ข่าวสดวันนี้ ถอดยศทหาร ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ! ถอดยศทหาร 4 นาย ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีราชการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายทหาร 4 นาย เนื่องจาก กระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร…

Home / NEWS / ประกาศ! ถอดยศทหาร 4 นาย ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีราชการ

ประเด็นน่าสนใจ

  • เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชานุญาตถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายทหาร 4 นาย
  • นายทหารทั้ง 4 สังกัด กองทัพอากาศ 1 นาย และกองทัพบก 3 นาย
  • ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2562

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายทหาร 4 นาย เนื่องจาก กระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา

ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 โดยนายทหารที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอดและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย

  • นาวาอากาศโท จิสรัชฌ์ ปลอดทอง นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา
  • ร้อยเอก ปัญญา เพ็งทา สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา
  • ร้อยตรี สามารถ สว่างภักดิ์ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ และเรียกคืนเหรียญราชการชายแดนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก
  • ร.ท.จเร โรจนศวิญญา สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่ วันที่ 11 ก.ย. 2562 เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เรียกคืนเหรียญราชการชายแดน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

X