยง และโปรดสังเกตป้ายเตือน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (2 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น ศรีสะเกษ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และสระแก้ว รวม 69 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 44 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 25 สายทาง

แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 17 สายทาง (17 แห่ง) / ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 3 สายทาง (3 แห่ง) / สะพานขาด คอสะพานขาด ทรุดตัว 4 สายทาง (4 แห่ง) / ไหล่ทาง คันทาง พังทลาย คอสะพาน ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง (1 แห่ง)

 • 1. สายทาง สท.4001 แยก ทล.1293 – บ้านหนองกระดิ่ง อำเภอกงไกรลาศ และคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+300 ถึง 2+500)
 • 2. สายทาง นว.4048 แยก ทล.3004 – บ้านเขาน้อย อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม. ที่ 8+000 ถึง 15+000)
 • 3. สายทาง นว.2057 แยก ทล.11 – บ้านโคกเดื่อ อำเภอท่าจะโก จังหวัดนครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 12+000)
 • 4. สายทาง กพ.020 สะพานข้ามแม่น้ำวงก์ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+460)
 • 5. สายทาง นม.6019 บ้านโนนสูง – บ้านโนนไทย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+700 ถึง 7+500)
 • 6. สายทาง นม.4027 แยก ทล.2160 – บ้านโคก อำเภอคง และแก้งสนามนาง จังหวันครราชสีมา
  น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 36+500 ถึง 36+935)
 • 7. สายทาง นม.1063 แยก ทล.2 – บ้านบุหญ้าคา อำเภอคง และโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 0+200)
 • 8. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – บ้านเขว้า อำเภอเมือง และบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+600 ถึง 2+800)
 • 9. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 – แยก ทล.2065 อำเภอเมือง และคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+400 ถึง +000)
 • 10.สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 – อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+600 ถึง 2+800)
 • 11.สายทาง ชย.3016 แยก ทล.202 – บ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 7+800 ถึง 9+300)
 • 12.สายทาง ชย.3033 แยก ทล.225 – แยกทางหลวงชนบทสาย ชย.3019 อำเภอบ้านเขว้า และหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+500 ถึง 2+500)
 • 13.สายทาง ชย.4040 แยก ทล. 2065 – แยก ทล.2233 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+000 ถึง 7+000)
 • 14.สายทาง ชย.5041 แยกทางหลวงชนบท ชย.3003 – แยก ทล.202 อำเภอคอนสวรรค์ และแก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+000 ถึง 6+500)
 • 15.สายทาง ชย.3055 แยก ทล.225 – แยก ทล.201 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 2+464)
 • 16.สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+300 ถึง 4+300)
 • 17.สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 – บ้านโพธิ์ไชย อำเภอมัจฉาคีรี และโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 5+900 ถึง 9+000)
 • 18.สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 – บ้านโนนสะอาด อำเภอชนบท และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 12+000 ถึง 30+000)
 • 19.สายทาง ชน.4005 แยก ทล.3244 – บ้านหัวรอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไหล่ทางชำรุด (ช่วง กม. ที่ 1+000 ถึง 1+100)
 • 20.สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 – บ้านถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เส้นทางขาด
  (ช่วง กม. ที่ 9+800 ถึง 12+463)
 • 21.สายทาง ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อำเภอท่าหลวง พัฒนานิคมและวังม่วง จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 6+000)
 • 22.สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 – บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 1+135)
 • 23.สายทาง สบ.4016 แยก ทล.3224 – บ้านแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 7+000 ถึง 7+150)
 • 24.สายทาง สบ.4020 แยก ทล.3017 – บ้านดงมะเกลือ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 6+200 ถึง 6+450)
 • 25.สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 – บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อำเภอโคกสูง และวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 11+450 ถึง 11+650)

ทั้งนี้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดย ทช. ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถสัญจรได้ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง โปรดระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน หากพบเหตุอุทกภัย หรือต้องการสอบถามเส้นทาง สามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

X