สถานการณ์น้ำแล้ง

รายงานสถานการณ์น้ำแล้ง 23 ธ.ค. 2562

คัดลอก URL แล้ว

รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/2563 วันจันทรที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฝ่ายประมวลวิเคราะห์และสถานการณ์น้ำ กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 2562 ดังนี้

สภาพนํ้าในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 47,694 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 63 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 23,846 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (58,619 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 10,925 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 18.13 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำ ระบายจำนวน 75.01 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 28,373 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 44,790 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 21,324 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (55,095 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 10,304 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 15.08 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 66.81 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 26,136 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันที่ 23 ธันวาคม 2562

การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/2563

กรมชลประทาน วางแผนการใช้น้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้งปี 2562/2563 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562-30 เมษายน 2563) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ปริมาตรน้ำต้นทุนสามารถใช้การ ได้จำนวน 26,666 ล้าน ลบ.ม.

โดยวางแผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศจำนวน 17,699 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับความสำคัญดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค 2,300 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 6,999 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรรม 7,881 ล้าน ลบ.ม. และอุตสหกรรม 519 ล้าน ลบ.ม.

โดยจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา 4,000 ล้าน ลบ.ม. (เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 3,000 ล้านลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 250 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป่าสัก 250 ล้าน ลบ.ม. และลุ่มน้ำแม่กลอง 500 ล้าน ลบ.ม.) แยกเป็น เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,150 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 2,335 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 515 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ

ผลการจัดสรรน้ำ (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง) ทั้งประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 4,651 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ ) วันนี้ใช้น้ำไป 18.25 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว
1,343.69 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34 ของแผนจัดสรรน้ำ

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือ

กรมชลประทานเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปรัง อุปโภคบริโภค พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562จำนวน 2,139 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จำนวน 276 เครื่อง โดยแยกดังนี้

สภาพฝน (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา)


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X