รมว.เกษตรฯ ลุยตรวจสร้าง อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด เป็นมาตรการแก้น้ำท่วม – แล้ง ในพื้นที่เชียงใหม่ และลำพูน
  • การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 42 %
  • เผยหากแล้วเสร็จจะทำให้มีน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงเพิ่มขึ้น ช่วยในการเพาะปลูกได้

ที่บริเวณจุดก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รมว.กษ.) และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปถึงความก้าวหน้าของโครงการจาก นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตลอดจนเจ้าหน้าที่สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 และผู้เกี่ยวข้อง ฯ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ หรือ “ อ่างพวง” ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการน้ำในลักษณะการนําน้ำส่วนเกินจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณมากผันไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำที่ขาดแคลนน้ำ

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะ และมีแนวทางการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริดังกล่าวฯ โดยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อนําน้ำส่วนเกินจากลําน้ำแม่แตงในฤดูน้ำหลากมาพักไว้ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

จากนั้นปริมาณน้ำดังกล่าวจะรวมกับปริมาณน้ำส่วนเกินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ส่งผ่านอุโมงค์ส่งน้ำไปเติมน้ำให้แก่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ น้อยกว่าความจุของอ่างฯ เป็นประจําทุกปี

โดยโครงการฯ ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดําริ แต่ยังเป็นการเชื่อมต่อ เขื่อน 2 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดําริของในหลวง ร.9 ช่วยเพิ่มเสถียรภาพการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนทั้ง 2 แห่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน กล่าวว่า “โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำในชั้นหิน

โดยการขุดเจาะและระเบิดอุโมงค์ความยาวรวม 49 กิโลเมตร เชื่อมระหว่าง ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ( ลําน้ำแม่แตง ) – เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล – เขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยภาพรวมความก้าวหน้างานก่อสร้างของทั้งโครงการฯ ประมาณร้อยละ 42

แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง จํานวน 4 สัญญา ได้แก่

  • อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 ปัจจุบันดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 51 และสัญญาที่ 2 ปัจจุบันดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 18 ,
  • อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 ปัจจุบันดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 23 และสัญญาที่ 2 ปัจจุบันดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ซึ่งกรมชลประทาน จะเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้หากดําเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพิ่มศักยภาพและความมั่นคงของน้ำให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ซึ่งจะทําให้การจัดสรรน้ำให้ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ได้ประมาณร้อยละ 70 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานได้กว่า 175,000 ไร่

นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก

ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน
ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน
อาคารจ่ายน้ำ เขื่อนแม่กวง

แท็ก: NEWS
WRITER
X