วันพ่อ

ประมวลภาพ ประชาชนเที่ยวชม “งานวันพ่อ น้อมรำลึกฯ ในหลวง ร.9”

บริเวณท้องสนามหลวง ประชาชนทยอยเดินทางมาเที่ยวชม ความสวยงามของแสงไฟ ประดับประดาด้วยไฟหลากสีสัน ในยามค่ำคืน ท่ามกลางดอกไม้นานาพันธุ์ บ่อน้ำพุ พร้อมการแสดงประติมากรรม อาทิ เช่น ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ…

Home / NEWS / ประมวลภาพ ประชาชนเที่ยวชม “งานวันพ่อ น้อมรำลึกฯ ในหลวง ร.9”

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประชาชนเที่ยวชมความสวยงามบริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ”น้อมรำลึกฯในหลวง ร.9
  • กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 ธ.ค.62

บริเวณท้องสนามหลวง ประชาชนทยอยเดินทางมาเที่ยวชม ความสวยงามของแสงไฟ ประดับประดาด้วยไฟหลากสีสัน ในยามค่ำคืน ท่ามกลางดอกไม้นานาพันธุ์ บ่อน้ำพุ พร้อมการแสดงประติมากรรม อาทิ เช่น ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ และเรือพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 ธ.ค.62 ณ ท้องสนามหลวง ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

1.การจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR โดยนำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบริการประชาชน เช่น การฝึกอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นวดแผนไทย การแจกจ่ายกล้าไม้ การออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและสัญชาติ บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น

2.การจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี…วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-มหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ

แบ่งเป็น 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ในหัวข้อ “ป่าและน้ำคืนชีวิต” ภาคใต้ ในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรผสมผสาน” และภาคกลาง ในหัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยังมีการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค

3.การออกร้านของโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club)

4.นิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

สำหรับงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธ.ค. 2562 ณ ท้องสนามหลวง กำหนดเวลาการเข้าชม ดังนี้ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. , วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.